Pravice iz delovnega razmerja

17. 6. 2024

Letni dopust zavarovanca v času odobrenega bolniškega staleža ni mogoč (stališče ZZZS)

V obdobju letnih dopustov se zavarovancem in delodajalcem zastavljajo tudi vprašanja, ali lahko zavarovanec koristi letni dopust v času odobrenega bolniškega staleža.ZZZS pojasnjuje, da to ni možno, saj gre za dve različni pravici, ki imata tudi različen namen.Letni dopust je pravica iz delovnega razmerja in je namenjena počitku ...
05. 3. 2024

Izplačilo regresa za letni dopust za leto 2024 za javne uslužbence

V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 12/24 je bil objavljen Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: Aneks h KPND), ki določa datum izplačila regresa za letni dopust v letu 2024 za javne uslužbence v skladu z 2. točko Dogovora o uskladitvi vrednosti plačnih ...
Samo za aktivne naročnike:
28. 2. 2024

Solidarnostna pomoč od 1. 1. 2024 dalje

Skladno s 6. členom ZMinP je minister, pristojen za delo, v Uradnem list RS, št. 6/2024 objavil znesek minimalne plače, in sicer je minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1. januarja 2024, 1.253,90 evra. Skladno z aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti (Uradni list ...
Samo za aktivne naročnike:
18. 1. 2024

Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence za leto 2024 (Uradni list RS, št. 133/23)

Javni uslužbenci so vključeni v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, za kar jim delodajalci plačujejo premije, ki se skladno z določbami 2. in 4. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 115/05) in na podlagi 30. člena Kolektive pogodbe o oblikovanju pokojninskega ...
Samo za aktivne naročnike:
16. 1. 2024

Jubilejne nagrade v javnem sektorju

Pravne podlageKolektivne pogodbe, ki urejajo povračila stroškov in druge prejemke iz delovnega razmerja v javnem sektorju, so naslednji:Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, št. 40/12, 46/13, 80/18 in 88/21,Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v ...
Samo za aktivne naročnike:
12. 1. 2024

Višina jubilejne nagrade od januarja 2024 dalje

Skladno z navedenimi aneksi h kolektivnim pogodbam in upoštevaje določbo glede usklajevanja zneskov iz aneksa (Uradni list RS, št. 88/21) javnim uslužbencem pripada jubilejna nagrada v višini:za 10 let delovne dobe: 348,14 evra,za 20 let delovne dobe: 522,20 evra,za 30 let delovne dobe: 696 ...
Samo za aktivne naročnike:
14. 11. 2023

Pravilnik o postopku in pogojih za pridobitev nazivov strokovnih delavcev v prilagojenem programu za predšolske otroke in v posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami v socialno-varstvenih zavodih

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je leta 2018 prisluhnilo socialno-varstvenim zavodom, ki sprejemajo otroke s posebnimi potrebami na podlagi odločbe o usmeritvi in predlagalo spremembo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, kjer je socialno varstvene zavode navedlo kot možne izvajalce posebnega programa za otroke z zmerno, težjo ali ...
Samo za aktivne naročnike:
27. 9. 2023

Mnenje ZZZS o koriščenju letnega dopusta zavarovanca v času odobrenega bolniškega staleža

V obdobju letnih dopustov so se zavarovancem in delodajalcem zastavljala tudi vprašanja, ali lahko zavarovanec koristi letni dopust v času odobrenega bolniškega staleža.ZZZS pojasnjuje, da to ni možno, saj gre za dve različni pravici, ki imata tudi različen namen:Letni dopust je pravica iz delovnega razmerja in je namenjena ...
13. 6. 2023

Postopek obveščanja delavcev o redni delovni uspešnosti

V praksi se glede seznanitve delavca z oceno redne delovne uspešnosti pojavlja veliko vprašanj, kot so:Ali je potrebno delavca obvestiti o oceni redne delovne uspešnosti: prek oglasne deske in mu izročiti oceno osebno v pisni obliki?Ali ima delavec pravico pritožbe na oceno redne delovne uspešnosti in kakšen je ...
Samo za aktivne naročnike:
18. 4. 2023

Pogoste in/ali dolgotrajne odsotnosti z dela zaposlenih zaradi bolezni ali drugih razlogov

Reševanje absentizma je proces upravljanja s pogostimi in/ali dolgotrajnimi odsotnostmi z dela zaposlenih zaradi bolezni ali drugih razlogov. Glavni cilj tega procesa je zmanjšati odsotnost z dela in s tem izboljšati produktivnost ter učinkovitost organizacije.Postopek reševanja absentizma lahko vključuje naslednje korake:Ugotavljanje vzrokov odsotnosti - delodajalec mora ugotoviti razloge ...
Samo za aktivne naročnike: