Odvzem telefona v šoli in možnost vpogleda v vsebino telefona

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli dopis prosilca, v katerem ta obvešča, da naj bi učitelj v šoli otroku prosilca odvzel njegov telefon ter s tem posegel v njegovo zasebnost, saj ob predaji telefona predhodno ni zahteval njegovega izklopa. V zvezi s tem primerom prosi za stališče.

Na podlagi informacij IP v nadaljevanju skladno s 5. točko prvega odstavka 55. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22, ZVOP-2), 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba), 76. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (Uradni list RS, št. 177/20, ZVOPOKD) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A, ZInfP) posreduje neobvezno mnenje v zvezi z vprašanjem.

  1. S samim odvzemom mobilnega telefona (še) ne pride do posega v zasebnost učenca, temveč bi do posega v zasebnost učenca lahko prišlo šele, če bi učitelj po odvzemu mobilne naprave pregledoval njeno vsebino in se tako seznanil z osebnimi in drugimi podatki učenca ali v zvezi s tem kako drugače obdeloval osebne podatke.
  2. IP ob tem šolam predlaga, da učitelj v primeru, da učencu začasno odvzame mobilni telefon, ob tem od učenca zahteva, da mobilni telefon izklopi ali ga zaklene ipd.

O b r a z l o ž i t e v:

Uvodoma je potrebno poudariti, da se vprašanje prosilca neposredno ne nanaša na področje, ki ga ureja ZVOP-2 ali Splošna uredba, in zato vsebinsko ne sodi v domeno IP. Gre namreč za vprašanje postopanja učiteljev pri njihovem zagotavljanju, da učenci spoštujejo in upoštevajo sprejeta šolska pravila in v zvezi s tem ne uporabljajo mobilnih naprav v času učnega procesa. Za nadzor nad zakonitostjo opravljanja nalog učiteljev je primarno pristojen Inšpektorat RS za šolstvo (IRSSOL)[1].

V zvezi s tem poudarjajo, da je IP pristojen zgolj za tisti del pravice do zasebnosti, ki se nanaša na varstvo osebnih podatkov in ga ureja 38. člen Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a, v nadaljevanju URS). V primeru zasega mobilnega telefona učencu s strani učitelja gre namreč za vprašanje, ki se dotika širše pravice do zasebnosti (npr. tajnosti komunikacij), katere meje so začrtane v 35. členu URS. Varstvo teh pravic pa je zagotovljeno po sodni poti.

V zvezi s tem vprašanjem zgolj poudarjamo, da s samim odvzemom mobilnega telefona (še) ne pride do posega v zasebnost učenca, temveč bi do posega v zasebnost učenca lahko prišlo šele, če bi učitelj po odvzemu mobilne naprave pregledoval njeno vsebino in se tako seznanil z osebnimi in drugimi podatki učenca ali v zvezi s tem kako drugače obdeloval osebne podatke. Pri tem zato vsekakor IP šolam svetuje, da učitelj v primeru, da učencu začasno odvzame mobilni telefon, ob tem od učenca zahteva, da mobilni telefon izklopi ali ga zaklene ipd., da se ne bi slučajno nepooblaščeno seznanil z morebitnimi osebnimi podatki. Tak način postopanja lahko pomeni enega izmed možnih varoval pred nedovoljenimi vpogledi s strani učiteljev v zaseženo napravo.

IP na tem mestu opozarja tudi na aktivnosti točke osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje - Center za varnejši internet SAFE.SI, s katerim preko svojih predstavnikov v Svetu Centra za varnejši internet, ki aktivno delujejo na področju zagotavljanja spletne varnosti ter zaščite otrok in mladostnikov pri uporabi interneta in ostalih tehnologij, sodeluje tudi IP. Navedeni center je o problematiki uporabe mobilnih telefonov pri pouku izdal publikacijo z naslovom »Mobilni telefoni v šolah«, čigar vsebina je dostopna na tej povezavi: https://safe.si/ucitelji/mobilni-telefoni-in-pouk

Celotno mnenje je na voljo TUKAJ.

Nazaj