Finančno poslovanje zavoda

18. 3. 2022

Davčne olajšave za delodajalce pri zaposlovanju delavcev v deficitarnih poklicih tudi v vzgojno-izobraževalnih zavodih

Z novelo ZDDPO-2S[1] so se spremenili pogoji koriščenja olajšave za zaposlovanje po 55. členu ZDDPO-2[2] za obdobja od 1.1.2022 dalje.Davčni zavezanec, ki na novo zaposli osebo (pod pogojem, da oseba v obdobju zadnjih 24 mesecev ni bila zaposlena pri zavezancu ali povezani osebi):mlajšo od ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 2. 2022

Upravljanje in hramba računovodske dokumentacije v javnem sektorju

Poslovno dokumentacijo in računovodske listine, ki nastanejo med poslovanje, je dolžan hraniti vsak davčni zavezanec.In kdo je davčni zavezanec?V skladu z določbami Zakona o davku na dodano vrednost[1] je davčni zavezanec vsaka oseba, ki deluje neodvisno in samostojno in opravlja kjerkoli katerokoli ekonomsko dejavnost, ne glede na ...
Samo za aktivne naročnike:
12. 11. 2021

Šolski sklad - pravno-računovodska ureditev in delovanje po noveli ZOFVI-M

Pravne podlage, ki urejajo področje šolskega skladaDelovanje šolskega sklada urejajo:Zakon o računovodstvu (ZR; Ur. l. RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE); Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 112/09, 58/10 ...
Samo za aktivne naročnike:
10. 11. 2021

Za izplačila šolskega sklada od 1. 1. 2022 ni več treba obračunati dohodnine

S spremembo ZOFVI-M ter z novo opredelitvijo namena porabe sredstev šolskega sklada se spreminja tudi davčna obravnava takšnih izplačil, in sicer se ne glede na določbe 25. člena ZDoh-2 dohodnine kot dohodka v zvezi z izobraževanjem ne plača tudi od izplačila predšolskim otrokom, učencem, dijakom oziroma študentom iz šolskega sklada ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

09. 11. 2021

Sprememba ZOFVI-M omogoča, da se sredstva šolskega sklada oziroma sklada vrtca po novem namenijo tudi za pomoč socialno ogroženim otrokom

Zadnja sprememba ZOFVI namreč na novo opredeljuje namen porabe sredstev šolskega sklada, s čimer pa se spreminja tudi davčna obravnava takšnih izplačil.Namen porabe sredstev šolskega sklada (zadnja sprememba 135. člena ZOFVI)Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) določa, da šola ustanovi šolski sklad, iz katerega se ...
Samo za aktivne naročnike:
31. 8. 2020

Ugotavljanje in poraba presežkov v vzgojno-izobraževalnih javnih zavodih

Na podlagi tretjega odstavka 148. čl. Ustave RS je bil 10. julija 2015 sprejet Zakon o fiskalnem pravilu (ZFisP), ki je začel veljati 25. julija 2015. ZFisP ureja način in časovni okvir izvajanja srednjeročne uravnoteženosti prihodkov in izdatkov proračunov države brez zadolževanja ter merila za določitev izjemnih okoliščin, v katerih ...
Samo za aktivne naročnike:
22. 11. 2019

Razmejevanje javne službe in tržne dejavnosti javnega zavoda

Ločeno prikazovanje prihodkov in odhodkov med javno službo in tržno dejavnostjo V 9. čl. Zakona o računovodstvu je določeno, da morajo poslovne knjige in poročila posrednega PU (npr. zavoda) zagotavljati ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe, od spremljanja ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 5. 2019

Tržna dejavnost in izplačilo delovne uspešnosti

Javni zavod lahko poleg dejavnosti (negospodarske javne službe) opravlja tudi druge dejavnosti, s katero dopolnjuje svojo dejavnost (t.i. tržno dejavnost). Možnost izvajanja tržne dejavnosti mora izhajati in zakona, podzakonskega predpisa ali akta o ustanovitvi (npr. odloka o ustanovitvi javnega zavoda). Ustanovitelj je tisti, ki opredeli katero dejavnost lahko zavod ...
Samo za aktivne naročnike:
28. 2. 2018

Obvezne sestavine pogodbe sklenjene z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja v javnem zavodu s področja vzgoje in izobraževanja

Javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja lahko notranje revidiranje zagotavljajo z eno izmed naslednjih oblik: z lastno službo, s skupno notranje revizijsko službo ali z najemom zunanjega izvajalca (v skladu s predpisi s področja javnega naročanja). V primeru, da javni zavod s področja vzgoje in izobraževanja notranjega revidiranja ne ...
01. 1. 2018

Notranje revizije v vzgojno-izobraževalnih zavodih

Notranjerevizijska dejavnost v vzgojno-izobraževalnih zavodih Opredelitev notranjega revidiranja Nadziranje je poleg načrtovanja in izvrševanja pomemben dejavnik proračunskega poslovanja, naj gre za nadziranje poslovanja neposrednih ali posrednih proračunskih uporabnikov. Navedeno velja tudi za poslovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov kot posrednih proračunskih uporabnikov. Nadzor nad porabo javnih oz. proračunskih sredstev ima velik pomen v ...