Pravice iz delovnega razmerja

12. 8. 2015

Obveznosti glede nočnega dela

Nočni delavec je tisti delavec, ki po razporeditvi delovnega časa dela ponoči vsaj tri ure svojega dnevnega delovnega časa, oziroma delavec, ki dela ponoči vsaj tretjino polnega delovnega časa. 
Samo za aktivne naročnike:
12. 8. 2015

Obveznosti glede razporejanje delovnega časa (148. člen ZDR-1)

Pred začetkom leta delodajalec določi letni razpored delovnega časa in o tem obvesti delavce in sindikate pri delodajalcu. Delodajalec mora v pisni obliki obvestiti delavce o začasni prerazporeditvi delovnega časa najmanj en dan pred razporeditvijo delovnega časa na običajni način. Pri enakomerni razporeditvi polni delovni čas ne sme biti razporejen ...
Samo za aktivne naročnike:
12. 8. 2015

Prepoved opravljanja dela preko polnega delovnega časa

Nadurnega dela se ne sme uvesti, če je delo možno opraviti v polnem delovnem času z ustrezno organizacijo, delitvijo dela, zaposlitvijo novih delavcev ali uvedbo novih izmen. Delodajalec ne sme naložiti dela preko polnega delovnega časa (146. člen ZDR-1): delavki ali delavcu v skladu z določbami tega zakona zaradi varstva ...
Samo za aktivne naročnike:
12. 8. 2015

Obveznosti v primeru nadurnega dela

Delo preko polnega delovnega časa je izjema, zato ga je mogoče delavcu naložiti le v zakonsko določenih primerih oziroma v drugih izjemnih, nujnih in nepredvidljivih primerih, določenih s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti.
12. 8. 2015

Varstvo starejših delavcev

Vzgojitelju, pomočniku vzgojitelja, varuhu, učitelju in predavatelju višje šole s 35 leti delovne dobe oziroma s 30 leti delovne dobe za ženske, od tega najmanj 25 let oziroma 20 let v vzgoji in izobraževanju za ženske, se učna obveznost, vzgojno delo ali delovno usposabljanje zmanjša za 2 uri. Delavec oziroma ...
12. 8. 2015

Povečanje in zmanjšanje učne obveznosti

Če v okviru z zakonom določene tedenske učne obveznosti ni mogoče organizirati pouka v skladu s predmetnikom, lahko ravnatelj učitelju ali drugemu strokovnemu delavcu določi dodatno tedensko učno obveznost za toliko ur, kot je določeno za posamezni predmet v oddelku, vendar ne več kot za pet ur, oziroma določi zmanjšanje ...
12. 8. 2015

Delovni čas

V okviru določb, ki se nanašajo na delovni čas, so v ZDR-1 urejeni polni delovni čas, nadurno delo, dodatno delo v primeru naravne ali druge nesreče, dopolnilno delo in nočno delo.
1 2 3 4 5 6