Obveznosti in odgovornosti ravnatelja

21. 5. 2019

Sprejem načrta integritete in obvezno vsakoletno poročanje

Ena izmed zahtev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije je tudi dolžnost sprejema načrta integritete in vsakoletno poročanje na KPK. Zakon določa tako obveznost oblikovati in sprejeti načrt integritete v javnem zavodu ter o tem obvestiti komisijo. Zakon resda te obveznosti izrecno ne nalaga poslovodnemu organu javnega zavoda, vendar pa odgovornost poslovodnega organa ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

28. 6. 2016

Omejitve in dolžnosti javnih uslužbencev glede sprejemanja daril

Omejitve in dolžnosti javnih uslužbencev, torej vseh, ki imajo sklenjeno delovno razmerje v javnem sektorju (državni organi, občine, javni zavodi, javne agencije, javni skladi), urejata dva predpisa, in sicer: Zakon o javnih uslužbencih - ZJU (Uradni list RS, št. 63/07-upb3, 65/08 in 40/12) v 11. členu, in Uredba  ...
06. 11. 2015

Novosti Uredbe o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril

V Uradnem listu RS, št. 56/15 je bila objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril. To je prva sprememba te uredbe po njeni uveljavitvi leta 2003, zato so zneski daril, ki jih upoštevaje omejitve javni uslužbenci lahko sprejemajo ...
12. 8. 2015

Odgovornost ravnatelja na področju integritete in preprečevanja korupcije

Preprečevanje korupcije in krepitev integritete sta področji, ki sta predvsem v zadnjih letih deležni precejšnje pozornosti in tudi sistemskega urejanja. Za potrebe tega priročnika je smiselno opozoriti na naslednje predpise: Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/01), Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56 ...
12. 8. 2015

Odgovornost ravnatelja za prekrške

Predpostavke odgovornosti Ravnatelj pod določenimi pogoji lahko odgovarja tudi za prekršek. V skladu z 6. členom Zakona o prekrških (ZP-1) je prekršek dejanje, ki pomeni kršitev zakona uredbe vlade, odloka samoupravne, lokalne skupnosti, ki je kot tako določeno kot prekršek in je zanj predpisana sankcija za prekršek. Prekršek je tako ...
11. 8. 2015

Kazensko pravna odgovornost ravnatelja

Predpostavke kazenske odgovornosti ravnatelja Kazenska odgovornost ravnatelja je odgovornost ravnatelja za ravnanje, ki ima vse znake določenega kaznivega dejanja. V skladu s 16. členom Kazenskega zakonika (v nadaljevanju: KZ-1) je kaznivo dejanje človekovo protipravno ravnanje, ki ga zakon zaradi nujnega varstva pravnih vrednosti določa kot kaznivo dejanje in hkrati določa ...
11. 8. 2015

Odškodninska odgovornost ravnatelja

Pravna narava odgovornosti Šola oziroma vrtec in ravnatelj sta v medsebojnem poslovnem (pogodbenem, obligacijskem) razmerju, ki nastane s tem, ko šola oziroma vrtec (pristojni organ šole oziroma vrtca) ravnatelja na podlagi njegovega soglasja imenuje za to funkcijo. Šola oziroma vrtec in ravnatelj vsebino medsebojnih pravic in obveznosti v zvezi z ...
11. 8. 2015

Vrste odgovornosti ravnatelja

Ravnatelj lahko krši svoje obveznosti bodisi tako, da svojih nalog ne opravlja s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, bodisi tako da krši obveznosti, določene z zakonom oziroma aktom šole oziroma vrtca. Glede na naravo kršitve in glede na osebe v razmerju, do katerih je ta kršitev storjena (ki prevzemajo posledice) pa so ...
11. 8. 2015

Splošne obveznosti in odgovornosti ravnatelja

Z imenovanjem v funkcijo ravnatelja in z njegovim sprejemom te funkcije ravnatelj pridobi mandat za vodenje vrtca, šole, doma za učence, dijaškega doma, zavoda za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ( v nadaljevanju bo za vse vrste zavodov uporabljen termin šole oziroma vrtci) in njeno zastopanje. Splošni ...

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.