Svet zavoda in svet staršev

20. 6. 2023

Nadomestne volitve članov sveta zavoda

Avtor: Tanja Bohl
Sestava sveta zavoda, volitve članov in pristojnosti sveta so urejene v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, s spremembami, v nadaljevanju: ZOFVI). Konkretno ureditev postopka izvolitve članov sveta zavoda zakon prepušča ustanovitvenim aktom teh zavodov. Na tej podlagi so tudi osnovne šole ...
Samo za aktivne naročnike:
29. 9. 2022

Nova (stara) sestava sveta zavoda – kaj morate ravnati tisti, ki ste po noveli ZOFVI oblikovati drugačno sestavo sveta zavoda

Državni zbor RS dne 21. 7. 2022 sprejel Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države (v nadaljevanju: ZZNŠPP), ki je bil dne 3. 8. 2022, objavljen v Uradnem listu RS, št. 105/22. Ta paket sprememb enajstih zakonov vključuje tudi spremembo Zakona o organizaciji ...
Samo za aktivne naročnike:
14. 6. 2022

Ustanovitev sklada vrtca

Zakon o organizaciji in financiranju (v nadaljevanju ZOFVI)[1] je decembra 2021 doživel spremembe 105. člena, ki omogoča vrtcem ustanavljanje in poslovanje šolskega sklada. šolam pa se to poslovanje spreminja.Dosedanje besedilo 135. člena ZOFVI:»Šola lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega razreda, ki niso sestavina ...
Samo za aktivne naročnike:
13. 8. 2015

Poslovnik sveta zavoda – izkušnje iz prakse

Pričujoči zapis o poslovniku sveta zavoda je plod lastnih izkušenj, aktivnega sodelovanja pri pisanju poslovnika Osnovne šole Šturje iz Ajdovščine in primerjave različnih poslovnikov, ki so dostopni na svetovnem spletu. Večina poslovnikov je skorajda identična, nekateri se razlikujejo le v podrobnosti opredelitve posamezne teme. Mnoge točke in določila so običajno ...
13. 8. 2015

Poslovnik sveta

S poslovnikom sveta svet uredi svoje delovanje; sklicevanje sej, predlaganje dnevnega reda, možnosti glasovanja po pošti, imenovanje delovnih teles – komisije za volitve zaposlenih v svet zavoda, vodenje postopka imenovanja ravnatelja in podobno. V poslovnik se ne prepisuje zakonskih določb o sestavi in pristojnostih sveta.
13. 8. 2015

Odločanje sveta

Svet odloča z večino glasov vseh članov, razen v primerih, ko ZOFVI določa drugače. Za nekatere člane je namreč določeno, da o posameznih vprašanjih ne morejo odločati, in sicer: v postopku imenovanja ravnatelja višje strokovne šole kot organizacijske enote vzgojno-izobraževalnega zavoda ne odločajo predstavniki staršev, v postopku imenovanja ravnatelja javne ...
13. 8. 2015

Pristojnosti sveta

Pristojnosti sveta kor organa upravljanja javnega vrtca, šole, doma za učence, dijaškega doma, zavoda za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in organizacije za izobraževanje odraslih je mogoče po vsebini razdeliti na tri sklope zadev, o katerih svet samostojno odloča. V prvi sklop spadajo tiste zadeve, ki se nanašajo na programski ...
13. 8. 2015

Volitve članov

Kljub natančnosti 46. člena zakona, ki določa sestavo sveta vrtca oziroma šole, imenovanja oziroma izvolitve novih članov v večini javnih vrtcev in šol, domov za učence, dijaških domov, zavodih za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in organizacijah za izobraževanje odraslih ne bo mogoče izpeljati neposredno na podlagi zakona. Določbe v ...
13. 8. 2015

Konstituiranje sveta

Svet se lahko konstituira, ko so imenovani oziroma izvoljeni vsi predstavniki – člani sveta. Z aktom o ustanovitvi pa se lahko določi, da za konstituiranje sveta zadostuje, da je izvoljena večina vseh članov sveta. Konstitutivno sejo sveta skliče ravnatelj (direktor zavoda, ki ima organizacijske enote), ki tudi vodi sejo sveta ...
13. 8. 2015

Mandat članov sveta

Mandat članov sveta traja štiri leta. Vsak član je po preteku mandata lahko ponovno imenovan oziroma izvoljen, vendar ne več kot dvakrat zaporedoma. Po prekinitvi zaporednih mandatov se lahko isto osebo ponovno imenuje ali izvoli v svet. Članu sveta začne teči mandat s konstitutivno sejo ne glede na to, kdaj ...