Pogoji za opravljanje dela

24. 5. 2019

Zaposlovanje in delo strokovnih delavcev, ki delajo z otroki s posebnimi potrebami

Spremljevalec Veljavna zakonodaja s področja vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami omogoča, da se otrokom s posebnimi potrebami poleg usmeritve v ustrezni vzgojno-izobraževalni program, potrebnih prilagoditev ter pripomočkov, z odločbo o usmeritvi lahko dodeli stalni ali začasni spremljevalec. Pravno podlago za dodelitev daje Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi ...
Samo za aktivne naročnike:
21. 5. 2019

Pogoji za sklenitev pogodbe o zaposlitvi

Splošni pogoj, ki velja za sklenitev pogodbe o zaposlitvi, je dopolnjena starost 15 let. Pogodba o zaposlitvi z osebo, ki še ni dopolnila 15 let starosti, je zato nična (19. člen ZDR). V skladu z 214. členom ZDR je tudi prepovedano delo otrok, mlajših od 15 let, razen s predhodnim ...
Samo za aktivne naročnike:
16. 5. 2019

Izobrazbeni pogoji za opravljanje dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih

Dejavnost vzgoje in izobraževanja opravljajo vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, učitelji, predavatelji višjih strokovnih šol, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci v javnih in zasebnih vrtcih in šolah (5. člen ZOFVI). ZOFVI v 6. in 7. členu natančno določa izvajalce predšolske vzgoje, šolskega izobraževanja, višjega strokovnega izobraževanja in način njihovega organiziranja (izvajalci ...
Samo za aktivne naročnike:
16. 5. 2019

Pogoj nekaznovanosti za opravljanje dela v vzgoji in izobraževanju

Zaposleni v vzgoji in izobraževanju morajo izpolnjevati tudi določene pogoje nekaznovanosti oziroma, da se proti njim ne vodi kazenski postopek za določeno kaznivo dejanje. Kandidati za zaposlitev tako prijavi priložijo potrdila, s katerimi to dokazujejo. Zahteva po predoložitvi potrdila kandidata je opredeljena v 107.a členu ZOFVI. Ta določa, da ...
Samo za aktivne naročnike:
31. 8. 2016

Pedagoški vodja vrtca oz. pomočnik ravnatelja - pogoji za imenovanje

Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v javnem vrtcu opravljajo vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje vrtca. Vsi strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo ter opravljen strokovni izpit. Znanje slovenskega knjižnega jezika ...