Dokumentacija za ravnanje z odpadki

13. 8. 2015 | Avtor: Irena Vadjunec

Osnovni dokumenti za ravnanje z odpadki so našteti v nadaljevanju.

 • Evidenčni list je listina in dokazilo, s katero se potrdi oddajo in prevzem pošiljke odpadkov, ko se odpadke premešča na območju Republike Slovenije. Evidenčni list se izpolni z uporabo sistema IS-Odpadki. Veljaven je tedaj, ko ga s svojim elektronskim podpisom potrdita tako izvirni povzročitelj kot tudi zbiralec ali izvajalec obdelave. Evidenčni list dobi status PODPISAN PREVZEMNIK. Za izpolnjevanje evidenčnih listov je potrebno uporabiti spletno aplikacijo IS-Odpadki. Za registracijo in uporabo te spletne aplikacije moramo imeti digitalni podpis. Uporabnik (izvirni povzročitelj) lahko s pisnim pooblastilom pooblasti zbiralca oziroma izvajalca obdelave, da ta v njegovem imenu izpolni in elektronsko podpiše evidenčni list. Kot izvirni povzročitelj zahtevajte od prevzemnika, da vam posreduje elektronsko podpisan izvod evidenčnega lista za lastno evidenco. Prevzemnik odpadka, ki ste ga pooblastili, vam mora v roku 30ih dni od prejema pošiljke odpadka, posredovati elektronsko podpisan evidenčni list bodisi v pisni ali elektronski obliki.

 

 ODPADKI3

Slika: Evidenčni list

 • Poročilo o ravnanju z odpadki:
  • Zbirni dokument o ravnanju z odpadki, ki vsebuje podatke o nastalih odpadkih in podatke o ravnanju z odpadki za preteklo koledarsko leto. Poročilo o ravnanju z odpadki je treba oddati vsako leto za preteklo koledarsko leto. Poročilo je dolžna poslati vsaka pravna oseba, če izpolnjuje naslednje kriterije:
   • 10 ton odpadkov ali več,
   • 5 kg nevarnih odpadkov ali več,
   • 10 ali več zaposlenih

  Posebno pozornost je treba nameniti kriteriju, po katerem je treba oddati poročilo o ravnanju z odpadki. Namreč, če je v javni ustanovi več kot 10 zaposlenih, je treba ne glede na količino nastalih odpadkov oddati poročilo za preteklo leto na Agencijo RS za okolje najpozneje do 31. 3. tekočega koledarskega leta za preteklo leto. 

Povzročitelj odpadkov, ki izpolni enega izmed zgoraj naštetih kriterijev, mora najpozneje do 31. marca tekočega leta Ministrstvu za okolje in prostor predložiti poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za preteklo koledarsko leto.

Poročilo lahko povzročitelj predloži pisno ali elektronsko. Če pa je registriran v sistem IS-Odpadki, lahko poročilo odda direktno iz sistema. Obrazec o nastajanju odpadkov najdete na spletni strani ARSA (http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/obrazci/). Povzročitelji odpadka morate poročilo oddati sami, ne glede na to, da ste pooblastili prevzemnika odpadka za izpolnjevanje in podpisovanje elektronskih evidenčnih listov. To pooblastilo vas ne razbremeni obveznosti poročanja.

Izvirni povzročitelj odpadkov, ki redno izvaja svojo dejavnost na različnih krajih v RS, pripravi poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi ločeno po krajih nastanka, združenih na statistične regije.

V poročilo ne navajate odpadkov, ki se glede na zakonodajo obvezno prepuščajo zbiralcu in tako zanje ne dobite evidenčnega lista.

Letno poročilo odpadki

Slika: Letno poročilo

 • Načrt gospodarjenja z odpadki:
  • Vsebina je predpisana s 27. členom Uredbe od odpadkih (Ur. l. RS, št. 37/2015). Načrt velja za nedoločen čas, vendar ga morate ob vsaki nameravani spremembi spremeniti oziroma dopolniti.

   Obvezno ga je treba imeti, če nastane letno:

  • 150 ton odpadkov ali
  • 200 kilogramov nevarnih odpadkov ali več.

  Če imate več lokacij in na njih nastane prej omenjena količina odpadkov, mora biti vsebina načrta za tak kraj poseben del načrta gospodarjenja z odpadki.

 

 

Nazaj