Pravice iz delovnega razmerja

14. 11. 2023

Pravilnik o postopku in pogojih za pridobitev nazivov strokovnih delavcev v prilagojenem programu za predšolske otroke in v posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami v socialno-varstvenih zavodih

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je leta 2018 prisluhnilo socialno-varstvenim zavodom, ki sprejemajo otroke s posebnimi potrebami na podlagi odločbe o usmeritvi in predlagalo spremembo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, kjer je socialno varstvene zavode navedlo kot možne izvajalce posebnega programa za otroke z zmerno, težjo ali ...
Samo za aktivne naročnike:
27. 9. 2023

Mnenje ZZZS o koriščenju letnega dopusta zavarovanca v času odobrenega bolniškega staleža

V obdobju letnih dopustov so se zavarovancem in delodajalcem zastavljala tudi vprašanja, ali lahko zavarovanec koristi letni dopust v času odobrenega bolniškega staleža.ZZZS pojasnjuje, da to ni možno, saj gre za dve različni pravici, ki imata tudi različen namen:Letni dopust je pravica iz delovnega razmerja in je namenjena ...
18. 8. 2023

Kako pomeni Dan solidarnosti - dela prost dan za delodajalce in delavce

Avtor: Tanja Bohl
Na seji Državnega zbora Republike Slovenije, dne 9. 8. 2023, je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05, v nadaljevanju ZOPNN-F), ki v 15. členu določa, da se v letu 2023 kot dela prost dan v Republiki Sloveniji ...
Samo za aktivne naročnike:
13. 6. 2023

Postopek obveščanja delavcev o redni delovni uspešnosti

V praksi se glede seznanitve delavca z oceno redne delovne uspešnosti pojavlja veliko vprašanj, kot so:Ali je potrebno delavca obvestiti o oceni redne delovne uspešnosti: prek oglasne deske in mu izročiti oceno osebno v pisni obliki?Ali ima delavec pravico pritožbe na oceno redne delovne uspešnosti in kakšen je ...
Samo za aktivne naročnike:
18. 4. 2023

Pogoste in/ali dolgotrajne odsotnosti z dela zaposlenih zaradi bolezni ali drugih razlogov

Reševanje absentizma je proces upravljanja s pogostimi in/ali dolgotrajnimi odsotnostmi z dela zaposlenih zaradi bolezni ali drugih razlogov. Glavni cilj tega procesa je zmanjšati odsotnost z dela in s tem izboljšati produktivnost ter učinkovitost organizacije.Postopek reševanja absentizma lahko vključuje naslednje korake:Ugotavljanje vzrokov odsotnosti - delodajalec mora ugotoviti razloge ...
Samo za aktivne naročnike:
06. 1. 2023

Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence z veljavnostjo od 1. januarja 2023

Javni uslužbenci so vključeni v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, za kar jim delodajalci plačujejo premije, ki se skladno z določbami 2. in 4. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 115/05) in na podlagi 30. člena Kolektive pogodbe o oblikovanju pokojninskega ...
21. 9. 2022

Razlika med redno delovno uspešnostjo in delovno uspešnostjo za povečan obseg dela javnih uslužbencev

Ker je Vrhovno sodišče RS pred časom v sodbi VIII Ips 55/2021 z dne 14. 6. 2022 odločalo o revizijskem vprašanju, ali je javni uslužbenec upravičen do dodatka za povečan obseg dela in pri tem tudi pojasnilo razliko med redno delovno uspešnostjo in delovno uspešnostjo za povečan obseg dela ...
Samo za aktivne naročnike:
02. 8. 2022

Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 103/2022) z veljavnostjo od 1. januarja 2022

V Uradnem listu RS, št. 103/2022, je bil objavljen Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, ki določa višino skupne pokojninske premije po premijskih razredih z veljavnostjo od 1. januarja 2022.Skupna pokojninska premija je sestavljena iz minimalne premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje ...
Samo za aktivne naročnike:
07. 7. 2022

Pravica do izplačila solidarnostne pomoči

Avtor: Tanja Bohl
Solidarnostna pomoč je institut delovnega prava in pravica, ki je pogojena z obstojem delovnega razmerja.[1] Delavcem je praviloma izplačana ob nastopu določenega dogodka z namenom, da delavec lažje premosti težave, ki niso nastale po njegovi volji. Delodajalec je dolžan izplačati delavcu solidarnostno pomoč v primerih oziroma ob izpolnitvi pogojev ...
Samo za aktivne naročnike:
14. 1. 2022

Višina minimalne plače v letu 2022

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na podlagi 6. člena Zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18) določil znesek minimalne plače, ki velja za koledarsko leto 2022.Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1 ...
1 2 3 4 5 6 7