Pooblaščenci za nadomeščanje staršev na govorilnih urah

31. 12. 2020

Informacijski pooblaščenec (IP) je prejel dopis, v katerem prosilec sprašuje, ali lahko ločen starš, ki ima določene stike z otrokom, pooblasti svoje sorodnike, da ga nadomeščajo na govorilnih urah, ko se jih on ne more udeležiti in jih pooblasti za seznanitev z osebnimi podatki otroka.

Na podlagi informacij IP posreduje neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

IP je v opisani situaciji pristojen le za tisti del vašega vprašanja, ki se nanaša na pooblastilo za seznanitve z osebnimi podatki otrok, zato se bo odgovor dotikal le tega aspekta problematike. Glede drugega dela, torej splošnega vprašanja, ali sme starš na roditeljski sestanek poslati pooblaščenca, pa IP svetujemo, da se prosilec obrne na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. IP namreč za podajanje mnenj na temo izvrševanja starševske skrbi, natančneje skrbi za otrokovo šolanje, ni pristojen.

Glede vprašanja osebnih podatkov IP uvodoma pojasnjuje, da smejo starši, ki jim je zaupana starševska skrb, kot zakoniti zastopniki otrok izvrševati tudi pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki svojih mladoletnih otrok v imenu in za račun teh otrok. Navedena pravica staršev kot zakonitih zastopnikov pa se lahko tudi omeji, če seznanitev z osebnimi podatki otrok ne bi bila v njihovo korist in bi bila tako v nasprotju z besedilom in duhom Konvencije ZN o otrokovih pravicah in 7. členom Družinskega zakonika. Slednji določa, da morajo državni organi, izvajalci javnih služb, nosilci javnih pooblastil, organi lokalnih skupnosti ter druge fizične in pravne osebe v vseh dejavnostih in postopkih v zvezi z otrokom skrbeti za korist otroka. Primeri, zaradi katerih bi morala biti pravica zakonitega zastopnika omejena, so lahko v praksi zelo raznoliki. Zlasti gre za situacije, ko sodišče omeji ali odvzame starševsko skrb, izda morebitno začasno odredbo, ki bi lahko imela vpliv tudi na odločitev o seznanitvi z lastnimi osebnimi podatki in podobno. V primeru utemeljenega suma o obstoju razlogov za omejitev oz. omejitve seznanitve z lastnimi osebnimi podatki (posebej omejitve starševske skrbi) se lahko kot upravljavec osebnih podatkov in vzgojno-izobraževalna institucija obrne tudi na pristojni CSD.

Če staršu ni bila omejena pravica do seznanitve, lahko ta starš kot otrokov zakoniti zastopnik pooblasti tudi drugo osebo. Presoja o veljavnosti takega pooblastila pa je naloga upravljavca. Tudi v tem primeru se lahko v primeru utemeljenega suma o obstoju razlogov, da bi takšna seznanitev bila v škodo otroka, zavod obrne na CSD.

Nazaj