Poslovanje z gotovino - davčne blagajne

19. 10. 2015 | Avtor: mag. Brigita Osojnik

DAVČNE BLAGAJNE NA ŠOLSKIH BAZARJIH VEČ NISO OBVEZNE!

Na podlagi sprememb Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost,[1] ki so začele veljati 4. 6. 2016, so izjeme pri obveznosti izdaje računov v 143. členu PZDDV-1, v povezavi z drugim odstavkom 81. člena ZDDV-1, predpisane tudi v naslednjih primerih (točka a) novega šestega odstavka 143. člena PZDDV-1) osebam, ki niso davčni zavezanci (fizičnim osebam – končnim potrošnikom, ki ne opravljajo dejavnosti), če vrednost obdavčljivih (obdavčenih in oproščenih) dobav v tekočem koledarskem letu ne preseže oziroma ni verjetno, da bo presegla znesek 5.000 evrov, pod pogojem, da takšno dobavo opravijo:

  1. nepridobitne organizacije iz 11. točke prvega odstavka 42. člena ZDDV-1 (nepridobitne organizacije - osebe javnega prava, ki so ustanovljene s cilji politične, sindikalne, verske, rodoljubne, filozofske, humanitarne ali državljanske narave) ali
  2. drugi davčni zavezanci (osebe, ki niso osebe javnega prava, kot npr. društva, ki opravljajo dobave svojim članom kot povračilo za članarino ali dobave v primerih, ko se članarine ne pobira (npr. v primeru občasnih ali rednih aktivnosti upokojenskih društev, planinskih društev, prodaje koledarjev gasilskih društev ipd.), ob pogoju, da kumulativno izpolnjujejo pogoje:

a) njihov cilj ni doseganje dobička, če pa tega vseeno dosežejo, ga ne smejo razdeliti, temveč ga morajo nameniti za nadaljnje opravljanje ali izboljšanje storitev;

b) upravljajo in vodijo jih večinoma prostovoljci, ki sami ali prek drugih oseb niso posredno ali neposredno udeleženi v rezultatih teh dejavnosti;

c) zaračunavajo cene, ki jih odobrijo pristojni organi, ali cene, ki niso višje od takšnih odobrenih cen, ali za dobave, za katere ni potrebna odobritev cen, cene, ki so nižje, kot jih za podobne dobave zaračunavajo davčni zavezanci, ki obračunavajo DDV.

Davčni zavezanec mora za dobave, za katere velja izjema obveznosti izdajanja računov, zagotoviti podatke v svojem knjigovodstvu (evidence o opravljenih dobavah blaga).

Pod določenimi pogoji na podlagi točke b) novega šestega odstavka 143. člena PZDDV-1 pa je izjema pri obveznosti izdajanja računov dodatno predvidena za dobave blaga in storitev v zvezi z dogodki za zbiranje denarnih sredstev, pod pogojem, da takšno dobavo:

  • opravijo osebe:
  • katerih dejavnosti so oproščene plačila DDV v skladu s 1., 6., 7., 8., 11., 12. ali 13. točko prvega odstavka 42. člena ZDDV-1 (bolnišnice, socialno varstveni zavodi, vključno z domovi za starejše, vrtci, šole, nepridobitne organizacije, ustanovljene s cilji politične, sindikalne, verske, rodoljubne, filozofske, humanitarne ali državljanske narave, nepridobitne organizacije v zvezi s storitvami, povezanimi s športom, in kulturne organizacije v zvezi s kulturnimi storitvami);
  • ki izpolnjujejo pogoje iz 43. člena ZDDV-1 (te osebe morajo za oprostitev plačila DDV davčnemu organu predhodno predložiti priglasitev po 43. členu ZDDV-1),
  • dogodek organizirajo priložnostno in izključno v svojo korist ter
  • ni verjetno, da takšna oprostitev vodi v izkrivljanje konkurence.

 

V navedenih primerih ni predpisanih dodatnih evidenc o opravljenih dobavah v zvezi s takšnimi dogodki za zbiranje denarnih sredstev.

Primer izjem pri obveznosti izdajanja računov, katerih vrednost dobav ni omejena, so tudi dobave blaga v okviru šolskih bazarjev.

Celotni prispevek je na voljo v tiskanem priročniku v poglavju 3/2.


[1] Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 39/16)

Obrazci, vzorci, preglednice

{phocadownload view=category|id=3|target=s}

Zakonski predpisi so na voljo na povezavi: Zakonodaja na področju financ

Nazaj