Finančno poslovanje zavoda

02. 2. 2024

Arhiviranje in roki hrambe knjigovodskih listin v javnem sektorju

Knjigovodske listine se hranijo:OMEJENI ROK:2 leti:prodajni in kontrolni bloki,pomožni obračuni in podobne knjigovodske listine.3 leta:knjigovodske listine plačilnega prometa (plačilni nalogi).5 let:knjigovodske listine na podlagi katerih se knjiži,z zakonom določene listine,pomožne knjige.10 let:glavna knjiga in dnevnik.TRAJNO:kupoprodajne pogodbe ...
Samo za aktivne naročnike:
23. 11. 2023

Novosti pri najemanju zunanjih izvajalcev notranjega revidiranja – informacija za direktorje/ravnatelje

Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna je pripravil informacijo za predstojnike neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov o spremembi zakonodaje in pogojev pri najemanju zunanjih izvajalcev notranjega revidiranja.27. julija 2023 je stopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah (ZJF-I), s katerim je bila:zagotovljena pravna ...
02. 11. 2023

Pokrivanje stroškov amortizacije v javnem zavodu

44. člen Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE) določa, da se odpis opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, ki so last Republike Slovenije ali samoupravnih lokalnih skupnosti in jih imajo na podlagi zakonov ali odlokov pravne osebe javnega prava v ...
Samo za aktivne naročnike:
13. 6. 2023

Od 1. 7. 2023 bodo podatki za obračun nadomestila plače na voljo na portalu SPOT

Nova storitev poenostavlja postopek pridobivanja podatkov za izračun osnove nadomestila plače.Elektronski dostop do podatkov FURS za obračun nadomestila plačeNov e-postopek se uvaja na podlagi novega sedmega odstavka 19. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2, namenjen pa je delodajalcem, ki ob pripravi obračuna nadomestila plače za svoje novo zaposlene ...
12. 1. 2023

Navodila za izpolnjevanje obračuna davčnih odtegljajev (REK-O obrazec) - 3. verzija (december 2022)

1.Splošna navodilaPodatke na način, določen s tem navodilom, predložijo davčnemu organu prek sistema eDavki vsi zavezanci za davek, ki so plačniki davka in izplačujejo dohodke, od katerih se obračuna davčni odtegljaj in/ali prispevki za socialno varnost (v nadaljnjem besedilu: zavezanci). Podatke na enak način predložijo tudi delodajalci ...
16. 12. 2022

Vlaganje zahtevkov za refundacije bo od 1. 1. 2023 samo še elektronsko

Ministrstvo za javno upravo vse delodajalce, ki zahtevkov za refundacijo nadomestila plače doslej še niso urejali elektronsko prek sistema SPOT (Slovenska poslovna točka), obvešča, da se s 1. januarjem 2023 papirno vlaganje zahtevkov ukinja. Zahtevke za refundacijo nadomestila plače v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) bo možno urejati ...
12. 12. 2022

Pridobivanje sredstev za delovanje šolskega sklada (praznične tržnice, bazarji, namenitev dela dohodnine)

Prodaja izdelkov otrok na šolskih prazničnih tržnicah oziroma bazarjihZakon o varstvu potrošnikov določa, da je podjetje dolžno za prodano blago oziroma opravljeno storitev potrošniku izdati račun, razen če ni z drugim predpisom drugače določeno.Podjetje je vsaka pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno ...
Samo za aktivne naročnike:
09. 12. 2022

Namenitev dela dohodnine rezidentov za donacije v šolski sklad ali sklad vrtca

Nedavne spremembe zakona, ki ureja financiranje vzgoje in izobraževanja (135. člen ZOFVI), omogočajo tudi šolam, da pridobivajo sredstva iz donacij dela dohodnine.Z letošnjim letom lahko zavezanci do 0,3 % svoje dohodnine donirajo šolskim skladom, iz katerih šole financirajo dejavnosti, ki se ne krijejo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme ...
Samo za aktivne naročnike:
21. 11. 2022

Donacije dohodnine šolskemu skladu in skladu vrtca

Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in 142. člena Zakona o dohodnini so šolski skladi oziroma skladi vrtcev uvrščeni na seznam upravičencev do donacij za leto 2022.
02. 8. 2022

Tržna dejavnost v javnem zavodu in priprava cenika za prodajo blaga in storitev na trgu - rok do 12. 8. 2022 + VZOREC PRAVILNIKA

V Uradnem listu št. 11/2022 z dne 28. 1. 2022 so bile objavljene Spremembe in dopolnitve Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, ki med drugim določa novo podpoglavje 6.3.1.a »Usmeritve za opravljanje tržne dejavnosti«, ki obsega novi 119.a in 119. b člen.Iz ...
Samo za aktivne naročnike: