Administracija

26. 5. 2023

Priprava predloga za pridobitev mnenja ministra o izbranem kandidatu za ravnatelja

Avtor: Tanja Bohl

V šoli smo izvedli volitve in imenovali ravnatelja. Sedaj izpolnjujemo dokumentacijo za ministrstvo in ne vemo, kako v prilogo vpisati podatke o glasovanju učiteljskega zbora. Pod katero alinejo vpišemo število neveljavnih glasovnic in število članov učiteljskega zbora, ki se glasovanja niso udeležili?
22. 5. 2023

Obveznost pridobitve soglasja sindikata za notranji akt za vzpostavitev notranje poti za prijavo po ZZPri

Avtor: Tanja Bohl

Ali mora zavod pred sprejemom Pravilnika o vzpostavitvi notranje poti za prijavo pridobiti mnenje sindikata? H katerim internim pravilnikom na sploh mora predhodno podati mnenje sindikat? Ali obstaja kakšno pravilo v javnem sektorju?
Samo za aktivne naročnike:
19. 5. 2023

Evidentiranje prijave kršitve po ZZPri v evidenco pošte in naloge administratorja (tajnika)

Avtor: Tanja Bohl

Ali mora administrator (tajnik vrtca) prijavo kršitve, ki je bila poslana po klasični pošti na naslov zavoda s pripisom 'Posredovati v roke zaupniku', evidentirati v poštno knjigo v programu Saop kot vso ostalo pošto, ki prihaja v vrtec?Kakšne konkretno so naloge administratorja/tajnika v postopkih prejema prijave kršitev?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

15. 5. 2023

Ali lahko predsednik sveta zavoda v času odsotnosti zaradi bolniškega staleža vodi korespondenčno sejo sveta zavoda?

Avtor: Tanja Bohl

Izvesti moramo korespondenčno sejo sveta zavoda, ki je zaradi nujnih zadev ne moremo prestaviti. Predsednica sveta zavoda je vzgojiteljica, zaposlena v našem vrtcu, sedaj pa je v bolniškem staležu zaradi poškodbe, je pa pripravljena kljub temu korespondenčno sejo izvesti. Ali jo lahko, kljub bolniškemu staležu, vodi predsednica sveta zavoda ali ...
Samo za aktivne naročnike:
10. 5. 2023

Obveznost določitve posebne telefonske številke in e-naslova za zaupnika po Zakonu o zaščiti prijaviteljev

Avtor: Tanja Bohl

Ali je dovolj, če ima notranja zaupnica za prijavo stacionarno telefonsko številko v pisarni, ki je že namenjena njenemu delu, (na primer svetovalna delavka, ki ima svojo pisarno in je v njej sama in se edina javlja na telefon) ali je potrebna še ena dodatna telefonska številka oz. telefon? Lahko ...
Samo za aktivne naročnike:
19. 4. 2023

Imenovanje vršilca dolžnosti izmed članov sveta zavoda

Avtor: Tanja Bohl

Ali je član sveta zavoda lahko imenovan za vršilca dolžnosti ravnatelja?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

13. 4. 2023

Občina na razpisu za sofinanciranje športnih programov zahteva poimenski seznam učencev športnikov

Občina je objavila razpis za sofinanciranje športnih programov. Med njimi je tudi program, na katerega lahko kandidira šola, vendar pa zahtevajo kot obvezno prilogo med drugim tudi poimenski seznam registriranih učencev pri NPŠZ (ime, priimek, naslov, letnica rojstva). To so skoraj vsi učenci oz. podatkov o tem, kdo so registrirani ...
Samo za aktivne naročnike:
13. 4. 2023

Imenovanje volilne komisije in kako ravnati, če en od članov odstopi

Ugotovili smo, da splošna volilna komisija (po postopku volitev članov v svet zavoda) ni več kompletna, saj ena članica več ni zaposlena na šoli. Mandat komisije traja do 31. 8. 2023. Zato nas zanima sledeče:kdo imenuje volilno komisijo na splošno (na sosednji šoli imajo prakso, da volilno komisijo imenuje ...
Samo za aktivne naročnike:
06. 4. 2023

Kako se opredeli večina glasov pri glasovanju sveta zavoda za imenovanje ravnatelja?

Avtor: Tanja Bohl

Na razpis za ravnatelja so se prijavili 4 kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za zasedbo delovnega mesta. Na seji sveta bo glasovalo 10 članov, en član je odsoten. Kako upoštevamo glasove pri glasovanju, torej, če en od kandidatov dobi večino (npr. 5 glasov), ostali pa npr. po 3, 3, je to ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

04. 4. 2023

Kdaj je svet zavoda sklepčen za glasovanje o imenovanju ravnatelja?

Avtor: Tanja Bohl

46. člen ZOFVI pravi, da svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov. Torej, če na ta dan ni prisotnih vseh 11 članov SZ, ne izvedemo glasovanja in ga prestavimo na naslednjo sejo? V kakšnem primeru lahko izvedemo glasovanje, če ni prisotnih vseh članov SZ?
Samo za aktivne naročnike:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10