Otroci s posebnimi potrebami

04. 11. 2020

Sprejeta je sprememba Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

V Uradnem listu št. 152/20 je objavljen nov Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki začne veljati od 7. 11. 2020 dalje.S spremembo Pravilnika o merilih ...
15. 6. 2020

Naloge spremljevalcev v vrtcu

(mag. Polona Šoln Vrbinc, dr. Manica Jakič Brezočnik)Pravico do spremljevalca vrtcu lahko otrok pridobi na podlagi Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 41/2017 - ZOPOPP), če je ta potreba opredeljena v individualnem načrtu pomoči družini ali zapisniku multidisciplinarnega tima, ki se ...
Samo za aktivne naročnike:
15. 6. 2020

Spremljevalci otrok s posebnimi potrebami

  Spremljevalec   Veljavna zakonodaja s področja vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami omogoča, da se otrokom s posebnimi potrebami poleg usmeritve v ustrezni vzgojno-izobraževalni program, potrebnih prilagoditev ter pripomočkov z odločbo o usmeritvi lahko dodeli stalni ali začasni spremljevalec. Pravno podlago za dodelitev daje Zakon o usmerjanju otrok ...
Samo za aktivne naročnike:
21. 4. 2020

Postopki usmerjanja zaradi začasnih ukrepov omejeni od 29. 3. 2020 dalje - spremenjene okoliščine od 20. 4. dalje

Izredne razmere so tudi v postopke usmerjanja, ki jih vodi Zavod za šolstvo, prinesli nekaj omejitev.Sprejetje Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ, v nadaljevanju interventni zakon) – Ur. l. RS, št. 36/2020), ki velja ...
31. 1. 2020

Dodatni stroški za otroke s posebnimi potrebami v vrtcih, ki jih financira občina, in priprava ugotovitvenega sklepa

V Uradnem listu št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019 je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Spremembe pravilnika so se nanašale predvsem na urejanje dela z otroki s posebnimi potrebami, na katerega je temeljito ...
Samo za aktivne naročnike:
27. 6. 2019

Zgodnja obravnava in nova zakonodaja o celostni obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami

  Splošno o zgodnji obravnavi Zgodnja obravnava je »nabor storitev za majhne otroke in njihove družine, ki so jim na njihovo prošnjo v določenem obdobju otrokovega življenja na voljo ter pokrivajo vsakršne dejavnosti posebne podpore z namenom, da se zagotovi in spodbudi otrokov osebni razvoj, okrepi zmogljivost same družine in ...
Samo za aktivne naročnike:
17. 5. 2019

Otroci s posebnimi potrebami

Izraz otroci s posebnimi potrebami zajema tako predšolsko populacijo kot šolarje in srednješolce. Že v uvodu smo poudarili, da sega to področje tudi v odraslo dobo. Z izrazom otroci s posebnimi potrebami tako mislimo na celotno populacijo, ki je vključena v proces vzgoje in izobraževanja. Na področju predšolske vzgoje je ...
08. 8. 2018

Izobraževanje na domu za otroke s posebnimi potrebami

Otroci s posebnimi potrebami se po Zakonu o osnovni šoli[1] in Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1)[2] v času osnovnošolskega izobraževanja lahko šolajo na domu. Na domu se lahko izobražujejo učenci, ki so že usmerjeni v: izobraževalni program osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno ...
31. 8. 2016

Nov Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu

Nov Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu (veljaven od 8. 4. 2016) Pravna urejenost področja in novosti Izobraževanje učencev s posebnimi potrebami je normativno urejeno z določbo 21. člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12-ZUJF in 90/12 ...
06. 8. 2015

Novosti Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami

Jutranje varstvo Ena izmed pomembnejših novosti je zagotovitev jutranjega varstva tudi za učence prve stopnje posebnega programa vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju, v katerega so se doslej lahko vključevali le učenci prvih razredov devetletne osnovne šole z enakovrednim oziroma nižjim izobrazbenim ...