Ravnanje z odpadki

16. 2. 2023

Poročanje o odpadkih za leto 2022 do 31. marca 2023

Omogočena je predložitev poročil o odpadkih za leto 2022 z uporabo aplikacije IS-Odpadki. V skladu z 29., 37. oziroma 45. členom Uredbe o odpadkih morajo izvirni povzročitelji odpadkov, zbiralci odpadkov in izvajalci obdelave odpadkov predložiti poročila o odpadkih za leto 2022 najpozneje do 31. marca 2023.Izvirni povzročitelji odpadkov predložite ...
01. 9. 2015

Primer organizacije ravnanja z odpadki v VIZ

Cilj, ki ga želimo doseči pri ravnanju z odpadki, je zmanjševanje količin odloženih odpadkov in povečevanje deleža njihove ponovne uporabe oziroma recikliranja. Eden izmed pogojev, da bi odpadki lahko ponovno postali koristne surovine, je njihovo ločevanje na izvoru in pravilno odlaganje v zabojnike na ekološke otoke. Zato ima spodbujanje mladine ...
13. 8. 2015

Usmeritve za ravnanje z odpadki

V nadaljevanju je predlagana usmeritev za doseganje učinkovitega sistema ravnanja z odpadki. Letno izobraževanje o učinkovitem ravnanju z odpadki vseh zaposlenih in pogostejše tistih služb, ki se vsak dan srečujejo z nastajanjem odpadkov. Priporočljivo je kupovati material v obliki in dimenzijah, ki zmanjšuje nastanek odvečnih ostankov. Zagotoviti, da registrirana družba ...
Samo za aktivne naročnike:
13. 8. 2015

Vrste odpadkov v javnih ustanovah in načini ravnanja

V javnih ustanovah je vrsto in količino odpadkov sicer mogoče predvideti, saj se frekvenca ljudi bistveno ne spreminja, kljub vsemu pa shranjevanje odpadkov ter ustrezno ravnanje z njimi predstavlja izziv tudi zato, ker pogosto jemlje veliko časa. V javnih ustanovah (šole, vrtci, knjižnice …) lahko predvidimo, da običajno nastajajo naslednje ...
13. 8. 2015

Dolžnosti pri ravnanju z odpadki

Vsi zaposleni v javni ustanovi so dolžni ravnati v skladu z zakonodajnimi zahtevami, vezanimi na ravnanje z odpadki. Zaposleni so dolžni: preprečevati in omejevati nastajanje odpadkov, skrbeti za pravilno ravnanje, zbiranje in shranjevanje odpadkov, v kolikor kot povzročitelj odpadkov niste prijavljeni v sistem IS-Odpadki, prevzemniku odpadka podpisati Pooblastilo za izdelavo ...
13. 8. 2015

Načini ravnanja z odpadki

Odgovorno ravnanje z odpadki je eden ključnih dejavnikov varovanja in ohranjanja okolja. Cilj, ki ga zasledujemo pri ravnanju z odpadki, je zmanjševanje količin odloženih odpadkov in povečevanje deleža njihove ponovne uporabe oziroma recikliranja. Eden izmed pogojev, da bi odpadki lahko ponovno postali koristne surovine, je njihovo ločevanje in pravilno odlaganje ...
13. 8. 2015

Vodenje evidenc o ravnanju z odpadki

Povzročitelj odpadkov, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, pri katerem v posameznem koledarskem letu zaradi njegove dejavnosti nastajajo nevarni odpadki ali nastane 10 ton odpadkov ali več oziroma zaposluje 10 ali več oseb, mora voditi evidenco o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi, v kateri so podatki o ...
13. 8. 2015

Dokumentacija za ravnanje z odpadki

Osnovni dokumenti za ravnanje z odpadki so našteti v nadaljevanju.
13. 8. 2015

Skladiščenje odpadkov

Ker odpadkov ne oddamo takoj pooblaščeni osebi, jih skladiščimo tudi znotraj ustanov. Izvirni povzročitelj odpadkov mora odpadke začasno skladiščiti tako, da se hranijo ločeno in ne pride do mešanja. Odpadke je dovoljeno začasno ali predhodno skladiščiti največ dvanajst mesecev od njihovega nastanka. Nevarne odpadke je prepovedano mešati med seboj. Odpadki ...
13. 8. 2015

Hierarhija ravnanja z odpadki

Uredba o odpadkih določa petstopenjsko hierarhijo ravnanja z odpadki, ki se upošteva kot prednostni vrstni red pri načrtovanju politike ravnanja z odpadki, in sicer: preprečevanje nastajanja odpadkov, priprava odpadkov za ponovno uporabo, recikliranje, druga predelava (npr. energetska predelava), odstranjevanje, pri čemer imajo drugi postopki odstranjevanja prednost pred odlaganjem. Glede politike ...
Samo za aktivne naročnike: