Posredovanje kontaktov staršev za šolski prevoz otrok prevozniku na podlagi priporočil NIJZ

28. 12. 2020

Informacijski pooblaščenec RS (IP) je prejel zaprosilo za mnenje, kjer prosilec navaja, da bi morala šola - skladno s priporočilom NIJZ - prevoznikom občasnih in naročenih prevozov posredovati sezname telefonskih številk staršev vaših učencev. Prosilca zanima, ali so dolžni prevozniku predložiti te sezname, glede na to, da gre le za priporočilo NIJZ.

Na podlagi informacij IP posreduje neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

IP pojasnjuje, da mora za vsako obdelavo osebnih podatkov obstajati ustrezna pravna podlaga skladno s členom 6(1) Splošne uredbe, po katerem je obdelava dopustna v naslednjih primerih:

(a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

(b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

(c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;

(d) obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;

(e) obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;

(f) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

Točka (f) se ne uporablja za obdelavo s strani javnih organov pri opravljanju njihovih nalog.

Upravljavci v javnem sektorju (kamor sodijo tudi osnovne šole, ki so javni zavodi) se morajo ravnati tudi po 9. členu ZVOP-1, po katerem mora za obdelavo osebnih podatkov praviloma obstajati podlaga v zakonu. Izjemoma je dopustna tudi obdelava osebnih podatkov, ki je nujno potrebna za izvrševanje zakonitih pristojnosti javnega sektorja, s katero se ne poseže v upravičen interes posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo (četrti odstavek 9. člena ZVOP-1).

Ob tem velja še opozoriti, da morajo biti osebni podatki zbrani za določene, izrecne in zakonite namene ter se ne smejo nadalje obdelovati na način, ki ni združljiv s temi nameni (načelo omejitve namena). Prav tako morajo biti osebni podatki ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo („načelo najmanjšega obsega podatkov“);

Glede na opis primera ni razvidno, da bi obstajala izrecna zakonska podlaga za posredovanje osebnih podatkov staršev učencev prevoznikom. Da bi preverili, ali je posredovanje telefonskih številk staršev izvajalcem prevozov nujno za zagotavljanje preprečevanja širjenja okužb, pa pri IP predlagajo, da se v zvezi s tem posvetujejo z NIJZ. Pri tem lahko zaprosijo tudi za utemeljitev pravne podlage za posredovanje osebnih podatkov v konkretnem primeru oziroma se dogovorijo za drug način izvajanja tega priporočila, ki bo ustrezno naslovil tveganja v zvezi z okužbami in tveganja v zvezi s posegi v zasebnost. IP pa v okviru mnenja ne more ugotavljati zakonitosti konkretnih obdelav osebnih podatkov. Slednje lahko stori le v okviru inšpekcijskega ali drugega ustreznega postopka.

Nazaj