Določanje pravic in obveznosti javnih uslužbencev iz delovnih razmerij

24. 1. 2024

Minimalna plača za delo, opravljeno po 1. januarju 2024, znaša 1.253,90 evra

V skladu z Zakonom o minimalni plači (ZminP) se minimalna plača enkrat letno uskladi najmanj z rastjo cen življenjskih potrebščin. Za uskladitev se uporabi uradni podatek Statističnega urada Republike Slovenije o medletni rasti cen življenjskih potrebščin decembra preteklega leta glede na december predpreteklega leta, ki je lani znašala 4,2 ...
13. 2. 2023

Podpisovanje dokumentov, povezanih s pravicami in obveznostmi iz delovnega razmerja

V kadrovskih službah nastaja veliko dokumentov, ki jih je potrebno vročati zaposlenim. V mislih imamo dokumente kot so: obvestila o dopustih, ocenjevalni listi, ocene iz redne delovne uspešnosti, ocene kompetenc, zapisi letnih razgovorov, evidenčni listi (izhajajo iz napredovanja v javnem sektorju) in podobni.Ali morajo biti ti dokumenti podpisani s ...
Samo za aktivne naročnike:
25. 1. 2023

Nove višje najnižje urne postavke za začasno in občasno delo dijakov in študentov za leto 2023

Dne 20. 1. 2023 je bil v Uradnem listu (št. 7/2023) objavljen nov znesek najnižje urne postavke za začasno in občasno delo dijakov in študentov v višini 6,92 eura.Zakonsko določena bruto urna postavka za opravljeno uro začasnih in občasnih del dijakov in študentov (na podlagi 130. c ...
24. 10. 2020

Vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev mladih in mater, ki skrbijo za otroka do 3. leta starosti

Če prvič za nedoločen čas zaposlite mlade do 26. leta starosti ali matere, ki skrbijo za otroka do 3. leta starosti, lahko za prvi dve leti njihove zaposlitve uveljavljate delno vračilo plačanih prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Ugodnosti za stalno zaposlitev mladihVračilo prispevkov uveljavljate na podlagi Zakona ...
18. 12. 2015

Spremembe Zakona o minimalni plači

   V Uradnem listu RS, št. 92/2015 dne 4. 12. 2015, je bil objavljen  Zakon o dopolnitvi Zakona o minimalni plači. Zakon o dopolnitvi Zakona o minimalni plači - ZMinP-A (Uradni list RS, št. 92/2015) tako drugače definira minimalno plačo, in sicer tako, da je dopolnjen 2. člen ...
Samo za aktivne naročnike:
13. 8. 2015

Način določanja pravic in obveznosti javnih uslužbencev iz delovnih razmerij

Pravice in obveznosti delavca in delodajalca v zvezi z delom se na splošni ravni urejajo z zakonom in kolektivnimi pogodbami, na individualni ravni pa s pogodbo o zaposlitvi. Pogodbena svoboda je omejena tako, da se stranki s pogodbo o zaposlitvi ne moreta dogovoriti drugače (slabše), kot to določa zakon, kar ...
Samo za aktivne naročnike: