Pravice iz delovnega razmerja

29. 10. 2019

Položaj mobilnih učiteljev za dodatno strokovno pomoč in učiteljev za dodatno strokovno pomoč po novem

Položaj mobilnih učiteljev za dodatno strokovno pomoč in učiteljev za dodatno strokovno pomoč je bil v preteklosti na nekaterih področjih nedorečen. Z dogovorom o ureditvi položaja med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture se je položaj izboljšal, a nekatera odprta vprašanja še ostajajo ...
Samo za aktivne naročnike:
12. 9. 2019

Jubilejna nagrada - Pravica do izplačila jubilejne nagrade za 10 let

Vprašanje: Imam 20 let delovne dobe v gospodarstvu (trgovina) in 14 let v javnem sektorju (šolstvu). V gospodarstvu sem dobila jubilejno nagrado za 10 let in 20 let. Leta 2015 sem dopolnila 10 let delovne dobe v šolstvu. Zanima me, ali mi je pripadala jubilejna nagrada za 10 let delovne ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

15. 7. 2019

Regres za prehrano za prisotnost na delovnem mestu in na službenem potovanju

Regres za prehrano med delom pomeni povračilo stroškov prehrane in trenutno znaša za javne uslužbence 3,97 evrov (stanje od julija 2019 dalje).   Pripada jav­nemu uslužbencu za dan prisotnosti na delu, pri čemer se kot dan prisotnosti na delu šteje: če javni uslužbenec dela več kot štiri ure dnevno ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 5. 2019

Plačana odsotnost zaradi neodložljivega opravka

Plačana odsotnost zaradi  neodložljivega opravka Kolektivne pogodbe dejavnosti v javnem sektorju med ostalimi odsotnostmi določajo tudi pravico zaposlenega do plačane odsotnosti zaradi neodložljivega opravka. Pregled nekaterih kolektivnih pogodb in zakona ter členov, ki določajo pravico do plačane odsotnosti zaradi neodložljivega opravka: KOLEKTIVNA POGODBA ČLEN Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti - KPND ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 5. 2019

Dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence

Dodatno pokojninsko zavarovanje pomeni dodatno varčevanje za starost, saj višina pokojnine upada oziroma po izvedenih reformah se njen delež od povprečne neto plače znižuje. Tudi zato je bila pomembna odločitev, da se je uskladitev plač v letu 2003 trajno preoblikovala v premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, čeprav ...
Samo za aktivne naročnike:
21. 5. 2019

Delovna uspešnost - redna ali zaradi povečanega obsega dela

ZSPJS ureja različne vrste delovne uspešnosti, in sicer: redno delovno uspešnost, delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela in delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (kadar uporabniki proračuna, ki poleg sredstev za izvajanje javne službe, pridobivajo sredstva s prodajo blaga in storitev na trgu, lahko del ...
Samo za aktivne naročnike:
21. 5. 2019

Napredovanje strokovnih delavcev v višji naziv

Vzgojitelj, učitelj, organizator izobraževanja, svetovalni delavec in knjižničar ter strokovni delavci, zaposleni v javnih zavodih (npr. Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Državni izpitni center, Andragoški center Republike Slovenije) lahko napredujejo v naziv mentor, svetovalec in svetnik (105. člen ZOFVI). V te nazive napredujejo tudi ravnatelj, direktor in pomočnik ravnatelja ter ...
Samo za aktivne naročnike:
07. 1. 2019

Odpravnina ob upokojitvi

Javnim uslužbencem z dnem uveljavitve aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev oziroma z dnem uveljavitve aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti pripada ob upokojitvi odpravnina v višini treh povprečnih plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji oziroma v višini treh zadnjih njegovih plač, če je to zanj ugodneje. Taka ...
07. 1. 2019

Jubilejne nagrade v javnem sektorju

Tako kot do sedaj pripada jubilejna nagrada javnemu uslužbencu za 10, 20 in 30 let delovne dobe. Bistvena razlika od dosedanje ureditve pa je pogoj, da mora biti ta delovna doba dosežena v javnem sektorju. Kar pomeni, da v skupni seštevek ne bo mogoče vštevati delovne dobe, ki je bila ...
07. 1. 2019

Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence

Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela je ena od treh vrst delovne uspešnosti, ki jih ureja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju. Osnovni pogoji za dodelitev delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela so določeni v 22.e členu Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in natančneje ...