Ksenija Mihovar Globokar

Ksenija Mihovar Globokar je bila univerzitetna diplomirana pravnica. Zaposlena je bila v Službi Vlade republike Slovenije za zakonodajo, kjer je opravljala funkcijo direktorice. Ožje področje njenega profesionalnega dela je bila pravna ureditev negospodarskih javnih služb (vzgoja in izobraževanje, raziskovalna dejavnost), sistem zavodov, plačni sistem v javnem sektorju, delovna razmerja. Ob svojem delu je tudi predavala na seminarjih s področja javnih služb, pisala članke in konkretne odgovore s tega področja in v soavtorstvu pripravila komentar k Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju.

Kot strokovna urednica je z vso skrbnostjo in strokovnostjo bdela nad vsebinami Priročnika za ravnatelje, kasneje pa tudi portala e-Ravnatelj.