Videonadzor šolske garderobe zaradi kraje iz omaric

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli zaprosilo za mnenje glede uvedbe videonadzora šolske garderobe za odlaganje zunanjih oblačil in obutve znotraj šole v avli zaradi zaznanih kraj iz sicer odklenjenih omaric.

Na podlagi informacij IP v nadaljevanju skladno s 5. točko prvega odstavka 55. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22, ZVOP-2), 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba), 76. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (Uradni list RS, št. 177/20, ZVOPOKD) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A, ZInfP) posreduje neobvezno mnenje v zvezi z vprašanjem.

Videonadzor nad prostori, kjer bi se otroci preoblačili (npr. garderobe v sklopu šolske telovadnice), je absolutno prepovedan.

V kolikor pa gre za videonadzor garderob, kjer se zgolj odlagajo zunanja oblačila in obutev pa bi takšen videonadzor sicer lahko bil dovoljen, vendar je treba njegovo izvajanje v celoti uskladiti s pogoji za njegovo zakonito izvajanje.

O b r a z l o ž i t e v:

IP uvodoma pojasnjuje, da je videonadzor sam po sebi ena hujših oblik posegov v zasebnost posameznika, zato je prav, da je ustrezno zakonsko reguliran in omejen na tisto, kar je nujno in sorazmerno za doseganje ciljev in namenov, ki naj bi jim videonadzor služil. V Sloveniji to upoštevajoč Splošno uredbo ureja ZVOP-2 in sicer v členih 76. do 80.

IP v zvezi z vprašanjem opozarja na absolutno prepoved izvajanja videonadzora opredeljeno v desetem odstavku 76. člena ZVOP-2, kjer je določeno, da videonadzora ni dovoljeno izvajati v dvigalih, sanitarijah, prostorih za preoblačenje, hotelskih sobah in drugih podobnih prostorih, v katerih posameznik utemeljeno pričakuje višjo stopnjo zasebnosti. V kolikor se torej otroci pri garderobnih omaricah, kjer želite uvesti videonadzor, preoblačijo (npr. oblečejo in slečejo svoja oblačila ipd.) je v teh prostorih videonadzor izrecno prepovedan.

V kolikor se v otroci v teh prostorih ne preoblačijo (kot bi to na primer absolutno veljalo za garderobe v sklopu šolske telovadnice), temveč zgolj svoja vrhnja oz. zunanja oblačila »odlagajo« (kot primeroma prosilec navaja v vprašanju) pa bi bil eventualno tak videonadzor lahko (ob izpolnjevanju drugih obveznosti po ZVOP-2) dovoljen, vendar zgolj, v primeru zagotovitve ustrezne in zakonite pravne podlage po 6. členu Splošne uredbe upoštevaje 6. člen ZVOP-2 (kjer za javni sektor prideta v poštev praviloma zgolj zakonska obveznost upravljavca in izvajanje javne oblasti oz. opravljanje naloge v javnem interesu) ter ob tehtanju potrebnosti in nujnosti takšnega ukrepa. Posebej je treba upoštevati, da šolska garderoba lahko predstavlja tudi delovni prostor zaposlenih na šoli. Videonadzor delovnih prostorov se lahko izvaja le skladno z 78. členom ZVOP-2, torej je tako snemanje dovoljeno le, če je to nujno potrebno, kar pomeni, da mora šola vnaprej pretehtati, ali je verjetno, da se bodo tam dogajale tatvine, in šele na podlagi tega uvesti videonadzor.

IP v zvezi s tem raje predlaga, da šola namesto uvedbe videonadzora za reševanje problema kraj iz garderobnih omaric, svoje napore za reševanje problema, osredotoči na izobraževanje in vzgojo učencev ter v zvezi s tem spodbuja odgovorno ravnanje z lastnino drugih.  Vsekakor pa naj šola zagotovi, da bodo učenci imeli možnost zaklepanja svojih garderobnih omaric, kar bi jim omogočilo večjo varnost in zaščito svoje lastnine ter v tem delu svoje zasebnosti. Isti namen (preprečevanje kraj iz garderobnih omaric) bi lahko najverjetneje dosegli z manjšim posegom v zasebnost otrok (npr. z vgradnjo ključavnic na vse omarice, izobraževanjem in vzgojo kot temeljno dejavnost šol itd.).

Upoštevaje zgoraj navedeno IP še dodatno opozarja, da bi z izvajanjem videonadzora lahko prišlo (poleg morebitnega posega v pravico do varstva osebnih podatkov) tudi do posega v širši krog varstva pravic zasebnosti in osebnostnih pravic otrok za varstvo katerih IP ni pristojen ter je v primeru kršitev predvidena možnost sodnega (civilnega in kazenskopravnega ) varstva.

Celotno mnenje je na voljo TUKAJ.

Nazaj