Administracija

06. 2. 2023

Določitev komisije za predhodni postopek in volilne komisije v postopku imenovanja ravnatelja

Avtor: Tanja Bohl

Ali je komisija, ki je bila imenovana za izvedbo predhodnega postopka (odpiranje prispelih prijav in pregled ter ugotavljanje ustreznosti) lahko hkrati tudi volilna komisija?
Samo za aktivne naročnike:
01. 2. 2023

Kdaj pred potekom mandata ravnatelja lahko začnemo s postopkom imenovanja novega ravnatelja?

Avtor: Tanja Bohl

Ravnatelju poteče mandat 31. 8. 2023. Po priporočilih naj se postopek imenovanja začne izvajati 5 mesecev pred iztekom ravnateljevega mandata. Za nas bi to pomenilo 31. 3. 2023. Zanima me, ali lahko začnemo s postopkom prej, npr., v 2. polovici meseca februarja ali vsaj okoli 10. marca? Kakšne posledice nosi ...
Samo za aktivne naročnike:
27. 1. 2023

Ali v besedilo razpisa za ravnatelja lahko dodamo določbo, da bodo nepopolne vloge izločene?

Avtor: Tanja Bohl

Ali se v razpis za delovno mesto ravnatelja lahko doda določba, da bodo nepopolne vloge izločene iz postopka ter zavržene in v tem primeru kandidate ne pozivamo k dopolnitvi vlog?
Samo za aktivne naročnike:
18. 1. 2023

Kdo pošlje vabilo kandidatom za ravnatelja za osebne prestavitve na vzgojiteljskem/učiteljskem zboru?

Avtor: Tanja Bohl

V postopku imenovanja ravnatelja se imajo kandidati možnost predstaviti na vzgojiteljskem oz. učiteljskem zboru. Kdo v tem primeru pošlje vabilo kandidatom na predstavitev? Je to ravnatelj, ki vodi učiteljski/vzgojiteljski zbor po 49. členu ZOFVI, ali je to predsednik sveta zavoda v imenu učiteljskega/vzgojiteljskega zbora? Nekje smo zasledili mnenje ...
Samo za aktivne naročnike:
30. 11. 2022

Ali imajo volilno pravico za glasovanje v postopku imenovanja ravnatelja tudi tisti zaposleni, ki so del kolektiva šele nekaj mesecev?

Kdo ima volilno pravico in ali obstajajo v zvezi z volilno pravico (aktivno in pasivno) zaposlenih v vzgojno-izobraževalnem zavodu kakršne koli omejitve (npr. delovna doba v zavodu)?Nekateri zavodi imajo v svojih pravilih delovanja sveta zavoda določbo, da lahko volijo samo tisti strokovni delavci, ki so v zavodu zaposleni več ...
Samo za aktivne naročnike:
17. 11. 2022

Poškodba pri delu in uveljavljanje pravice za nekaj tednov nazaj

Avtor: Tanja Bohl

Delavka je od 14. novembra v bolniškem staležu zaradi poškodbe. Zaposlena je na delovnem mestu knjižničarke. Povedala je, da je pred jesenskimi počitnicami prišlo do poškodbe pri ravnanju s knjigami. Takoj ni čutila posledic, so pa se bolečine pojavile naknadno (čez nekaj ur in trajajo še sedaj). Med dogodkom ni ...
Samo za aktivne naročnike:
14. 10. 2022

Obdelava podatkov neizbranih kandidatov - obvestilo neizbranemu kandidatu in rok hrambe dokumentacije

Kandidati za zaposlitev pri prijavi na prosto delovno mesto pošljejo prijavo ter dokazila o izpolnjevanju pogojev za zaposlitev. Zanima nas smiselnost uporabe spodaj navedenega besedila, ki ga zapisujemo pri obvestilu neizbranim kandidatom, glede nato, da je potrebno vse vloge za delo pošiljati po e-pošti.V obvestilu neizbranim kandidatom imamo na ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

28. 9. 2022

Število članov sveta zavoda po številnih spremembah ZOFVI - kako ustrezno ravnati, da bo svet zavoda deloval zakonodajno skladno?

Ker se je prejšnji sestavi sveta zavoda v letu 2022 iztekel mandat, smo 14. 4. 2022 izvedli volitve članov sveta zavoda – predstavnikov delavcev, po zakonodaji, ki določa 3 predstavnike delavcev. Na glasovnici je bilo 9 kandidatov, izvoljeni so bili trije kandidati, ki so dosegli najvišje število glasov. Konstitutivna seja novega ...
Samo za aktivne naročnike:
12. 9. 2022

Ali je potrdilo o cepljenju za otroka, ki ga je izdal zdravnik v tujini za vključitev v vrtec, veljavno?

V naš vrtec je vpisan otrok, ki s starši živi v sosednji Avstriji in ima tam tudi izbranega pediatra, starši in otrok so sicer Slovenci. Ob vključitvi otroka v vrtec so starši predložili zdravniško potrdilo v nemščini, da je otrok cepljen po rednem obveznem programu (na obrazcu, ki se uporablja ...
Samo za aktivne naročnike:
08. 8. 2022

Ravnanje s podatki z odločbe CSD pri obravnavi vloge staršev za subvencioniranje cene šole v naravi iz sredstev šolskega sklada

Starši iz socialno šibkih družin imajo možnost pridobiti subvencijo cene šole v naravi na podlagi določb Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) in pravilnika o izvajanju šole v naravi, kadar imajo težavo pri plačilu cene izvedbe šole v naravi za svojega otroka. Starši v tem primeru oddajo ...
Samo za aktivne naročnike:
1 2 3 4 5 6 7 8