Obveznosti in odgovornosti ravnatelja

12. 10. 2022

Komisija za preprečevanje korupcije je pripravila novo Sistemsko pojasnilo o prepovedih in omejitvah v zvezi s sprejemanjem daril v javnem sektorju

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je z namenom celostne predstavitve instituta prepovedi in omejitev sprejemanja daril v javnem sektorju ter tolmačenja posameznih določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) in Pravilnika o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril, ki ta institut urejata, pripravila novo sistemsko ...
07. 9. 2021

Sprejem načrta integritete in obvezno vsakoletno poročanje

Ena izmed zahtev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije je tudi dolžnost sprejema načrta integritete in vsakoletno poročanje na KPK. Zakon določa tako obveznost oblikovati in sprejeti načrt integritete v javnem zavodu ter o tem obvestiti komisijo. Zakon resda te obveznosti izrecno ne nalaga poslovodnemu organu javnega zavoda, vendar pa odgovornost poslovodnega organa ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

12. 7. 2021

Nov Pravilnik o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril s 21. 7. 2021 spreminja pravila ravnanja pri sprejemanju daril

Pravice in obveznosti javnih uslužbencev glede omejitev in dolžnosti v zvezi s sprejemanjem daril za javne uslužbence je bilo do 16. novembra 2020 urejeno v Zakonu o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158 ...
Samo za aktivne naročnike:
18. 11. 2020

Odgovornost ravnatelja na področju integritete in preprečevanja korupcije

Preprečevanje korupcije in krepitev integritete sta področji, ki sta predvsem v zadnjih letih deležni precejšnje pozornosti in tudi sistemskega urejanja. Za potrebe tega priročnika je smiselno opozoriti na naslednje predpise:Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/01) inZakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS ...
13. 2. 2020

Ravnatelj spremlja delo v šoli in svetuje

Zakonodaja ravnateljem vzgojno-izobraževalnih organizacij nalaga vrsto nalog. Med temi velja posebej izpostaviti 9. alinejo 48. člena ZOFVI1, ki določa, da ravnatelj: »prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev oziroma učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje«. V prispevku želim nekoliko podrobneje pojasniti, katera vprašanja odpira zakonodajalčeva zahteva po svetovanju2. O ...
Samo za aktivne naročnike:
30. 9. 2019

Program/načrt razvoja vrtca oziroma šole

  V Priročniku za ravnatelje[1] je v poglavju »Iz prakse za prakso« ravnatelj Osnovne šole Duplek predstavil primer Razvojnega načrta svoje šole. Še več primerov programov razvoja šol in vrtcev lahko najdemo na spletu. Zato se mi je zdelo primerno nekoliko bolj teoretsko pretresti podlage za pripravo tovrstnih programov ...
Samo za aktivne naročnike:
12. 8. 2015

Odgovornost ravnatelja za prekrške

Predpostavke odgovornosti Ravnatelj pod določenimi pogoji lahko odgovarja tudi za prekršek. V skladu z 6. členom Zakona o prekrških (ZP-1) je prekršek dejanje, ki pomeni kršitev zakona uredbe vlade, odloka samoupravne, lokalne skupnosti, ki je kot tako določeno kot prekršek in je zanj predpisana sankcija za prekršek. Prekršek je tako ...
11. 8. 2015

Kazensko pravna odgovornost ravnatelja

Predpostavke kazenske odgovornosti ravnatelja Kazenska odgovornost ravnatelja je odgovornost ravnatelja za ravnanje, ki ima vse znake določenega kaznivega dejanja. V skladu s 16. členom Kazenskega zakonika (v nadaljevanju: KZ-1) je kaznivo dejanje človekovo protipravno ravnanje, ki ga zakon zaradi nujnega varstva pravnih vrednosti določa kot kaznivo dejanje in hkrati določa ...
11. 8. 2015

Odškodninska odgovornost ravnatelja

Pravna narava odgovornosti Šola oziroma vrtec in ravnatelj sta v medsebojnem poslovnem (pogodbenem, obligacijskem) razmerju, ki nastane s tem, ko šola oziroma vrtec (pristojni organ šole oziroma vrtca) ravnatelja na podlagi njegovega soglasja imenuje za to funkcijo. Šola oziroma vrtec in ravnatelj vsebino medsebojnih pravic in obveznosti v zvezi z ...
11. 8. 2015

Vrste odgovornosti ravnatelja

Ravnatelj lahko krši svoje obveznosti bodisi tako, da svojih nalog ne opravlja s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, bodisi tako da krši obveznosti, določene z zakonom oziroma aktom šole oziroma vrtca. Glede na naravo kršitve in glede na osebe v razmerju, do katerih je ta kršitev storjena (ki prevzemajo posledice) pa so ...