Pravice iz delovnega razmerja

02. 12. 2020

Uredba o spremembah Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence velja od 28. 11. 2020 dalje

Uredba o spremembah Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence, ki velja od 28. novembra 2020, spreminja 1. člen do sedaj veljavne uredbe tako, da določa naslednje: uredba določa pogoje, merila in obseg dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za javne ...
Samo za aktivne naročnike:
01. 12. 2020

Položajni dodatek za javne uslužbence po novi Uredbi o spremembi Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence, Uradni list RS, št. 173/20

Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 85/10) določa, da je položajni dodatek del plače, ki pripada javnemu uslužbencu, ki izvršuje pooblastila v zvezi z vodenjem, usklajevanjem ali izvajanjem dela kot vodja notranje organizacijske enote, vrednotenje teh nalog pa ni vključeno ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

02. 11. 2020

Pravica do kratkotrajne odsotnosti (3 dni) zaradi bolezni – postopek izvajanja po navodilih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je izdal navodila s pojasnili za postopek izvajanja pravice do kratkotrajne odsotnosti do 3 dni zaradi bolezni. To pravico opredeljuje Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), ki je začel veljati dne 24. 10. 2020 (objavljen 23. 10. 2020 je bil ...
31. 8. 2020

Dodatki kot del plače zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja

Dodatki so v plačnem sistemu javnega sektorja, v katerega so vključeni tudi zaposleni na področju vzgoje in izobraževanje, eden od treh sistemskih elementov plače. V skladu s prvim odstavkom 5.člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ( v nadaljevanju: ZSPJS) je namreč plača sestavljena iz: osnovne plače, dela plače ...
Samo za aktivne naročnike:
28. 5. 2020

Nadomestila plač v času epidemije v javnem sektorju po zakonu o interventnih ukrepih

V Sloveniji je bila z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20 in 68/20) 12. marca 2020 razglašena epidemija, zaradi česar so bili sprejeti različni ukrepi, od zaprtja šol in vrtcev do omejitve javnega prometa in gibanja ter ...
Samo za aktivne naročnike:
15. 4. 2020

Razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor glede dodatka za delo v rizičnih razmerah

Komisija za razlago Kolektivne pogodbe za javni sektor – KPJS je sprejela razlago 39. člena KPJS, in sicer glede dveh točk:glede četrtega odstavka 9. točke 39. člena je ugotovila, da je sklic v četrtem odstavku 9. točke prvega odstavka 39. člena KPJS na 11. točko prvega odstavka istega člena je ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

15. 4. 2020

Odsotnost z dela in bolniški stalež zaradi novega koronavirusa (COVID-19)

Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS št. 49/2020; v nadaljnjem besedilu: ZIUZEOP) ima zavarovana oseba, ki je skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljnjem besedilu: ZZVZZ) zavarovana za pravico do ...
03. 4. 2020

Izplačilo plače in nadomestila plače v primeru odsotnosti javnih uslužbencev zaradi koronavirusa SARS-CoV-2

Ministrstvo za javno upravo je 27. 3. 2020 objavilo dokument Izplačilo plače in nadomestila plače v primeru odsotnosti javnih uslužbencev zaradi koronavirusa SARS-CoV-2, v katerem navajajo navodila in pojasnila, v katerih primerih je javni uslužbenec upravičen do plače oziroma do nadomestil plače v primeru odsotnosti z dela ter katere šifre ...
18. 3. 2020

Delo od doma in vodenje zakonsko določenih evidenc

Zaradi potrebe po zmanjševanju negativnih posledic pandemije koronavirusa (COVID-19) se je veliko organizacij, tako v javnem kot zasebnem sektorju, odločilo za delo na domu. Ker časa za pripravo ni bilo veliko (ukrepi so pričeli veljati »čez noč«), si v nadaljevanju poglejmo, na kaj moramo biti pozorni, da bo delo organizirano ...
Samo za aktivne naročnike:
17. 3. 2020

Organizacija in spremljanje dela od doma

Avtor: Tanja Bohl
Zaradi izbruha novega koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19, se v luči preprečevanja njegovega hitrega širjenja in sprejemanja strogih ukrepov za njegovo zajezitev vedno več delodajalcev odloča za organiziranje oz. odrejanje dela od doma v skladu z s tem povezanimi predpisi ter navodili pristojnih organov, da naj tisti, ki lahko ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike