Pravice iz delovnega razmerja

07. 1. 2019

Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence

Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela je ena od treh vrst delovne uspešnosti, ki jih ureja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju. Osnovni pogoji za dodelitev delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela so določeni v 22.e členu Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in natančneje ...
30. 5. 2017

Dodatek za pripravljenost v času izvajanja šole v naravi

V Uradnem listu RS, št. 21/2017, dne 25. aprila 2017 je bil objavljen Aneks št. 9 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS), ki vsebuje dodatek za pripravljenost in ureja plačilo pripravljenosti. Gre za spremembo dosedanjega 46. člena KPJS, ki je prav tako določal dodatek za pripravljenost in tako ...
22. 11. 2016

Pravica staršev do krajšega delovnega časa in do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi starševstva

Pravica staršev do krajšega delovnega časa in do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi starševstva Pravico staršev do krajšega delovnega časa in do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi starševstva ureja Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih – ZSDP-1 (Uradni list RS, št. 26/2014), in sicer v 50 ...
12. 8. 2015

Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence

Uvodoma je treba opozoriti, da se je v letu 2010 spremenilo zakonsko besedilo prvega odstavka 24. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 98/09 – ZIUZGK, 13/10 in 59/10), ki določa pogoje, pod katerimi je mogoče ...
12. 8. 2015

Nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom

Za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni, ki ni povezana z delom, in za čas odsotnosti z dela zaradi poškodbe, ki ni povezana z delom, ostaja nadomestilo enotno določeno za vse v višini 80 odstotkov osnove.
12. 8. 2015

Nadomestilo plače

Delavcu pripada nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela v naslednjih primerih: zaradi bolezni (delavcu za čas, ko gre nadomestilo v breme zavoda oziroma delodajalca pripada nadomestilo v višini 80 odstotkov od osnove); poklicne bolezni in nesreče pri delu; letnega dopusta in druge odsotnosti z dela; za praznik in dela ...
Samo za aktivne naročnike:
12. 8. 2015

Plačilo za delo

V pogodbi o zaposlitvi zavod oziroma delodajalec in delavec določita osnovno plačo delavca. Sistem plač funkcionarjev in javnih uslužbencev v javnem sektorju, pravila za njihovo določanje, obračunavanje in izplačevanje ter pravila za določanje obsega sredstev za plače ureja ZSPJS. Tako po ZDR-1 kot po ZSPJS je plača sestavljena iz treh ...
12. 8. 2015

Izobraževanje in napredovanje strokovnih delavcev (105. člen ZOFVI)

Izobraževanje Delodajalec je dolžan zagotoviti izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje delavcev, če tako zahtevajo potrebe delovnega procesa ali če se je z izobraževanjem, izpopolnjevanjem ali usposabljanjem možno izogniti odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti ali poslovnega razloga (170. člen ZDR-1). Posebnosti glede izobraževanja po Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in ...
12. 8. 2015

Letni dopust

Trajanje letnega dopusta Delavec ima v skladu z ZDR-1 pravico do izrabe letnega dopusta v posameznem koledarskem letu: najmanj štiri tedne (minimalno število dni letnega dopusta delavca je odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu za posameznega delavca), do najmanj treh dodatnih dni letnega dopusta starejši delavec, invalid, delavec z ...
Samo za aktivne naročnike:
12. 8. 2015

Obveznosti glede odmorov in počitkov

Delodajalec mora delavcu, ki dela polni delovni čas: med dnevnim delom zagotoviti pravico do odmora, ki traja 30 minut (154. člen ZDR-1), doječi materi pa mora zagotoviti odmor za dojenje med delovnim časom, ki traja najmanj eno uro dnevno (1. odst. 188. člena ZDR-1) – odmor med delovnim časom, v ...
Samo za aktivne naročnike: