Pravice iz delovnega razmerja

02. 12. 2020

Uredba o spremembah Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence velja od 28. 11. 2020 dalje

Uredba o spremembah Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence, ki velja od 28. novembra 2020, spreminja 1. člen do sedaj veljavne uredbe tako, da določa naslednje: uredba določa pogoje, merila in obseg dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za javne ...
Samo za aktivne naročnike:
01. 12. 2020

Razglasitev epidemije in dodatek za delo v rizičnih razmerah po 11. točki 39. člena KPJS od 18. 11. 2020 dalje (+ vzorec sklepa)

V Uradnem listu RS, št. 166/20, je bil 16. 11. 2020 objavljen Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije, s katerim je bil na območju Republike Slovenije podaljšan ukrep razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19, saj je odlok iz oktobra 2020 17. novembra prenehal veljati. Ta ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

01. 12. 2020

Obračun stroškov prevoza na delo in z dela, kadar javni prevoz ni možen, in kilometrina za uporabo lastnega vozila za službene namene za funkcionarje (ravnatelje, direktorje)

Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela ter o načinu obračuna kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene za funkcionarje (Uradni list RS, št. 173/20) je bila sprejeta na podlagi ZUJF, ki v 8. poglavju ureja povračila stroškov in druge prejemke za funkcionarje, in sicer ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

01. 12. 2020

Položajni dodatek za javne uslužbence po novi Uredbi o spremembi Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence, Uradni list RS, št. 173/20

Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 85/10) določa, da je položajni dodatek del plače, ki pripada javnemu uslužbencu, ki izvršuje pooblastila v zvezi z vodenjem, usklajevanjem ali izvajanjem dela kot vodja notranje organizacijske enote, vrednotenje teh nalog pa ni vključeno ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

09. 11. 2020

Obračun stroškov prevoza na delo in z dela, kadar javni prevoz ni možen, in kilometrina za uporabo lastnega vozila za službene namene

Aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v javnem sektorju določajo, da se stroški prevoza na delo in z dela v primeru, ko javni prevoz ni možen, povrnejo kot kilometrina, in sicer v višini 8 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov. Prav tako aneksi določajo, da se kilometrina za uporabo ...
Samo za aktivne naročnike:
02. 11. 2020

Pravica do kratkotrajne odsotnosti (3 dni) zaradi bolezni – postopek izvajanja po navodilih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je izdal navodila s pojasnili za postopek izvajanja pravice do kratkotrajne odsotnosti do 3 dni zaradi bolezni. To pravico opredeljuje Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), ki je začel veljati dne 24. 10. 2020 (objavljen 23. 10. 2020 je bil ...
31. 8. 2020

Izplačilo redne delovne uspešnosti v letu 2020

Ponovna uvedba izplačila redne delovne uspešnosti v letu 2020 Skladno s 4. členom Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19) javnim uslužbencem in funkcionarjem do 30. junija 2020 ne ...
Samo za aktivne naročnike:
31. 8. 2020

Dodatki kot del plače zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja

Dodatki so v plačnem sistemu javnega sektorja, v katerega so vključeni tudi zaposleni na področju vzgoje in izobraževanje, eden od treh sistemskih elementov plače. V skladu s prvim odstavkom 5.člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ( v nadaljevanju: ZSPJS) je namreč plača sestavljena iz: osnovne plače, dela plače ...
Samo za aktivne naročnike:
02. 7. 2020

Višji regres za nekatere javne uslužbence

Regres za letni dopust za leto 2020 je bil v javnem sektorju že izplačan, in sicer pri izplačilu plače v mesecu juniju v višini minimalne plače 940,58 evrov skladno z določbo 131. člena ZDR-1. Navedena višina regresa za letni dopust je bila izplačana ob upoštevanju dejstva, da za javni ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

28. 5. 2020

Nadomestila plač v času epidemije v javnem sektorju po zakonu o interventnih ukrepih

V Sloveniji je bila z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20 in 68/20) 12. marca 2020 razglašena epidemija, zaradi česar so bili sprejeti različni ukrepi, od zaprtja šol in vrtcev do omejitve javnega prometa in gibanja ter ...
Samo za aktivne naročnike:
1 2 3 4 5 6