Finančno poslovanje zavoda

24. 5. 2019

Tržna dejavnost in izplačilo delovne uspešnosti

Javni zavod lahko poleg dejavnosti (negospodarske javne službe) opravlja tudi druge dejavnosti, s katero dopolnjuje svojo dejavnost (t.i. tržno dejavnost). Možnost izvajanja tržne dejavnosti mora izhajati in zakona, podzakonskega predpisa ali akta o ustanovitvi (npr. odloka o ustanovitvi javnega zavoda). Ustanovitelj je tisti, ki opredeli katero dejavnost lahko zavod ...
Samo za aktivne naročnike:
28. 2. 2018

Obvezne sestavine pogodbe sklenjene z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja v javnem zavodu s področja vzgoje in izobraževanja

Javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja lahko notranje revidiranje zagotavljajo z eno izmed naslednjih oblik: z lastno službo, s skupno notranje revizijsko službo ali z najemom zunanjega izvajalca (v skladu s predpisi s področja javnega naročanja). V primeru, da javni zavod s področja vzgoje in izobraževanja notranjega revidiranja ne ...
01. 1. 2018

Notranje revizije v vzgojno-izobraževalnih zavodih

Notranjerevizijska dejavnost v vzgojno-izobraževalnih zavodih Opredelitev notranjega revidiranja Nadziranje je poleg načrtovanja in izvrševanja pomemben dejavnik proračunskega poslovanja, naj gre za nadziranje poslovanja neposrednih ali posrednih proračunskih uporabnikov. Navedeno velja tudi za poslovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov kot posrednih proračunskih uporabnikov. Nadzor nad porabo javnih oz. proračunskih sredstev ima velik pomen v ...
12. 8. 2015

Finančno poslovanje zavoda

Od ravnatelja se praviloma ne pričakuje, da bi moral sam neposredno skrbeti za vsa področja poslovanja v družbi in da bi odgovarjal za vsa tveganja. Posebej v večjih šolah namreč od ravnatelja ni mogoče pričakovati, da bi lahko zagotovil, da bodo celotno poslovanje šole in vse aktivnosti šole skladni s ...