Delovni čas

V okviru določb, ki se nanašajo na delovni čas, so v ZDR-1 urejeni polni delovni čas, nadurno delo, dodatno delo v primeru naravne ali druge nesreče, dopolnilno delo in nočno delo.

Polni delovni čas

Polni delovni čas je določen tedensko, pri čemer pa ne sme presegati 40 ur (tako tudi 44. člen Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji).

ZOFVI pa v 119. členu ureja obseg delovne obveznosti in določa, da delovna obveznost učitelja obsega:

  • pouk in druge oblike organiziranega dela z učenci, vajenci, dijaki oziroma študenti višjih šol (v nadaljnjem besedilu: učna obveznost),
  • pripravo na pouk (sprotna vsebinska in metodična priprava, priprava didaktičnih pripomočkov),
  • popravljanje in ocenjevanje izdelkov
  • in drugo delo, potrebno za uresničitev izobraževalnega programa (sodelovanje s starši, sodelovanje v strokovnih organih šole, opravljanje nalog razrednika, organizirano strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, mentorstvo in podobno).

ZOFVI posebej določa tedensko učno obveznost v posameznih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela:

ŠOLA TEDENSKA UČNA OBVEZNOST UČITELJA
Osnovna in glasbena šola

- največ 22 ur,

- v oddelkih podaljšanega bivanja in v bolnišničnih oddelkih pa največ 25 ur.

Poklicno izobraževanje - za učitelje splošnoizobraževalnih in strokovnoteoretičnih predmetov največ 20 ur,
- za učitelja slovenskega jezika največ 19 ur,
- za učitelja madžarskega in italijanskega jezika največ 19 ur,
- za predavatelje višje strokovne šole največ 16 ur,
- za učitelje praktičnega pouka in veščin največ 25 ur,
- za strokovne delavce, ki imajo učno obveznost oziroma sodelujejo pri pouku, največ 30 ur.
Gimnazija - za učitelje splošnoizobraževalnih in strokovnoteoretičnih predmetov največ 20 ur,
- za učitelja slovenskega jezika največ 19 ur,
- za učitelja madžarskega in italijanskega jezika največ 19 ur,
- za učitelje praktičnega pouka in veščin največ 25 ur,
- za druge strokovne delavce, ki imajo učno obveznost oziroma sodelujejo pri pouku, največ 30 ur.
Domovi za učence in dijaški domovi - največ 30 ur vzgojnega dela z učenci, vajenci in dijaki tedensko.

Nazaj