Izdelava varnostnega načrta, imenovanje koordinatorjev (gradnje objektov, rekonstrukcije ipd.) in pisni sporazum na skupnih deloviščih

13. 8. 2015 | Avtor: Robert Vaupotič

Pri gradnjah novih objektov, rušenju, rekonstrukcijah, vzdrževanju in čiščenju zgrajenih objektov je treba upoštevati zahteve iz Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS 83/05).

Za ustanove, kot so šole, vrtci, dijaški domovi ipd., ki so pogosto tudi v vlogi naročnika takih del, je predvsem pomemben del uredbe, ki nalaga obveznosti naročniku del.

Te so:

  • prijaviti gradbišče na Inšpektorat za delo RS najmanj 15 dni pred začetkom del, prijava se izvede na obrazcu, ki je priloga uredbe,
  • zagotoviti izdelavo varnostnega načrta pred začetkom del (v fazi projektiranja),
  • imenovati koordinatorje za varnost in zdravje pri delu ločeno za fazo priprave projekta in za fazo izvedbe projekta.


Obveznosti izvajalcev del na gradbiščih pa so naslednje:

  • urediti gradbišče v skladu z varnostnim načrtom,
  • izvajati dela in varnostne ukrepe v skladu z varnostnim načrtom,
  • podpisati pisni sporazum o izvajanju skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, če dela izvaja več izvajalcev,
  • upoštevati temeljna načela zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu,
  • upoštevati navodila koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja projekta,
  • vsak delodajalec je (in kljub obveznostim naročnika ostaja) odgovoren za zagotovitev varnosti in zdravja svojih delavcev.

Naročnik del prevzema pri gradnji del odgovornosti za varnost same gradnje, zato mora svoj del obveznosti dosledno izpolnjevati.

Pri vseh delih, kjer delo hkrati opravljata dva delodajalca ali ga opravlja več delodajalcev in samozaposlenih delavcev, morajo ti s pisnim sporazumom določiti skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z zahtevami Zakona o varnosti in zdravja pri delu. Vsak delodajalec mora v sporazumu določiti delavca za zagotovitev varnosti svojih delavcev. Delodajalci sporazumno določijo delavca, ki zagotavlja usklajeno izvajanje ukrepov, določenih s pisnim sporazumom.

V šolah, vrtcih in podobnih ustanovah je treba skleniti pisni sporazum, npr. z zunanjimi izvajalci različnih vzdrževalnih del (vzdrževalci elektroinštalacij, vzdrževalci dvigal itn.) ali izvajalci drugih posegov na objektih in na opremi (gradbeni posegi, vgradnja nove opreme ipd.), ki delo opravljajo v objektih šole oziroma vrtca ob prisotnosti oziroma sodelovanju hišnika oziroma drugih oseb, zaposlenih pri naročniku, ali pa ta dela lahko vplivajo na varnost zaposlenih oseb pri naročniku ali tudi drugih uporabnikov objektov in opreme (otrok). Če so prostori šole ali vrtca med takimi deli v uporabi, ta vpliv v vsakem primeru obstaja in je že zaradi tega pisni sporazum potreben.

Pri takem delu morajo sodelujoči delodajalci v pisnem sporazumu določiti vsak svojega delavca za zagotovitev varnosti svojih delavcev (običajno je to vodja skupine oziroma nekdo, ki je stalno prisoten pri delih svoje skupine delavcev in lahko za izvajanje zahtev v zvezi z varnostjo pri delu v skladu s pisnim sporazumom tudi odgovarja) in osebo za usklajeno izvajanje ukrepov varnosti pri delu vseh izvajalcev (običajno predstavnik naročnika, če njegovi delavci nekako sodelujejo pri delih oziroma so prisotni na območju del).

Vzorec pisnega sporazuma, ki se ga potem dopolni glede na dejansko stanje in zahteve posameznega dela, za katerega se podpisuje, je na priloženi zgoščenki.

Nazaj