Administracija

03. 4. 2024

Oblika mnenja sveta staršev o kandidatih za ravnatelja

Kako mora biti v postopku imenovanja ravnatelja pravilno podano mnenje o kandidatu s strani sveta staršev (je dovolj zapisnik z mnenjem o kandidatu, je potrebno glasovanje, ipd.)?
Samo za aktivne naročnike:
02. 4. 2024

Navzočnost sindikalnega zaupnika na seji sveta zavoda

Avtor: Tanja Bohl

Ali je sindikalni zaupnik navzoč na seji sveta zavoda, na kateri poteka izbira ravnatelja?
Samo za aktivne naročnike:
26. 3. 2024

Dolžnost seznanitve organov šole s spremembami Pravilnika o volitvah in odpoklicu članov

Kdo mora biti seznanjen s spremembo internega pravilnika o volitvah in razrešitvah članov sveta zavoda, preden ga potrdi svet zavoda, ter kdo je podpisnik tega pravilnika?
Samo za aktivne naročnike:
21. 3. 2024

Zagotavljanje sklepčnosti na (predvsem) korespondenčnih sejah svetov in odborov zavoda

Člani raznih svetov, odborov in zborov pogosto ne odgovarjajo na korespondenčne seje. Konkretno gre za svet staršev, svet zavoda in upravni odbor sklada vrtca. Predvsem pri svetu staršev imamo velike težave zagotoviti sklepčnost in odgovore na korespondenčne seje. Ali lahko v predlogu sklepa dodamo opombo, da se, če ne odgovorijo ...
07. 3. 2024

Notarsko overjeni dokumenti kot dokazila v prijavi na prosto delovno mesto ravnatelja

Avtor: Tanja Bohl

Ali morajo biti vse kopije dokumentov, ki jih kandidat za ravnatelja priloži v prijavi na prosto delovno mesto ravnatelja, notarsko overjene? Ali če niso, ali je potrebno pozvati kandidata k dopolnitvi vloge?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

05. 3. 2024

Objava fotografij otrok vrtca ali šole na zunanjih profilih družabnih omrežij

Pri nekaterih vzgojiteljih in učiteljih opažamo, da dejavnosti šole oziroma vrtca objavljajo tudi na svojih osebnih Facebook profilih ali dovolijo uporabo teh fotografij na FB drugih (npr. Gozdna pedagogika, zaprte skupine vzgojiteljev ali učiteljev). Kaj lahko tu svetujemo našim zaposlenim glede tega? V naših soglasjih imamo navedeno samo, da starši ...
05. 3. 2024

Koliko glasov članov sveta zavoda je potrebnih za imenovanje ravnatelja?

Avtor: Tanja Bohl

Pri glasovanju o izbiri kandidata mora svet zavoda odločati z večino glasov vseh članov sveta zavoda ali le z večino glasov prisotnih članov na seji?
Samo za aktivne naročnike:
04. 3. 2024

Sklep o izvedbi volitev delavcev za predstavnike v svetu zavoda pred začetkom 60-dnevnega roka

Ali lahko na februarski seji sveta šole že sprejmejo sklep o razpisu volitev članov v svet šole, ki mu mandat poteče šele decembra? Da se ne bi rabili samo zaradi tega sestajati in ker je seja sveta staršev septembra pred sejo sveta šole.
Samo za aktivne naročnike:
03. 3. 2024

Glasovanje tehnično-administrativnega kadra na volitvah za imenovanje ravnatelja

Avtor: Tanja Bohl

Ali v postopku imenovanja ravnatelja pri pridobivanju mnenj oziroma na tajnih volitvah sodeluje tudi tehnično-administrativno osebje?
01. 3. 2024

Nevključitev otroka v vrtec zaradi podaljšanja porodniškega dopusta mame in že sklenjena pogodba o vpisu

S starši smo že podpisali pogodbo o vpisu otroka v vrtec. Naknadno so nas starši obvestili, da ima mamica podaljšano porodniški dopust. Izdati moramo sklep, ko je potrebno ustaviti postopek vpisa otroka v vrtec. Zanima nas, kaj naj napišemo pod pravni pouk.
Samo za aktivne naročnike: