Varnost zaposlenih

09. 5. 2024

Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen velja od 1. 8. 2024

Sprejet je bil Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen, ki je začel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije dne 21. julija 2023, uporabljati pa se začne 1. avgusta 2024.Ročno premeščanje bremen v skladu s tem pravilnikom pomeni vsako opravilo, ki ...
Samo za aktivne naročnike:
19. 12. 2023

Postopek delodajalca pri nezgodi in poškodbi pri delu

Nezgoda in poškodba pri delu je nepredviden oziroma nepričakovan dogodek na delovnem mestu ali v delovnem okolju, ki se zgodi v času opravljanja dela ali izvira iz dela, in ki povzroči poškodbo delavca.Dolžnost delodajalcev je zagotavljati varno in zdravo delovno okolje, a vendar se poškodbe pri delu dogodijo pogosto ...
06. 9. 2022

Pravilnik o prijavi nezgode in poškodbe pri delu od 1. 9. 2022 dalje

Avtor: Tanja Bohl
Pravilnik o prijavi nezgode in poškodbe pri delu (Uradni list RS, št. 78/22 in 90/22 – popr, v nadaljevanju: Pravilnik) je bil sprejet dne 25. 5. 2022, veljati pa je začel dne 1. 9. 2022. Pravilnik določa način, vsebino in postopek prijave nezgod in poškodb pri delu, ravnanje Inšpektorata ...
Samo za aktivne naročnike:
22. 8. 2022

Prijava nezgode in poškodbe pri delu od 1. 9. 2022 le še elektronsko preko portala SPOT!

Delodajalci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije, prijavo nezgode in poškodbe pri delu od 1. 9. 2022 urejajo le še prek portala SPOT. Urejanje pooblastil za novo e-prijavo oziroma njej preklic je že mogoče. S septembrom 2022 se torej dosedanji papirni obrazec ER-8 ukinja.Urejanje pooblastil za nove e-postopke ...
18. 9. 2015

Varovanje zdravja nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile, ter doječih delavk

Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile, ter doječih delavk (Uradni list RS, št. 62/2015) ZDR-1 v 184. členu ureja prepoved opravljanja določenih del v času nosečnosti in v času dojenja, in sicer določa, da delavka ne sme opravljati del, ki bi ...
13. 8. 2015

Trpinčenje na delovnem mestu ali mobing

Mobing je ravnanje posameznika ali množice, ki je načrtno usmerjeno zoper posameznika z namenom izključitve iz družbe, in sicer z metodami sistematične zlorabe, psihičnega in tudi fizičnega nasilja. Je zavržno dejanje, ki ga je treba prepoznati in preprečiti. Namen prispevka je razjasniti, kaj mobing je in kaj ni mobing, tudi ...
13. 8. 2015

Inšpekcijski nadzor

Zakonodaja s področja varnosti in zdravja pri delu in zakonodaja na področju varstva pred požari predvideva nadzor nad izvajanjem predpisanih zahtev, ki ga izvajajo inšpekcijske službe.
13. 8. 2015

Varstvo pred požarom

Področje varstva pred požarom v šolah, vrtcih, dijaških domovih, zavodih in podobnih ustanovah ureja, kot za druge delodajalce oz. uporabnike objektov, Zakon o varstvu pred požarom (Ur. l. RS 3/2007-UPB1, 9/2011, 83/2012). Za objekte moramo imeti izdelano oceno požarne ogroženosti v skladu s Pravilnikom o metodologiji za ...
13. 8. 2015

Izdelava varnostnega načrta, imenovanje koordinatorjev (gradnje objektov, rekonstrukcije ipd.) in pisni sporazum na skupnih deloviščih

Pri gradnjah novih objektov, rušenju, rekonstrukcijah, vzdrževanju in čiščenju zgrajenih objektov je treba upoštevati zahteve iz Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS 83/05). Za ustanove, kot so šole, vrtci, dijaški domovi ipd., ki so pogosto tudi v vlogi naročnika ...
13. 8. 2015

Zdravstveno varstvo, prva pomoč, varnost in zdravje

Zdravstveno varstvo Za zagotovitev zdravstvenega varstva zaposlenih skrbi pooblaščeni zdravnik, ki si ga mora delodajalec izbrati (običajno gre za sklenitev pogodbe o izvajanju teh nalog) med zdravniki specialisti medicine dela, prometa in športa oz. zdravstvenih zavodov, ki s takim kadrom razpolagajo. Naloge pooblaščenega zdravnika so definirane v Zakonu o varnosti ...