Varnost zaposlenih

18. 9. 2015

Varovanje zdravja nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile, ter doječih delavk

Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile, ter doječih delavk (Uradni list RS, št. 62/2015) ZDR-1 v 184. členu ureja prepoved opravljanja določenih del v času nosečnosti in v času dojenja, in sicer določa, da delavka ne sme opravljati del, ki bi ...
13. 8. 2015

Trpinčenje na delovnem mestu ali mobing

Mobing je ravnanje posameznika ali množice, ki je načrtno usmerjeno zoper posameznika z namenom izključitve iz družbe, in sicer z metodami sistematične zlorabe, psihičnega in tudi fizičnega nasilja. Je zavržno dejanje, ki ga je treba prepoznati in preprečiti. Namen prispevka je razjasniti, kaj mobing je in kaj ni mobing, tudi ...
13. 8. 2015

Inšpekcijski nadzor

Zakonodaja s področja varnosti in zdravja pri delu in zakonodaja na področju varstva pred požari predvideva nadzor nad izvajanjem predpisanih zahtev, ki ga izvajajo inšpekcijske službe.
13. 8. 2015

Varstvo pred požarom

Področje varstva pred požarom v šolah, vrtcih, dijaških domovih, zavodih in podobnih ustanovah ureja, kot za druge delodajalce oz. uporabnike objektov, Zakon o varstvu pred požarom (Ur. l. RS 3/2007-UPB1, 9/2011, 83/2012). Za objekte moramo imeti izdelano oceno požarne ogroženosti v skladu s Pravilnikom o metodologiji za ...
13. 8. 2015

Navodila za ravnanje ob nezgodah pri delu in prijavljanje nezgod pri delu

Nezgoda pri delu je nepredviden oz. nepričakovan dogodek, ki ga je povzročila hitro delujoča zunanja sila, ki se lahko konča brez posledic, z materialno škodo ali poškodbo delavca pri delu. Veljavna definicija poškodbe pri delu je zapisana v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki je začel veljati 1 ...
13. 8. 2015

Izdelava varnostnega načrta, imenovanje koordinatorjev (gradnje objektov, rekonstrukcije ipd.) in pisni sporazum na skupnih deloviščih

Pri gradnjah novih objektov, rušenju, rekonstrukcijah, vzdrževanju in čiščenju zgrajenih objektov je treba upoštevati zahteve iz Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS 83/05). Za ustanove, kot so šole, vrtci, dijaški domovi ipd., ki so pogosto tudi v vlogi naročnika ...
13. 8. 2015

Zdravstveno varstvo, prva pomoč, varnost in zdravje

Zdravstveno varstvo Za zagotovitev zdravstvenega varstva zaposlenih skrbi pooblaščeni zdravnik, ki si ga mora delodajalec izbrati (običajno gre za sklenitev pogodbe o izvajanju teh nalog) med zdravniki specialisti medicine dela, prometa in športa oz. zdravstvenih zavodov, ki s takim kadrom razpolagajo. Naloge pooblaščenega zdravnika so definirane v Zakonu o varnosti ...
13. 8. 2015

Zagotavljanje varnosti pri delu pri uporabi delovne opreme

Delavci lahko pri svojem delu uporabljajo samo brezhibno delovno opremo, saj je brezhibnost opreme eden od pogojev za zagotovitev varne uporabe te opreme. Ali oprema ustreza minimalnim varnostnim zahtevam ali ne oz. ali nova oprema ustreza veljavni zakonodaji, se preverja s pregledi delovne opreme, ki jih izvaja pooblaščeno podjetje z ...
13. 8. 2015

Izjava o varnosti z oceno tveganja

Z izjavo o varnosti z oceno tveganja delodajalec opredeli nevarnosti ter sprejme vse potrebne ukrepe za zagotovitev varnega in zdravega dela. Izjava o varnosti je tako dokument, ki predstavlja jedro ter bistvo sistema varnosti in zdravja pri delu pri posameznem delodajalcu.
13. 8. 2015

Obveznosti delodajalca in vodje zavoda

Delodajalec izvaja varnostne ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, tako da pri tem upošteva naslednja temeljna načela varnosti in zdravja pri delu: izogibanje nevarnostim; ocenjevanje tveganj, ki se jim ni mogoče izogniti; obvladovanje nevarnosti pri njihovem viru; prilagajanje dela posamezniku z ustreznim oblikovanjem delovnega mesta in delovnega okolja ...