Posredovanje osebnih podatkov otrok osnovni šoli in zdravstvenemu domu

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli zaprosilo za mnenje o tem:

1.   kdo osnovni šoli posreduje osebne podatke o predšolskem otroku, kdaj je otrok postal šoloobvezen;

2.   kdo zdravstvenemu domu posreduje osebne podatke otroka, kdaj in v katero osnovno šolo je bil vpisan;

3.   kje je določeno, kateri zdravstveni dom je pristojen za pošiljanje vabila na sistematski pregled otroka.

Vprašanje velja ob predpostavki, da privolitve staršev ni.

Na podlagi informacij IP v nadaljevanju skladno s 5. točko prvega odstavka 55. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22, ZVOP-2), 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba), 76. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (ZVOPOKD) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (ZInfP) posreduje neobvezujoče mnenje v zvezi z vprašanji. Pojasnjujejo še, da se IP lahko dokončno opredeljuje do konkretnih primerov obdelave osebnih podatkov le v nadzornih postopkih.

  1. Seznam otrok iz šolskega okoliša, ki jih je javna ali zasebna šola s koncesijo dolžna vpisati v prvi razred, si šola pridobi iz evidence šoloobveznih otrok, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo. Ministrstvo si pridobi podatke o šoloobveznih otrocih iz registra stalnega prebivalstva.
  2. Zdravstvenim domovom so v preteklosti osnovne šole same posredovale sezname otrok za izvedbo preventivnega zdravstvenega varstva na podlagi Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni. Po novem je to možno na podlagi privolitve staršev.
  3. Vprašanje o tem, kateri zdravstveni domovi vabijo določene učence na preventivne zdravstvene preglede, ne spada v pristojnost IP.

O b r a z l o ž i t e v:

Drugi odstavek 48. člena Zakona o osnovni šoli (ZOsn) določa, da seznam otrok iz šolskega okoliša, ki jih je javna ali zasebna šola s koncesijo dolžna vpisati v prvi razred, šola pridobi iz evidence šoloobveznih otrok, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo. Ministrstvo si pridobi podatke o šoloobveznih otrocih iz registra stalnega prebivalstva in razvida začasnega prebivališča. Glede na navedeno je za pridobivanje podatkov podana zakonska podlaga, kot jo zahtevata (c) in (e) točka prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Šola ima dodatno podlago za pridobivanje določenih osebnih podatkov učencev iz Centralne evidence v 135.a in 135.b členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).

Na podlagi Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni so osnovne šole zdravstvenim domovom posredovale sezname učencev za izvedbo preventivnih zdravstvenih pregledov. Ker so bile določbe spremenjene, se te sezname lahko pošilja zdravstvenim domovom na podlagi privolitve staršev. Zdravstveni domovi imajo, pod določenimi pogoji, možnost pridobivanja osebnih podatkov otrok tudi iz Centralnega registra podatkov o pacientih (NIJZ) in Centralnega registra prebivalstva (MNZ), in sicer na podlagi Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva. Vendar to ne velja za podatke o tem, kateri razred katere šole obiskujejo učenci.

Mnenje IP št. 07121-1/2021/1829, ki obravnava posredovanje seznamov zdravstvenemu domu, je dostopno na spletni strani IP s pomočjo iskalnika po mnenjih (»po začetku veljavnosti Splošne uredbe in pred začetkom veljavnosti ZVOP-2«).

Vprašanje, kateri zdravstveni dom lahko ali mora vabiti katere učence, žal ne spada v pristojnost IP. Predlagajo, da si v zvezi s tem ogledate Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni.

Celotno mnenje je na voljo TUKAJ.

Nazaj