Pridobivanje naslova nekdanjih učencev iz CRP

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel zaprosilo za mnenje, v katerem prosilca zanima, ali ima šola pravno podlago za pridobitev naslovov prebivališč iz CRP od upravne enote za zlate učence zadnjih desetletij z namenom, da jih povabi na prireditev (katero bo organizirala zanje).

Na podlagi informacij IP v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posreduje neobvezno mnenje v zvezi vprašanjem. 

Za vsako obdelavo osebnih podatkov, torej med drugim tudi za njihovo razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, je treba imeti zakonito in ustrezno pravno podlago. 

Centralni register prebivalstva je vzpostavljen z Zakonom o centralnem registru prebivalstva (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 3/22 – ZDeb; v nadaljevanju ZCRP) kot osrednja podatkovna baza z najosnovnejšimi podatki o prebivalstvu Slovenije. Podatke iz CRP pa lahko pridobijo le uporabniki, ki imajo za to pravno podlago v zakonu ali osebni pisni privolitvi posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo (23. člen ZCRP). 

IP pojasnjuje, da ne obstaja izrecna zakonska določba, ki bi šoli kot organizatorju omogočala pridobivanje naslovov prebivališč nekdanjih učencev za namen vabljenja na prireditev. 

Več o obdelavi osebnih podatkov iz centralnega registra prebivalstva si lahko preberete tudi v smernicah IP, ki so dostopne na spletni strani https://www.ip-rs.si/publikacije/priro%C4%8Dniki-in-smernice/.

Nazaj