Pravice iz delovnega razmerja

02. 7. 2020

Višji regres za nekatere javne uslužbence

Regres za letni dopust za leto 2020 je bil v javnem sektorju že izplačan, in sicer pri izplačilu plače v mesecu juniju v višini minimalne plače 940,58 evrov skladno z določbo 131. člena ZDR-1. Navedena višina regresa za letni dopust je bila izplačana ob upoštevanju dejstva, da za javni ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

28. 5. 2020

Nadomestila plač v času epidemije v javnem sektorju po zakonu o interventnih ukrepih

V Sloveniji je bila z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20 in 68/20) 12. marca 2020 razglašena epidemija, zaradi česar so bili sprejeti različni ukrepi, od zaprtja šol in vrtcev do omejitve javnega prometa in gibanja ter ...
Samo za aktivne naročnike:
15. 4. 2020

Razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor glede dodatka za delo v rizičnih razmerah

Komisija za razlago Kolektivne pogodbe za javni sektor – KPJS je sprejela razlago 39. člena KPJS, in sicer glede dveh točk:glede četrtega odstavka 9. točke 39. člena je ugotovila, da je sklic v četrtem odstavku 9. točke prvega odstavka 39. člena KPJS na 11. točko prvega odstavka istega člena je ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

15. 4. 2020

Odsotnost z dela in bolniški stalež zaradi novega koronavirusa (COVID-19)

Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS št. 49/2020; v nadaljnjem besedilu: ZIUZEOP) ima zavarovana oseba, ki je skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljnjem besedilu: ZZVZZ) zavarovana za pravico do ...
15. 4. 2020

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v javnem sektorju zaradi sprejetih ukrepov v času epidemije covid -19

Za zajezitev in obvladovanje epidemije je bil med drugimi ukrepi sprejet tudi Odlok o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/2020, v nadaljevanju: Odlok), s katerim se začasno prepoveduje javni prevoz potnikov na celotnem območju države. Navedeno dejstvo, da v Republiki ...
Samo za aktivne naročnike:
03. 4. 2020

Izplačilo plače in nadomestila plače v primeru odsotnosti javnih uslužbencev zaradi koronavirusa SARS-CoV-2

Ministrstvo za javno upravo je 27. 3. 2020 objavilo dokument Izplačilo plače in nadomestila plače v primeru odsotnosti javnih uslužbencev zaradi koronavirusa SARS-CoV-2, v katerem navajajo navodila in pojasnila, v katerih primerih je javni uslužbenec upravičen do plače oziroma do nadomestil plače v primeru odsotnosti z dela ter katere šifre ...
18. 3. 2020

Delo od doma in vodenje zakonsko določenih evidenc

Zaradi potrebe po zmanjševanju negativnih posledic pandemije koronavirusa (COVID-19) se je veliko organizacij, tako v javnem kot zasebnem sektorju, odločilo za delo na domu. Ker časa za pripravo ni bilo veliko (ukrepi so pričeli veljati »čez noč«), si v nadaljevanju poglejmo, na kaj moramo biti pozorni, da bo delo organizirano ...
Samo za aktivne naročnike:
17. 3. 2020

Organizacija in spremljanje dela od doma

Avtor: Tanja Bohl
Zaradi izbruha novega koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19, se v luči preprečevanja njegovega hitrega širjenja in sprejemanja strogih ukrepov za njegovo zajezitev vedno več delodajalcev odloča za organiziranje oz. odrejanje dela od doma v skladu z s tem povezanimi predpisi ter navodili pristojnih organov, da naj tisti, ki lahko ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

11. 2. 2020

Disciplinski postopek po ZDR-1

Ureditev izpeljave disciplinskega postopka ZDR-1 ureja disciplinski postopek v poglavju 12. Disciplinska odgovornost v 172. do 176. členu. Upoštevati je treba, da je osnovna obveznost zaposlenega izpolnjevanje pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja. Če obveznosti iz delovnega razmerja delavec krši, ima delodajalec več možnosti, in sicer: za hujše in ...
Samo za aktivne naročnike:
13. 1. 2020

Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence

Znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence iz drugega odstavka v zvezi s petim odstavkom 4. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 73/03), veljaven na dan 31. december 2019 (Sklep o uskladitvi minimalnih in dodatnih premij kolektivnega ...