Določitev in obračun plače

09. 5. 2024

Dodatki kot del plače zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja

Dodatki so v plačnem sistemu javnega sektorja, v katerega so vključeni tudi zaposleni na področju vzgoje in izobraževanje, eden od treh sistemskih elementov plače. V skladu s prvim odstavkom 5.člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ( v nadaljevanju: ZSPJS) je namreč plača sestavljena iz: osnovne plače, dela plače ...
Samo za aktivne naročnike:
12. 2. 2024

Sklep o določitvi delovnih mest v vrtcih, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 8. tč. 39. čl. Kolektivne pogodbe za JS, se uporablja od 6. 2. 2024

Na podlagi 8. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor – KPJS, ki ureja dodatke za nevarnost in posebne obremenitve, je minister za vzgojo in izobraževanje, s soglasjem reprezentativnih sindikatov za dejavnost vzgoje in izobraževanja, izdal Sklep o določitvi delovnih mest v vrtcih, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje ...
Samo za aktivne naročnike:
07. 2. 2024

Višja minimalna urna postavka za delo upokojencev od 1. 3. 2024

Prihodnji mesec se bo zvišala najnižja bruto urna postavka za delo upokojencev. Za opravljeno začasno ali občasno delo jim delodajalci od 1. marca ne bodo smeli plačati manj kot 7,21 evra, obseg njihovega dohodka pa v seštevku v koledarskem letu 2024 ne bo smel preseči 10.781,07 evra ...
06. 2. 2024

Nov znesek najnižje urne postavke za začasno in občasno delo dijakov in študentov velja od 3. 2. 2024 dalje

V Uradnem listu z dne 2. 2. 2024 je objavljen nov znesek najnižje urne postavke za začasno in občasno delo dijakov in študentov v višini 7,21 evra.Zakonsko določena bruto urna postavka za opravljeno uro začasnih in občasnih del dijakov in študentov (na podlagi 130. c člena Zakona za ...
15. 1. 2024

Obračun novega obveznega zdravstvenega prispevka (OZP)

Za obdobje od januar 2024 dalje bodo zavezanci za obračun obveznih prispevkov za zdravstveno zavarovanje prvič obračunali tudi novi obvezni zdravstveni prispevek –(OZP), ki je določen v fiksnem mesečnem znesku 35 evrov.Prehodni račun in sklic za plačilo OZP je enak kot za druge prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje:SI56 ...
10. 1. 2024

Pri izplačilu denarnega nadomestila po novem obračunan obvezen zdravstveni prispevek

Novela Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-T) z 31. decembrom 2023 odpravlja prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje in s 1. januarjem 2024 uvaja plačilo obveznega zdravstvenega prispevka. To bo vplivalo tudi na izplačilo denarnih nadomestil za brezposelnost.Prejemnike denarnega nadomestila zato obveščajo, da bodo od 1. 1. 2024 poleg ...
20. 2. 2023

Višji urna postavka in znesek dohodka za delo upokojencev od 1. 3. 2023

V Uradnem listu RS št. 20/2023 z dne 15. 2. 2023 je bila objavljena Odredba o višini urne postavke za opravljeno začasno ali občasno delo upokojencev. Po uskladitvi z višino minimalne plače, najnižja bruto urna postavka od 1. marca 2023 do 29. februarja 2024 znaša 6,92 evra, višina ...
06. 1. 2023

Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence z veljavnostjo od 1. januarja 2023

Javni uslužbenci so vključeni v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, za kar jim delodajalci plačujejo premije, ki se skladno z določbami 2. in 4. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 115/05) in na podlagi 30. člena Kolektive pogodbe o oblikovanju pokojninskega ...
10. 9. 2021

Terenski dodatek

Višina terenskega dodatka znaša dnevno 21 odstotkov dnevnice za službeno potovanje v trajanju nad 12 ur. Glede na to, da aneksi določajo, da znaša dnevnica za službeno potovanje nad 12 ur 21,39 evra, znaša terenski dodatek 21 odstotkov te dnevnice, to je 4,49 evra na dan.Sicer pa ...
Samo za aktivne naročnike:
17. 2. 2021

Nadurno delo - kratko in jedrnato

Nadurno delo ureja ZDR-1 v 144. členu, pogosto pa je predmet ureditve v področni zakonodaji.Nadurno delo je dovoljeno le v določenih izjemnih primerih.Predhodna pisna odreditev s strani delodajalca, le izjemoma naknadno pisno ob predhodni ustni odreditvi.Prepoved odrejanja nadurnega dela določenim zaposlenim:v času nosečnosti in še eno ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike