Finance

08. 5. 2024

Dolgoročno knjiženje sredstev, prejetih z donacijo v šolski sklad

Imamo nekaj rednih donatorjev v šolski sklad, prosilcev za plačilo iz sklada pa ne veliko. Tako se v skladu sredstva počasi nabirajo in ne porabijo v letu. Sredstva vodimo na kontu 29. Ali je to primerno, ali bi morali sredstva preknjižiti na 92, ker jih ne porabimo v letu?
Samo za aktivne naročnike:
30. 4. 2024

Obveznost vplačil in terjatev neplačil v sklad vrtca na podlagi podpisane izjave

Starši so podpisali izjavo, da sem jim lahko doda na položnico za oskrbnino vrtca določen znesek za sklad vrtca? Ali se potem lahko ta znesek terja v primeru neplačila?
Samo za aktivne naročnike:
29. 4. 2024

Poročanje FURS-u o izplačilu iz šolskega sklada

I. Ali je potrebno na DURS oddati tudi podatke o subvencionirani letni šoli v naravi, ko sredstva dobimo od MVI? II. Ali lahko iz šolskega sklada VSEM učencem šole omogočimo npr. prispevek za gokard, ki ga omogoči neko društvo za ceno npr. 200 EUR. To bi prišlo 1,2 EUR ...
Samo za aktivne naročnike:
26. 1. 2024

Knjiženje popravkov vrednosti terjatev zaradi neplačanih terjatev za oskrbnine

Kako pravilno knjižiti popravke vrednosti terjatev zaradi neplačanih terjatev za oskrbnine v šoli? Gre za osnovno šolo.
Samo za aktivne naročnike:
22. 1. 2024

Plačilo kilometrine za obračun prevoza na delo in z dela ter zaokroževanje decimalk

Imam vprašanje glede plačila kilometrine.Kilometrina za obračun nadomestila prevoza na delo in z dela znaša 10 % cene neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov. Ta mesec (januar 2024) znaša 10 % = 0,155185Kateri je pravilni znesek za obračun kilometrine?0,1551 štiri decimalke0,1552 na štiri decimalke zaokroženo navzgor. Vzamemo ...
Samo za aktivne naročnike:
12. 1. 2024

Uporaba službene bančne kartice v javnem zavodu

Smo glasbena šola, ki veliko notnega gradiva naroča preko spleta. Zanima me, če ima lahko javni zavod, v našem primeru šola, bančno kartico.
Samo za aktivne naročnike:
13. 10. 2023

Občina želi financirati 2. učitelja v 1. razredu

Občina bi v celoti financirala drugega učitelja v 1. razredu. Zanima me, na kakšni pravni podlagi lahko to stori?
Samo za aktivne naročnike:
14. 6. 2023

Izračun kilometrine po uradni ceni goriva na več decimalk

Zanima me, kako se preračuna kilometrina.Ali je lahko preračun 30 % cene neosvinčenega 95-oktanskega bencina zaokrožen na dve decimalki (0,43) ali se mora računati na vse decimalke (0,430119).Ali je torej v mesecu maju, ko znaša kilometrina 0,430119, znesek 0,000119 nad uredbo?Primer 260 km * 0 ...
Samo za aktivne naročnike:
05. 6. 2023

Višina dnevnice za službeno potovanje v primeru organizirane prehrane

Službeno potovanje traja 9 ur, na dogodku so med odmori bili prigrizki, koliko se potem od dnevnice nad 8 do vključno 12 ur odšteje za prehrano, ki je bila v sklopu dogodka organizirana kot prigrizki?
Samo za aktivne naročnike:
01. 6. 2023

Obračun službene poti, če se delavec nanjo odpravi od doma

Če je uslužbenec napoten na službeno pot od doma (Bled) v Kranj in gre po končanem sestanku iz Kranja na delovno mesto (Jesence), ali je v tem primeru prihod na delo po potnem nalogu v relaciji Bled-Kranj-Jesenice, ali se po potnem nalogu štejejo samo kilometri v relaciji (Bled-Kranj-Bled) kilometri na ...
Samo za aktivne naročnike: