Pravice iz delovnega razmerja

21. 7. 2021

Uredba o spremembi Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino velja od 17. 7. 2021 dalje

V Uradnem listu RS, št. 116/21, je bila dne 16. 7. 2021 objavljena Uredba o spremembi Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. Uredba velja od 17. 7. 2021 dalje, določa pa višino kilometrine v primeru uporabe lastnega vozila v službene namene za službeno potovanje v tujino ...
Samo za aktivne naročnike:
22. 6. 2021

Na voljo je nov vzorec Izjave za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela - junij 2021

Za naročnike je na voljo nov obrazec Izjave za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, najdete TUKAJ.Pripravljen je vzorec, ki sledi vsebini aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, Uradni list RS, št. 88/21, je strokovni pripomoček, ki si ga delodajalci lahko prilagodite, paziti morate le ...
Samo za aktivne naročnike:
22. 6. 2021

Povračilo stroškov za prehrano - veljavno od junija 2021 dalje

REGRES ZA PREHRANO MED DELOMPovračilo stroškov prehrane med delom – od junija 2021 znaša 4,30 evrov.Spremembe:regres pripada za dan prisotnosti – če javni uslužbenec dela najmanj s polovičnim delovnim časom dnevno.Obračun regresa za delo preko polnega delovnega časa:če JU dela preko polnega delovnega časa na dan ...
30. 3. 2021

Redna delovna uspešnost

Redna delovna uspešnost kot del plače javnega uslužbenca Od 1. julija 2020 dalje se ponovno izplačuje redna delovna uspešnost v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju - ZSPJS in določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor - KPJS.ZSPJS vsebuje določbe, ki se nanašajo na redno delovno uspešnost v ...
Samo za aktivne naročnike:
17. 2. 2021

Pravica do kratkotrajne odsotnosti (3 dni) zaradi bolezni podaljšana tudi v letu 2021

Velja od 5. 2. 2021 do 31. 12. 2021Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), ki je začel veljati 5. 2. 2021, ponovno uvaja pravico do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni. Delavec je lahko odsoten z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela ...
17. 2. 2021

Nadurno delo - kratko in jedrnato

Nadurno delo ureja ZDR-1 v 144. členu, pogosto pa je predmet ureditve v področni zakonodaji.Nadurno delo je dovoljeno le v določenih izjemnih primerih.Predhodna pisna odreditev s strani delodajalca, le izjemoma naknadno pisno ob predhodni ustni odreditvi.Prepoved odrejanja nadurnega dela določenim zaposlenim:v času nosečnosti in še eno ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

10. 2. 2021

Nevštevanje dodatkov zaradi epidemije COVID-19 v osnovo za nadomestila plač v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja

S tem navodilom ZZZS dopolnjuje dosedanje informacije o nevštevanju dodatkov zaradi epidemije COVID-19 v osnovo za nadomestila plač v breme ZZZS.V primeru, da je osnova za nadomestilo plače v breme ZZZS iz leta 2020 ali iz leta 2021, se v to osnovo ne štejejo naslednji dodatki:a) DODATKI IZ ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

01. 2. 2021

Minimalna plača v javnem sektorju – kaj je treba upoštevati pri obračunu in izplačilu plač ter povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja?

Ureditev minimalne plače v Zakonu o minimalni plači - ZMinP (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18)Minimalno plačo v Republiki Sloveniji ureja Zakon o Zakon o minimalni plači - ZMinP (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18), ki določa, da ima delavec, ki ...
Samo za aktivne naročnike:
26. 1. 2021

Pravica do rednega letnega dopusta, tudi v luči interventne zakonodaje

Avtor: Tanja Bohl
Pravica do rednega letnega dopusta je urejena v Zakonu o delovnih razmerjih[1], in sicer od 159. člena do 164. člena. Delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja. Letni dopust v posameznem koledarskem letu ne sme biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to, ali dela ...
Samo za aktivne naročnike:
05. 1. 2021

Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, ki velja v letu 2021

V UL. št 204/2020 je objavljen nov Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, ki se pri obračunu in plačilu premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence začnejo uporabljati za januar 2021.   Znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence ...