Finančno poslovanje zavoda

12. 1. 2023

Navodila za izpolnjevanje obračuna davčnih odtegljajev (REK-O obrazec) - 3. verzija (december 2022)

1.Splošna navodilaPodatke na način, določen s tem navodilom, predložijo davčnemu organu prek sistema eDavki vsi zavezanci za davek, ki so plačniki davka in izplačujejo dohodke, od katerih se obračuna davčni odtegljaj in/ali prispevki za socialno varnost (v nadaljnjem besedilu: zavezanci). Podatke na enak način predložijo tudi delodajalci ...
16. 12. 2022

Vlaganje zahtevkov za refundacije bo od 1. 1. 2023 samo še elektronsko

Ministrstvo za javno upravo vse delodajalce, ki zahtevkov za refundacijo nadomestila plače doslej še niso urejali elektronsko prek sistema SPOT (Slovenska poslovna točka), obvešča, da se s 1. januarjem 2023 papirno vlaganje zahtevkov ukinja. Zahtevke za refundacijo nadomestila plače v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) bo možno urejati ...
12. 12. 2022

Pridobivanje sredstev za delovanje šolskega sklada (praznične tržnice, bazarji, namenitev dela dohodnine)

Prodaja izdelkov otrok na šolskih prazničnih tržnicah oziroma bazarjihZakon o varstvu potrošnikov določa, da je podjetje dolžno za prodano blago oziroma opravljeno storitev potrošniku izdati račun, razen če ni z drugim predpisom drugače določeno.Podjetje je vsaka pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno ...
Samo za aktivne naročnike:
09. 12. 2022

Namenitev dela dohodnine rezidentov za donacije v šolski sklad ali sklad vrtca

Nedavne spremembe zakona, ki ureja financiranje vzgoje in izobraževanja (135. člen ZOFVI), omogočajo tudi šolam, da pridobivajo sredstva iz donacij dela dohodnine.Z letošnjim letom lahko zavezanci do 0,3 % svoje dohodnine donirajo šolskim skladom, iz katerih šole financirajo dejavnosti, ki se ne krijejo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme ...
Samo za aktivne naročnike:
02. 8. 2022

Tržna dejavnost v javnem zavodu in priprava cenika za prodajo blaga in storitev na trgu - rok do 12. 8. 2022 + VZOREC PRAVILNIKA

V Uradnem listu št. 11/2022 z dne 28. 1. 2022 so bile objavljene Spremembe in dopolnitve Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, ki med drugim določa novo podpoglavje 6.3.1.a »Usmeritve za opravljanje tržne dejavnosti«, ki obsega novi 119.a in 119. b člen.Iz ...
Samo za aktivne naročnike:
18. 3. 2022

Davčne olajšave za delodajalce pri zaposlovanju delavcev v deficitarnih poklicih tudi v vzgojno-izobraževalnih zavodih

Z novelo ZDDPO-2S[1] so se spremenili pogoji koriščenja olajšave za zaposlovanje po 55. členu ZDDPO-2[2] za obdobja od 1.1.2022 dalje.Davčni zavezanec, ki na novo zaposli osebo (pod pogojem, da oseba v obdobju zadnjih 24 mesecev ni bila zaposlena pri zavezancu ali povezani osebi):mlajšo od ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 2. 2022

Upravljanje in hramba računovodske dokumentacije v javnem sektorju

Poslovno dokumentacijo in računovodske listine, ki nastanejo med poslovanje, je dolžan hraniti vsak davčni zavezanec.In kdo je davčni zavezanec?V skladu z določbami Zakona o davku na dodano vrednost[1] je davčni zavezanec vsaka oseba, ki deluje neodvisno in samostojno in opravlja kjerkoli katerokoli ekonomsko dejavnost, ne glede na ...
Samo za aktivne naročnike:
12. 11. 2021

Šolski sklad - pravno-računovodska ureditev in delovanje po noveli ZOFVI-M

Pravne podlage, ki urejajo področje šolskega skladaDelovanje šolskega sklada urejajo:Zakon o računovodstvu (ZR; Ur. l. RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE); Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 112/09, 58/10 ...
Samo za aktivne naročnike:
10. 11. 2021

Za izplačila šolskega sklada od 1. 1. 2022 ni več treba obračunati dohodnine

S spremembo ZOFVI-M ter z novo opredelitvijo namena porabe sredstev šolskega sklada se spreminja tudi davčna obravnava takšnih izplačil, in sicer se ne glede na določbe 25. člena ZDoh-2 dohodnine kot dohodka v zvezi z izobraževanjem ne plača tudi od izplačila predšolskim otrokom, učencem, dijakom oziroma študentom iz šolskega sklada ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

09. 11. 2021

Sprememba ZOFVI-M omogoča, da se sredstva šolskega sklada oziroma sklada vrtca po novem namenijo tudi za pomoč socialno ogroženim otrokom

Zadnja sprememba ZOFVI namreč na novo opredeljuje namen porabe sredstev šolskega sklada, s čimer pa se spreminja tudi davčna obravnava takšnih izplačil.Namen porabe sredstev šolskega sklada (zadnja sprememba 135. člena ZOFVI)Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) določa, da šola ustanovi šolski sklad, iz katerega se ...
Samo za aktivne naročnike: