Strokovno - pedagoško področje

27. 6. 2019

Zgodnja obravnava in nova zakonodaja o celostni obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami

 

Splošno o zgodnji obravnavi

Zgodnja obravnava je »nabor storitev za majhne otroke in njihove družine, ki so jim na njihovo prošnjo v določenem obdobju otrokovega življenja na voljo ter pokrivajo vsakršne dejavnosti posebne podpore z namenom, da se zagotovi in spodbudi otrokov osebni razvoj, okrepi zmogljivost same družine in ...

24. 5. 2019

Šola v naravi v praksi

Zaradi določenih pomislekov posameznih staršev učencev, vključenih v šolo v naravi, in opažanj pri konkretni izvedbi v prispevku povzemamo:

 • konceptualna izhodišča šole v naravi,
 • nekaj pravnih določil, ki jih je treba upoštevati pri organizaciji in izvedbi šole v naravi,
 • izvedbene posebnosti,
 • nekaj koristnih napotkov šolam in ravnateljem za uspešno organiziranje ...
Samo za aktivne naročnike:
17. 5. 2019

Otroci s posebnimi potrebami

Izraz otroci s posebnimi potrebami zajema tako predšolsko populacijo kot šolarje in srednješolce. Že v uvodu smo poudarili, da sega to področje tudi v odraslo dobo. Z izrazom otroci s posebnimi potrebami tako mislimo na celotno populacijo, ki je vključena v proces vzgoje in izobraževanja. Na področju predšolske vzgoje je ...

08. 8. 2018

Izobraževanje na domu za otroke s posebnimi potrebami

Otroci s posebnimi potrebami se po Zakonu o osnovni šoli[1] in Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1)[2] v času osnovnošolskega izobraževanja lahko šolajo na domu.

Na domu se lahko izobražujejo učenci, ki so že usmerjeni v:

 • izobraževalni program osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno ...
30. 11. 2016

Novosti ZOFVI-K, ki veljajo od 1. septembra 2016

SPLOŠNO

Državni Zbor RS je dne 16. 6. 2016 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki je bil dne 30. 6. 2016 objavljen v Uradnem listu RS, št. 46/2016 in je prinesel številne novosti, ki bodo v prispevku bolj podobno opisane ...

31. 8. 2016

Nov Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu

Nov Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu (veljaven od 8. 4. 2016)

Pravna urejenost področja in novosti

Izobraževanje učencev s posebnimi potrebami je normativno urejeno z določbo 21. člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12-ZUJF in 90/12 ...

01. 9. 2015

Pedagoška dokumentacija v osnovni šoli

Pedagoška dokumentacija v osnovni šoli

Zbirke osebnih podatkov, ki jih v skladu z zakonom vodi osnovna šola, zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in organizacija za izobraževanje odraslih (v nadaljnjem besedilu: šola), se vodijo v predpisani dokumentaciji. Šola mora voditi dokumentacijo tako, da je zagotovljeno varstvo osebnih ...

01. 9. 2015

Pedagoška dokumentacija v vrtcu

Vrtec vodi naslednjo dokumentacijo:

-       knjige in splošne dokumente,
-       dokumentacijo o delu oddelkov,
-       dokumentacijo o otrocih,
-       dokumentacijo o delu strokovnih delavcev,
-       dokumentacijo o delu strokovnih organov,
-       drugo dokumentacijo.
13. 8. 2015

Vzorci in zakonodaja

 

V kategoriji UPORABNA ORODJA so na voljo vzorci:

 • Splošno
 • KRITERIJI ZA OPREDELITEV VRSTE IN STOPNJE PRIMANJKLJAJEV, OVIR OZ. MOTENJ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI
 • NAVODILA ZA DELO Z OTROKI Z AVTISTIČNO MOTNJO V POSEBNEM PROGRAMU VIZ
 • Postopek usmerjanja
 • ZAHTEVA ZA UVEDBO POSTOPKA USMERJANJA
 • ZAHTEVA ZA SPREMEMBO ODLOČBE O USMERITVI
 • IZJAVA ...
13. 8. 2015

Letni delovni načrt

Vzgojno-izobraževalni zavodi (šole, vrtci) so zavezani pripraviti letne delovne načrte.

Letni delovni načrt šole je osrednji dokument šole, s katerim se določi vsebino, obseg in razporeditev vzgojno-izobraževalnega in drugega dela v skladu s predmetnikom in učnim načrtom in obseg, vsebino in razporeditev interesnih in drugih dejavnosti, ki jih izvaja šola ...

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.