Razkritje otrokovih težav v šoli s strani strokovnih delavcev šole

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli zaprosilo za mnenje o tem, ali je bilo prav, da je strokovna delavka šole drugim učencem razkrila informacijo o tem, da ima hči prosilca (13 let) »določene težave, zaradi česar ji je treba pomagati, saj ji doma nočejo«. Strokovna delavka naj bi v hčerinem razredu izvedla poizvedovanje o hčerinem socialnem in psihičnem stanju, razgovore pa naj bi opravila tudi z nekaterimi drugimi učenci. V pogovoru s strokovno delavko s starši je namreč bilo dogovorjeno, da bodo strokovno pomoč za hčer poiskali zunaj šole.

Na podlagi informacij IP v nadaljevanju skladno s 5. točko prvega odstavka 55. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22, ZVOP-2), 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba), 76. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (Uradni list RS, št. 177/20, ZVOPOKD) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A, ZInfP) posreduj neobvezujoče mnenje v zvezi z vprašanjem. Pojasnjujejo še, da se IP lahko dokončno opredeljuje do konkretnih obdelav osebnih podatkov le v nadzornih postopkih.

Po mnenju IP ravnanje strokovne delavke verjetno ni bilo v skladu s pravili varstva osebnih podatkov, zlasti:

  • če ni bilo podanega soglasja starša za vodenje »zbirke podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje« in hkrati niso bili podani utemeljeni razlogi za izjemo od soglasja zaradi ogroženosti otroka (gl. 95. člen Zakona o osnovni šoli – ZOsn),
  • če razkrite informacije izvirajo iz zgornje ali kakšne druge zbirke osebnih podatkov ali če so bile prejete informacije od drugih učencev vključene v zgornjo ali kakšno drugo zbirko osebnih podatkov, in
  • če so bili razkriti konkretni podatki o otrokovih težavah oziroma njegovem stanju, razlogih za težave ali postopkih obravnave.

Če na podlagi zgornjih osnovnih informacij prosilec meni, da je prišlo do kršitve varstva prosičevih in otrokovih osebnih podatkov, lahko pri IP vloži vlogo, ki je dostopna na naslednji povezavi (prva vrstica): https://www.ip-rs.si/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/.

O b r a z l o ž i t e v:

V skladu s sedmim odstavkom 95. člena ZOsn se osebni podatki iz 4. točke (tj. zbirke podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje ali t.i. osebne mape) zbirajo v soglasju s starši učencev, razen v primeru, ko je učenec v družini ogrožen in ga je potrebno zavarovati. Ta določba omogoča vodenje zbirke podatkov in s tem izvajanje strokovne pomoči izjemoma tudi v primeru, če ni podanega soglasja staršev.

Pravila varstva osebnih podatkov se uporabljajo za obdelavo osebnih podatkov v celoti ali delno z avtomatiziranimi sredstvi in za drugačno obdelavo kakor z avtomatiziranimi sredstvi za osebne podatke, ki so del zbirke (npr. osebna mapa učenca) ali so namenjeni oblikovanju dela zbirke – gl. 2. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov. Za obdelavo osebnih podatkov na primer ne bi šlo, če bi prišlo do razkritja osebno interpretiranih informacij, ki bi izvirale le iz osebnih zaznav zaposlenega na šoli.

Ker pri IP-ju konkretnih okoliščin primera ne poznamo (npr. kateri konkretni podatki so bili razkriti in komu ter s kakšnim konkretnim namenom, ali je šlo le za mnenje strokovne delavke na podlagi njenih osebnih zaznav o stanju otroka, ali se s strani učencev pridobljene informacije vodijo v kakšni zbirki osebnih podatkov, ali je bilo podano vaše soglasje, ali so podani posebni razlogi, da soglasje ni bilo potrebno…), se bolj konkretno ne morejo opredeliti do predstavljenega primera. Poleg tega je to možno le v nadzornem postopku IP na podlagi prijave..    

IP ni pristojen za presojanje kršitev poklicne molčečnosti strokovnih delavcev šole, če ne gre hkrati za kršitev varstva osebnih podatkov.

Celotno mnenje je na voljo TUKAJ.

Nazaj