Pravice iz delovnega razmerja

17. 3. 2020

Organizacija in spremljanje dela od doma

Avtor: Tanja Bohl
Zaradi izbruha novega koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19, se v luči preprečevanja njegovega hitrega širjenja in sprejemanja strogih ukrepov za njegovo zajezitev vedno več delodajalcev odloča za organiziranje oz. odrejanje dela od doma v skladu z s tem povezanimi predpisi ter navodili pristojnih organov, da naj tisti, ki lahko ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

11. 2. 2020

Disciplinski postopek po ZDR-1

Ureditev izpeljave disciplinskega postopka ZDR-1 ureja disciplinski postopek v poglavju 12. Disciplinska odgovornost v 172. do 176. členu. Upoštevati je treba, da je osnovna obveznost zaposlenega izpolnjevanje pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja. Če obveznosti iz delovnega razmerja delavec krši, ima delodajalec več možnosti, in sicer: za hujše in ...
Samo za aktivne naročnike:
07. 1. 2020

Odmera sorazmernega dela letnega dopusta in regresa za letni dopust - pojasnilo MJU z dne 18. 10. 2019

Računsko sodišče Republike Slovenije je dne 7. 8. 2019 objavilo[1] Revizijsko poročilo Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2018. Predmet revizije je bil v točki 3.3.4.w regres za letni dopust, in sicer sorazmerni del regresa za letni dopust. Računsko sodišče je v citirani točki ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

11. 11. 2019

Uvedba elektronskega bolniškega lista s 1. 1. 2020

S 1. januarjem 2020 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) v sodelovanju z izvajalci zdravstvenih storitev uvaja elektronski bolniški list. Sedaj veljavne papirnate bolniške liste bodo postopno nadomestili bolniški listi v elektronski obliki (v nadaljevanju: eBOL). Za uvedbo elektronskih bolniških listov se pripravlja posebna informacijska rešitev za delodajalce ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

29. 10. 2019

Položaj mobilnih učiteljev za dodatno strokovno pomoč in učiteljev za dodatno strokovno pomoč po novem

Položaj mobilnih učiteljev za dodatno strokovno pomoč in učiteljev za dodatno strokovno pomoč je bil v preteklosti na nekaterih področjih nedorečen. Z dogovorom o ureditvi položaja med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture se je položaj izboljšal, a nekatera odprta vprašanja še ostajajo ...
Samo za aktivne naročnike:
10. 10. 2019

Dosežen je Dogovor o ureditvi položaja mobilnih učiteljev za dodatno strokovno pomoč in učiteljev za dodatno strokovno pomoč (Uradni list RS, št. 58/2019)

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije sta sklenila Dogovor o ureditvi položaja mobilnih učiteljev za dodatno strokovno pomoč in učiteljev za dodatno strokovno pomoč. Večina zaposlenih v šolah oziroma zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, kjer je ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 5. 2019

Plačana odsotnost zaradi neodložljivega opravka

Plačana odsotnost zaradi  neodložljivega opravka Kolektivne pogodbe dejavnosti v javnem sektorju med ostalimi odsotnostmi določajo tudi pravico zaposlenega do plačane odsotnosti zaradi neodložljivega opravka. Pregled nekaterih kolektivnih pogodb in zakona ter členov, ki določajo pravico do plačane odsotnosti zaradi neodložljivega opravka: KOLEKTIVNA POGODBA ČLEN Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti - KPND ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 5. 2019

Dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence

Dodatno pokojninsko zavarovanje pomeni dodatno varčevanje za starost, saj višina pokojnine upada oziroma po izvedenih reformah se njen delež od povprečne neto plače znižuje. Tudi zato je bila pomembna odločitev, da se je uskladitev plač v letu 2003 trajno preoblikovala v premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, čeprav ...
Samo za aktivne naročnike:
21. 5. 2019

Delovna uspešnost - redna ali zaradi povečanega obsega dela

ZSPJS ureja različne vrste delovne uspešnosti, in sicer: redno delovno uspešnost, delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela in delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (kadar uporabniki proračuna, ki poleg sredstev za izvajanje javne službe, pridobivajo sredstva s prodajo blaga in storitev na trgu, lahko del ...
Samo za aktivne naročnike:
07. 1. 2019

Odpravnina ob upokojitvi

Javnim uslužbencem z dnem uveljavitve aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev oziroma z dnem uveljavitve aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti pripada ob upokojitvi odpravnina v višini treh povprečnih plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji oziroma v višini treh zadnjih njegovih plač, če je to zanj ugodneje. Taka ...