Svet zavoda in svet staršev

28. 5. 2020

Postopek imenovanja novega sveta vzgojno-izobraževalnega zavoda

Zakonske osnove Svet zavoda je najvišji organ upravljanja zavoda. Deluje v skladu z določili Zakona o zavodih1, Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja2 ter Odlokom o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda3. Pristojnosti sveta šole so: sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, če ni določeno drugače, imenuje ...
Samo za aktivne naročnike:
13. 8. 2015

Poslovnik sveta zavoda – izkušnje iz prakse

Pričujoči zapis o poslovniku sveta zavoda je plod lastnih izkušenj, aktivnega sodelovanja pri pisanju poslovnika Osnovne šole Šturje iz Ajdovščine in primerjave različnih poslovnikov, ki so dostopni na svetovnem spletu. Večina poslovnikov je skorajda identična, nekateri se razlikujejo le v podrobnosti opredelitve posamezne teme. Mnoge točke in določila so običajno ...
13. 8. 2015

Poslovnik sveta

S poslovnikom sveta svet uredi svoje delovanje; sklicevanje sej, predlaganje dnevnega reda, možnosti glasovanja po pošti, imenovanje delovnih teles – komisije za volitve zaposlenih v svet zavoda, vodenje postopka imenovanja ravnatelja in podobno. V poslovnik se ne prepisuje zakonskih določb o sestavi in pristojnostih sveta.
13. 8. 2015

Odločanje sveta

Svet odloča z večino glasov vseh članov, razen v primerih, ko ZOFVI določa drugače. Za nekatere člane je namreč določeno, da o posameznih vprašanjih ne morejo odločati, in sicer: v postopku imenovanja ravnatelja višje strokovne šole kot organizacijske enote vzgojno-izobraževalnega zavoda ne odločajo predstavniki staršev, v postopku imenovanja ravnatelja javne ...
13. 8. 2015

Pristojnosti sveta

Pristojnosti sveta kor organa upravljanja javnega vrtca, šole, doma za učence, dijaškega doma, zavoda za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in organizacije za izobraževanje odraslih je mogoče po vsebini razdeliti na tri sklope zadev, o katerih svet samostojno odloča. V prvi sklop spadajo tiste zadeve, ki se nanašajo na programski ...
13. 8. 2015

Volitve članov

Kljub natančnosti 46. člena zakona, ki določa sestavo sveta vrtca oziroma šole, imenovanja oziroma izvolitve novih članov v večini javnih vrtcev in šol, domov za učence, dijaških domov, zavodih za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in organizacijah za izobraževanje odraslih ne bo mogoče izpeljati neposredno na podlagi zakona. Določbe v ...
13. 8. 2015

Konstituiranje sveta

Svet se lahko konstituira, ko so imenovani oziroma izvoljeni vsi predstavniki – člani sveta. Z aktom o ustanovitvi pa se lahko določi, da za konstituiranje sveta zadostuje, da je izvoljena večina vseh članov sveta. Konstitutivno sejo sveta skliče ravnatelj (direktor zavoda, ki ima organizacijske enote), ki tudi vodi sejo sveta ...
13. 8. 2015

Mandat članov sveta

Mandat članov sveta traja štiri leta. Vsak član je po preteku mandata lahko ponovno imenovan oziroma izvoljen, vendar ne več kot dvakrat zaporedoma. Po prekinitvi zaporednih mandatov se lahko isto osebo ponovno imenuje ali izvoli v svet. Članu sveta začne teči mandat s konstitutivno sejo ne glede na to, kdaj ...
13. 8. 2015

Sestava sveta

V skladu s splošno definicijo sveta zavoda, ki jo določa Zakon o zavodih svete sestavljajo predstavniki ustanovitelja, delavcev in uporabnikov. ZOFVI v 46. členu obligatorno določa sestavo svetov s tem, da določa interesne skupine, ki imajo svoje predstavnike v svetu, in tudi število članov.1 Na področju vzgoje in izobraževanja ...
13. 8. 2015

Svet vzgojno-izobraževalnega zavoda

Sestava sveta V skladu s splošno definicijo sveta zavoda, ki jo določa Zakon o zavodih svete sestavljajo predstavniki ustanovitelja, delavcev in uporabnikov. ZOFVI v 46. členu obligatorno določa sestavo svetov s tem, da določa interesne skupine, ki imajo svoje predstavnike v svetu, in tudi število članov. Na področju vzgoje in ...