Pravice iz delovnega razmerja

24. 5. 2019

Regres za prehrano za prisotnost na delovnem mestu in na službenem potovanju

Regres za prehrano med delom pomeni povračilo stroškov prehrane in trenutno znaša za javne uslužbence 3,81 evrov (stanje januar 2019).

 

Pripada jav­nemu uslužbencu za dan prisotnosti na delu, pri čemer se kot dan prisotnosti na delu šteje:

 • če javni uslužbenec dela več kot štiri ure dnevno ali
 • če ...
Samo za aktivne naročnike priročnikov: - E-ravnatelj
24. 5. 2019

Plačana odsotnost zaradi neodložljivega opravka

Plačana odsotnost zaradi  neodložljivega opravka

Kolektivne pogodbe dejavnosti v javnem sektorju med ostalimi odsotnostmi določajo tudi pravico zaposlenega do plačane odsotnosti zaradi neodložljivega opravka.

Pregled nekaterih kolektivnih pogodb in zakona ter členov, ki določajo pravico do plačane odsotnosti zaradi neodložljivega opravka:

KOLEKTIVNA POGODBA

ČLEN

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti - KPND ...

Samo za aktivne naročnike priročnikov: - E-ravnatelj
24. 5. 2019

Dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence

Dodatno pokojninsko zavarovanje pomeni dodatno varčevanje za starost, saj višina pokojnine upada oziroma po izvedenih reformah se njen delež od povprečne neto plače znižuje. Tudi zato je bila pomembna odločitev, da se je uskladitev plač v letu 2003 trajno preoblikovala v premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, čeprav ...

Samo za aktivne naročnike priročnikov: - E-ravnatelj
21. 5. 2019

Delovna uspešnost - redna ali zaradi povečanega obsega dela

ZSPJS ureja različne vrste delovne uspešnosti, in sicer:

 1. redno delovno uspešnost,
 2. delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela in
 3. delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (kadar uporabniki proračuna, ki poleg sredstev za izvajanje javne službe, pridobivajo sredstva s prodajo blaga in storitev na trgu, lahko del ...
Samo za aktivne naročnike priročnikov: - E-ravnatelj
21. 5. 2019

Napredovanje strokovnih delavcev v višji naziv

Vzgojitelj, učitelj, organizator izobraževanja, svetovalni delavec in knjižničar ter strokovni delavci, zaposleni v javnih zavodih (npr. Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Državni izpitni center, Andragoški center Republike Slovenije) lahko napredujejo v naziv mentor, svetovalec in svetnik (105. člen ZOFVI). V te nazive napredujejo tudi ravnatelj, direktor in pomočnik ravnatelja ter ...

Samo za aktivne naročnike priročnikov: - E-ravnatelj
07. 1. 2019

Odpravnina ob upokojitvi

Javnim uslužbencem z dnem uveljavitve aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev oziroma z dnem uveljavitve aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti pripada ob upokojitvi odpravnina v višini treh povprečnih plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji oziroma v višini treh zadnjih njegovih plač, če je to zanj ugodneje. Taka ...

07. 1. 2019

Jubilejne nagrade v javnem sektorju

Tako kot do sedaj pripada jubilejna nagrada javnemu uslužbencu za 10, 20 in 30 let delovne dobe. Bistvena razlika od dosedanje ureditve pa je pogoj, da mora biti ta delovna doba dosežena v javnem sektorju. Kar pomeni, da v skupni seštevek ne bo mogoče vštevati delovne dobe, ki je bila ...

07. 1. 2019

Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence

Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela je ena od treh vrst delovne uspešnosti, ki jih ureja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju. Osnovni pogoji za dodelitev delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela so določeni v 22.e členu Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in natančneje ...

30. 5. 2017

Dodatek za pripravljenost v času izvajanja šole v naravi

V Uradnem listu RS, št. 21/2017, dne 25. aprila 2017 je bil objavljen Aneks št. 9 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS), ki vsebuje dodatek za pripravljenost in ureja plačilo pripravljenosti. Gre za spremembo dosedanjega 46. člena KPJS, ki je prav tako določal dodatek za pripravljenost in tako ...

12. 8. 2015

Solidarnostna pomoč

V skladu s 13. členom aneksa h kolektivni pogodbi se solidarnostna pomoč lahko izplača v višini 577,51 evra. Do izplačila solidarnostne pomoči so v vseh primerih, ki jih določajo kolektivne pogodbe in so ostali v naboru isti, kot so bili pred uveljavitvijo aneksa h kolektivni pogodbi, upravičen le javni ...

Samo za aktivne naročnike priročnikov: - E-ravnatelj
12. 8. 2015

Povračila stroškov službenega potovanja v tujino

Urejanje povračil stroškov za službena potovanja v tujino je v celoti prepuščeno uredbi vlade. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 51/12), je z minimalnimi popravki uskladila elemente, ki so povezani z interventnimi ukrepi, in sicer:

-poenotila je ...

12. 8. 2015

Povračilo stroškov službenega potovanja v državi

Službeno potovanje je v 8. členu aneksa h kolektivni pogodbi opredeljeno kot potovanje, na katerega je napoten javni uslužbenec, da opravi določeno nalogo izven kraja, v katerem v skladu s pogodbo o zaposlitvi opravlja delo. Na službeno potovanje mora biti napoten s potnim nalogom. Za službena potovanja v državi se ...

12. 8. 2015

Prevoz na delo in iz dela

S povračili stroškov prevoza na delo in z dela se je ob spremenjeni ureditvi pojavilo nekaj različnih razlag, ki jih bo nujno treba poenotiti v komisiji za razlago kolektivne pogodbe. Kot so sindikati opozorili ministrstva kolektivnih pogodb ni mogoče enostransko razlagati in , če ne bi prišlo do poenotenih stališč in ...

12. 8. 2015

Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence

Uvodoma je treba opozoriti, da se je v letu 2010 spremenilo zakonsko besedilo prvega odstavka 24. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 98/09 – ZIUZGK, 13/10 in 59/10), ki določa pogoje, pod katerimi je mogoče ...

12. 8. 2015

Nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom

Za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni, ki ni povezana z delom, in za čas odsotnosti z dela zaradi poškodbe, ki ni povezana z delom, ostaja nadomestilo enotno določeno za vse v višini 80 odstotkov osnove.

12. 8. 2015

Nadomestilo plače

Delavcu pripada nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela v naslednjih primerih:

 • zaradi bolezni (delavcu za čas, ko gre nadomestilo v breme zavoda oziroma delodajalca pripada nadomestilo v višini 80 odstotkov od osnove);
 • poklicne bolezni in nesreče pri delu;
 • letnega dopusta in druge odsotnosti z dela;
 • za praznik in dela ...
Samo za aktivne naročnike priročnikov: - E-ravnatelj
12. 8. 2015

Obveznosti pri plačilu regresa - splošno

Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače, pri čemer je v skladu s Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji določena takšna višina, ki velja za kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti. Regres se mora ...

12. 8. 2015

Dodatki (23. do 32. člen ZSPJS)

Javnim uslužbencem pripadajo:

 • položajni dodatek,
 • dodatek za delovno dobo,
 • dodatek za mentorstvo,
 • dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat (če to ni pogoj za zasedbo delovnega mesta),
 • dodatek za dvojezičnost (na območju, kjer živita italijanska in madžarska narodna skupnost),
 • dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času (nadurno delo, nočno delo ...
12. 8. 2015

Plačilo za delo

V pogodbi o zaposlitvi zavod oziroma delodajalec in delavec določita osnovno plačo delavca.

Sistem plač funkcionarjev in javnih uslužbencev v javnem sektorju, pravila za njihovo določanje, obračunavanje in izplačevanje ter pravila za določanje obsega sredstev za plače ureja ZSPJS. Tako po ZDR-1 kot po ZSPJS je plača sestavljena iz treh ...

12. 8. 2015

Napredovanja javnih uslužbencev v plačne razrede

Z Uredbo o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08 in 91/08 – v nadaljevanju uredba) sta določena postopek in način preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v plačne razrede za javne uslužbence v organih državne uprave, v upravah lokalnih skupnosti, v pravosodnih organih, v ...

12. 8. 2015

Izobraževanje in napredovanje strokovnih delavcev (105. člen ZOFVI)

Izobraževanje

Delodajalec je dolžan zagotoviti izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje delavcev, če tako zahtevajo potrebe delovnega procesa ali če se je z izobraževanjem, izpopolnjevanjem ali usposabljanjem možno izogniti odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti ali poslovnega razloga (170. člen ZDR-1).

Posebnosti glede izobraževanja po Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in ...

12. 8. 2015

Letni dopust

Trajanje letnega dopusta

Delavec ima v skladu z ZDR-1 pravico do izrabe letnega dopusta v posameznem koledarskem letu:

 • najmanj štiri tedne (minimalno število dni letnega dopusta delavca je odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu za posameznega delavca),
 • do najmanj treh dodatnih dni letnega dopusta starejši delavec, invalid, delavec z ...
Samo za aktivne naročnike priročnikov: - E-ravnatelj
12. 8. 2015

Obveznosti glede odmorov in počitkov

Delodajalec mora delavcu, ki dela polni delovni čas:

 • med dnevnim delom zagotoviti pravico do odmora, ki traja 30 minut (154. člen ZDR-1), doječi materi pa mora zagotoviti odmor za dojenje med delovnim časom, ki traja najmanj eno uro dnevno (1. odst. 188. člena ZDR-1) – odmor med delovnim časom,
 • v ...
Samo za aktivne naročnike priročnikov: - E-ravnatelj
12. 8. 2015

Obveznosti glede nočnega dela

Nočni delavec je tisti delavec, ki po razporeditvi delovnega časa dela ponoči vsaj tri ure svojega dnevnega delovnega časa, oziroma delavec, ki dela ponoči vsaj tretjino polnega delovnega časa. 

Samo za aktivne naročnike priročnikov: - E-ravnatelj
12. 8. 2015

Obveznosti glede razporejanje delovnega časa (148. člen ZDR-1)

Pred začetkom leta delodajalec določi letni razpored delovnega časa in o tem obvesti delavce in sindikate pri delodajalcu.

Delodajalec mora v pisni obliki obvestiti delavce o začasni prerazporeditvi delovnega časa najmanj en dan pred razporeditvijo delovnega časa na običajni način. Pri enakomerni razporeditvi polni delovni čas ne sme biti razporejen ...

Samo za aktivne naročnike priročnikov: - E-ravnatelj
12. 8. 2015

Prepoved opravljanja dela preko polnega delovnega časa

Nadurnega dela se ne sme uvesti, če je delo možno opraviti v polnem delovnem času z ustrezno organizacijo, delitvijo dela, zaposlitvijo novih delavcev ali uvedbo novih izmen. Delodajalec ne sme naložiti dela preko polnega delovnega časa (146. člen ZDR-1):

 • delavki ali delavcu v skladu z določbami tega zakona zaradi varstva ...
Samo za aktivne naročnike priročnikov: - E-ravnatelj
12. 8. 2015

Obveznosti v primeru nadurnega dela

Delo preko polnega delovnega časa je izjema, zato ga je mogoče delavcu naložiti le v zakonsko določenih primerih oziroma v drugih izjemnih, nujnih in nepredvidljivih primerih, določenih s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti.

12. 8. 2015

Varstvo starejših delavcev

Vzgojitelju, pomočniku vzgojitelja, varuhu, učitelju in predavatelju višje šole s 35 leti delovne dobe oziroma s 30 leti delovne dobe za ženske, od tega najmanj 25 let oziroma 20 let v vzgoji in izobraževanju za ženske, se učna obveznost, vzgojno delo ali delovno usposabljanje zmanjša za 2 uri. Delavec oziroma ...

12. 8. 2015

Povečanje in zmanjšanje učne obveznosti

Če v okviru z zakonom določene tedenske učne obveznosti ni mogoče organizirati pouka v skladu s predmetnikom, lahko ravnatelj učitelju ali drugemu strokovnemu delavcu določi dodatno tedensko učno obveznost za toliko ur, kot je določeno za posamezni predmet v oddelku, vendar ne več kot za pet ur, oziroma določi zmanjšanje ...

12. 8. 2015

Delovni čas

V okviru določb, ki se nanašajo na delovni čas, so v ZDR-1 urejeni polni delovni čas, nadurno delo, dodatno delo v primeru naravne ali druge nesreče, dopolnilno delo in nočno delo.

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.