Pogoji za opravljanje dela

01. 8. 2023

Sprejet je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-P), ki omogoča lažje zaposlovanje kadra brez izpolnjujevanja pogojev

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - ZOFVI-P (Uradni list RS, št. 71/23) je bil objavljen v Uradnem listu RS 30. junija 2023, velja pa od 1. julija 2023 dalje. Namen teh sprememb ZOFVI je predvsem omogočiti lažje zaposlovanje kandidatov na področju vzgoje ...
Samo za aktivne naročnike:
25. 5. 2021

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom (UL, št. 54/21)

Pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu RS 9.4.2021, veljati začne petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2021. I.Pravilnik spreminja 10. člena, ki po novem določa, da se v osnovni šoli sistemizira delovno mesto računalnikarja-organizatorja informacijskih dejavnosti v ...
Samo za aktivne naročnike:
25. 5. 2021

Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (UL, št. 54/21) -novi normativi za delovno mesto vzdrževalec učne tehnologije oz. računalniške opreme in romski pomočnik za vrtce

Pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu RS 9.4.2021, veljati začne petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2021. Tudi ta pravilnik uvaja nova delovna mesta, in sicer določa merila, skladno s katerimi bo možno sistemizirati nova delovna mesta.I ...
Samo za aktivne naročnike:
25. 5. 2021

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami (UL, št. 54/21) - novi normativi za delovno mesto računalnikar, romski pomočnik in računovodja

Pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu RS 9. 4. 2021, veljati začne petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2021. Uvodoma pravilnik določa, da se normativi in standardi ter merila, določena v tem pravilniku, uporabljajo tudi v drugih vzgojno-izobraževalnih in socialno-varstvenih ...
Samo za aktivne naročnike:
25. 5. 2021

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole (UL, št. 54/21) - novi normativi za delovno mesto vzdrževalec učne tehnologije oz. računalniške opreme ter računovodja

Pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu RS 9. 4. 2021, veljati začne petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2021. Spremembe so naslednje:I.V pravilnik je dodan nov 6. a člen, skladno s katerim se v glasbeni šoli sistemizira delovno ...
Samo za aktivne naročnike:
25. 5. 2021

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (UL, št. 54/21) - novi normativi za delovno mesto računalnikarja, računovodje, dietnega kuharja in romskega pomočnika

Pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu RS 9. 4. 2021, veljati začne petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2021. Spremembe so naslednje:I. V osnovni šoli se sistemizira delovno mesto računalnikarja-organizatorja informacijskih dejavnosti v skladu z naslednjimi merili: Število oddelkov ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 5. 2019

Zaposlovanje in delo strokovnih delavcev, ki delajo z otroki s posebnimi potrebami

Spremljevalec Veljavna zakonodaja s področja vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami omogoča, da se otrokom s posebnimi potrebami poleg usmeritve v ustrezni vzgojno-izobraževalni program, potrebnih prilagoditev ter pripomočkov, z odločbo o usmeritvi lahko dodeli stalni ali začasni spremljevalec. Pravno podlago za dodelitev daje Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi ...
Samo za aktivne naročnike:
21. 5. 2019

Pogoji za sklenitev pogodbe o zaposlitvi

Splošni pogoj, ki velja za sklenitev pogodbe o zaposlitvi, je dopolnjena starost 15 let. Pogodba o zaposlitvi z osebo, ki še ni dopolnila 15 let starosti, je zato nična (19. člen ZDR). V skladu z 214. členom ZDR je tudi prepovedano delo otrok, mlajših od 15 let, razen s predhodnim ...
Samo za aktivne naročnike:
16. 5. 2019

Izobrazbeni pogoji za opravljanje dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih

Dejavnost vzgoje in izobraževanja opravljajo vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, učitelji, predavatelji višjih strokovnih šol, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci v javnih in zasebnih vrtcih in šolah (5. člen ZOFVI). ZOFVI v 6. in 7. členu natančno določa izvajalce predšolske vzgoje, šolskega izobraževanja, višjega strokovnega izobraževanja in način njihovega organiziranja (izvajalci ...
Samo za aktivne naročnike:
16. 5. 2019

Pogoj nekaznovanosti za opravljanje dela v vzgoji in izobraževanju

Zaposleni v vzgoji in izobraževanju morajo izpolnjevati tudi določene pogoje nekaznovanosti oziroma, da se proti njim ne vodi kazenski postopek za določeno kaznivo dejanje. Kandidati za zaposlitev tako prijavi priložijo potrdila, s katerimi to dokazujejo. Zahteva po predoložitvi potrdila kandidata je opredeljena v 107.a členu ZOFVI. Ta določa, da ...
Samo za aktivne naročnike: