Pravice iz delovnega razmerja

30. 3. 2021

Redna delovna uspešnost

Redna delovna uspešnost kot del plače javnega uslužbenca Od 1. julija 2020 dalje se ponovno izplačuje redna delovna uspešnost v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju - ZSPJS in določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor - KPJS.ZSPJS vsebuje določbe, ki se nanašajo na redno delovno uspešnost v ...
Samo za aktivne naročnike:
17. 2. 2021

Pravica do kratkotrajne odsotnosti (3 dni) zaradi bolezni podaljšana tudi v letu 2021

Velja od 5. 2. 2021 do 31. 12. 2021Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), ki je začel veljati 5. 2. 2021, ponovno uvaja pravico do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni. Delavec je lahko odsoten z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela ...
17. 2. 2021

Nadurno delo - kratko in jedrnato

Nadurno delo ureja ZDR-1 v 144. členu, pogosto pa je predmet ureditve v področni zakonodaji.Nadurno delo je dovoljeno le v določenih izjemnih primerih.Predhodna pisna odreditev s strani delodajalca, le izjemoma naknadno pisno ob predhodni ustni odreditvi.Prepoved odrejanja nadurnega dela določenim zaposlenim:v času nosečnosti in še eno ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

10. 2. 2021

Nevštevanje dodatkov zaradi epidemije COVID-19 v osnovo za nadomestila plač v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja

S tem navodilom ZZZS dopolnjuje dosedanje informacije o nevštevanju dodatkov zaradi epidemije COVID-19 v osnovo za nadomestila plač v breme ZZZS.V primeru, da je osnova za nadomestilo plače v breme ZZZS iz leta 2020 ali iz leta 2021, se v to osnovo ne štejejo naslednji dodatki:a) DODATKI IZ ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

01. 2. 2021

Minimalna plača v javnem sektorju – kaj je treba upoštevati pri obračunu in izplačilu plač ter povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja?

Ureditev minimalne plače v Zakonu o minimalni plači - ZMinP (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18)Minimalno plačo v Republiki Sloveniji ureja Zakon o Zakon o minimalni plači - ZMinP (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18), ki določa, da ima delavec, ki ...
Samo za aktivne naročnike:
26. 1. 2021

Pravica do rednega letnega dopusta, tudi v luči interventne zakonodaje

Avtor: Tanja Bohl
Pravica do rednega letnega dopusta je urejena v Zakonu o delovnih razmerjih[1], in sicer od 159. člena do 164. člena. Delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja. Letni dopust v posameznem koledarskem letu ne sme biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to, ali dela ...
Samo za aktivne naročnike:
05. 1. 2021

Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, ki velja v letu 2021

V UL. št 204/2020 je objavljen nov Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, ki se pri obračunu in plačilu premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence začnejo uporabljati za januar 2021.   Znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence ...
04. 1. 2021

Pravica do sobivanja starša z otrokom v bolnišnici - novost po ZIUOPDV od 28. 11. 2020 dalje

Z ZIUOPDVE so bile med drugim tudi začasno dopolnjene (z 98. členom) določbe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) glede pravice staršev do sobivanja v zdravstvenem zavodu ob bolnem otroku in nadomestila za navedeni čas.V Uradnem listu RS št. 175/2020 je bil objavljen Zakon o interventnih ...
18. 12. 2020

Razglasitev epidemije in dodatek za delo v rizičnih razmerah po 11. točki 39. člena KPJS od 18. 12. 2020 dalje (+ vzorec sklepa)

V Uradnem listu RS, št. 190/20, je bil 17. 12. 2020 objavljen nov Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije, s katerim je bil na območju Republike Slovenije podaljšan ukrep razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19, saj je odlok iz novembra 2020 17. decembra prenehal veljati ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

02. 12. 2020

Uredba o spremembah Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence velja od 28. 11. 2020 dalje

Uredba o spremembah Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence, ki velja od 28. novembra 2020, spreminja 1. člen do sedaj veljavne uredbe tako, da določa naslednje: uredba določa pogoje, merila in obseg dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za javne ...
Samo za aktivne naročnike:
1 2 3 4 5 6