Pridobivanje in posredovanje davčnih številk v zvezi s prijavo izplačil iz sredstev šolskih skladov

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so dne prejeli zaprosilo za mnenje o tem, ali lahko osnovna šola od FURS pridobi davčne številke (DŠ) otrok oziroma upravičencev do izplačil iz šolskega sklada. Podatke o upravičencih je namreč treba poročati FURS. Pri prosilcu menijo, da osnovne šole nimajo in niso dolžne imeti DŠ otrok. Na pristojnem ministrstvu naj bi prosilcu svetovali, da DŠ otrok pridobite pri FURS. Poleg tega v okrožnici nikjer ne piše, zakaj te podatke sploh potrebujejo, zlasti glede na to, da dodeljeni zneski ne gredo v dohodnino.

Po mnenju IP je osnovna šola, na podlagi in pod pogoji iz četrtega odstavka 19. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), upravičena da od FURS pridobi davčne številke upravičencev sredstev iz šolskega sklada, če jih neizogibno potrebuje za obvezno poročanje FURS.

O b r a z l o ž i t e v:

Zakon o osnovni šoli (ZOsn) ne določa, da osnovna šola lahko ali mora voditi tudi DŠ otrok. Enako velja za Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1) in Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). V ZOsn je kot enolični identifikator učenca predpisan EMŠO.

Kljub zgoraj navedenemu je v konkretnem primeru na voljo posebna oziroma področna zakonska podlaga v smislu (c) in (e) točke prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. Pod pogoji:

(1) če po davčni zakonodaji obstaja obveznost, da osnovna šola poroča FURS-u podatke o prejemnikih sredstev iz šolskega sklada za potrebe davčnih postopkov in evidenc (to vprašanje primarno ne spada v pristojnost IP) in

(2) če se poročanje nujno izvaja le prek posebnih informacijskih rešitev, ki tehnično ne dopuščajo poročanja brez vnosa DŠ (tega dejanskega stanja IP ne more presojati izven nadzornega postoka) in

(3) če so upravičenci potencialni zavezanci za določen davek (to vprašanje primarno ne spada v pristojnost IP),

je osnovna šola upravičena, da od FURS-a pridobi DŠ upravičenih otrok, in sicer na podlagi četrtega odstavka 19. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2). Ta določa, da sme davčni organ upravičeni osebi (torej tudi osnovni šoli), ki podatek potrebuje za izpolnitev davčne obveznosti oziroma za izpolnitev dolžnosti dajanja podatkov po tem zakonu ali zakonu o obdavčenju, na podlagi njenega obrazloženega pisnega zahtevka, v katerem morajo biti navedeni tudi podatki, ki davčnemu organu omogočajo enolično identifikacijo fizične osebe, in sicer poleg osebnega imena še ali datum rojstva in naslov prebivališča ali enotna matična številka občana, razkriti podatek o davčni številki zavezanca za davek.

V zahtevi za pridobitev podatkov je treba, poleg zgornjih podatkov, ki omogočajo identifikacijo posameznikov, navesti tudi elemente, ki jih določa 41. člen ZVOP-2: podatki o vlagatelju zahteve, podpis pooblaščene osebe, pravna podlaga (torej četrti odstavek 19. člena ZDavP-2), namen pridobitve podatkov, identifikacija zadeve, za katero so podatki potrebni, vrsta želenih podatkov ter oblika in način pridobitve podatkov.

Celotno mnenje je na voljo TUKAJ.

Nazaj