Pravice iz delovnega razmerja

24. 5. 2019

Plačana odsotnost zaradi neodložljivega opravka

Plačana odsotnost zaradi  neodložljivega opravka Kolektivne pogodbe dejavnosti v javnem sektorju med ostalimi odsotnostmi določajo tudi pravico zaposlenega do plačane odsotnosti zaradi neodložljivega opravka. Pregled nekaterih kolektivnih pogodb in zakona ter členov, ki določajo pravico do plačane odsotnosti zaradi neodložljivega opravka: KOLEKTIVNA POGODBA ČLEN Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti - KPND ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 5. 2019

Dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence

Dodatno pokojninsko zavarovanje pomeni dodatno varčevanje za starost, saj višina pokojnine upada oziroma po izvedenih reformah se njen delež od povprečne neto plače znižuje. Tudi zato je bila pomembna odločitev, da se je uskladitev plač v letu 2003 trajno preoblikovala v premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, čeprav ...
Samo za aktivne naročnike:
21. 5. 2019

Delovna uspešnost - redna ali zaradi povečanega obsega dela

ZSPJS ureja različne vrste delovne uspešnosti, in sicer: redno delovno uspešnost, delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela in delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (kadar uporabniki proračuna, ki poleg sredstev za izvajanje javne službe, pridobivajo sredstva s prodajo blaga in storitev na trgu, lahko del ...
Samo za aktivne naročnike:
21. 5. 2019

Napredovanje strokovnih delavcev v višji naziv

Vzgojitelj, učitelj, organizator izobraževanja, svetovalni delavec in knjižničar ter strokovni delavci, zaposleni v javnih zavodih (npr. Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Državni izpitni center, Andragoški center Republike Slovenije) lahko napredujejo v naziv mentor, svetovalec in svetnik (105. člen ZOFVI). V te nazive napredujejo tudi ravnatelj, direktor in pomočnik ravnatelja ter ...
Samo za aktivne naročnike:
07. 1. 2019

Odpravnina ob upokojitvi

Javnim uslužbencem z dnem uveljavitve aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev oziroma z dnem uveljavitve aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti pripada ob upokojitvi odpravnina v višini treh povprečnih plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji oziroma v višini treh zadnjih njegovih plač, če je to zanj ugodneje. Taka ...
07. 1. 2019

Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence

Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela je ena od treh vrst delovne uspešnosti, ki jih ureja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju. Osnovni pogoji za dodelitev delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela so določeni v 22.e členu Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in natančneje ...
30. 5. 2017

Dodatek za pripravljenost v času izvajanja šole v naravi

V Uradnem listu RS, št. 21/2017, dne 25. aprila 2017 je bil objavljen Aneks št. 9 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS), ki vsebuje dodatek za pripravljenost in ureja plačilo pripravljenosti. Gre za spremembo dosedanjega 46. člena KPJS, ki je prav tako določal dodatek za pripravljenost in tako ...
22. 11. 2016

Pravica staršev do krajšega delovnega časa in do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi starševstva

Pravica staršev do krajšega delovnega časa in do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi starševstva Pravico staršev do krajšega delovnega časa in do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi starševstva ureja Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih – ZSDP-1 (Uradni list RS, št. 26/2014), in sicer v 50 ...
12. 8. 2015

Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence

Uvodoma je treba opozoriti, da se je v letu 2010 spremenilo zakonsko besedilo prvega odstavka 24. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 98/09 – ZIUZGK, 13/10 in 59/10), ki določa pogoje, pod katerimi je mogoče ...
12. 8. 2015

Nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom

Za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni, ki ni povezana z delom, in za čas odsotnosti z dela zaradi poškodbe, ki ni povezana z delom, ostaja nadomestilo enotno določeno za vse v višini 80 odstotkov osnove.