Financiranje vzgoje in izobraževanja

22. 1. 2024

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425)

Tudi Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425), Uradni list RS, št. 123/23 vsebuje poglavje o razpolaganju s sredstvi za plače in o politiki zaposlovanja v javnem sektorju. V 57. členu, ki ureja razpolaganje s sredstvi za plače, tako določa, da morajo neposredni in ...
Samo za aktivne naročnike:
22. 12. 2022

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324)

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22, v nadaljevanju ZIPRS2324) za proračun Republike Slovenije za leto 2023 in za proračun Republike Slovenije za leto 2024 določa sestavo proračuna, posebnosti njunega izvrševanja, porabo sredstev kohezijske politike ter sredstev mehanizma za okrevanje ...
Samo za aktivne naročnike:
13. 12. 2021

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223)

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223) (Uradni list RS, št. 187/21) določa sestavo proračuna Republike Slovenije za leto 2022 in proračuna Republike Slovenije za leto 2023, prav tako pa določa posebnosti izvrševanja proračunov, porabo sredstev kohezijske politike ter sredstev mehanizma za okrevanje in ...
Samo za aktivne naročnike:
04. 11. 2021

Sprejet je Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranja plačil staršev

V Uradnem listu št. 167/21 je objavljen Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranja plačil staršev, ki je sprejet na podlagi spremembe drugega odstavka 29. člena Zakona o vrtcih. Ta od 1. 9. 2021 dalje določa, da imajo pravico do brezplačnega vrtca starši, ki imajo ...
08. 3. 2021

Določitev vrednosti točke in dinamika nakazil za vrednotenje materialnih stroškov ter stroškov oskrbe otrok in mladostnikov za leto 2021

V skladu s 6. členom Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa osnovne šole in programov osnovne šole s prilagojenim programom (Uradni list RS, št. 41/17 in 47/18) in 7. členom Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev ...
06. 1. 2020

Novosti Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021

ZIPRS2021 (Uradni list RS, št. 75/19), ki se uporablja od 1. januarja 2020, ureja izvrševanje proračuna, vsebuje pa tudi nekaj določb, ki so pomembne z organizacijsko-kadrovskega in finančno-računovodskega vidika, na kar bo opozorjeno in pojasnjeno v nadaljevanju. Zagotavljanje sredstev za stroške dela ZIPRS2021 že v 6. členu, ki ureja ...
Samo za aktivne naročnike:
16. 5. 2019

Financiranje vzgoje in izobraževanja

Splošno Za opravljanje nepridobitne dejavnosti se najpogosteje ustanavljajo zavodi, katerih delovanje in ustanovitev predpisuje Zakon o zavodih (Ur. l. št 12/91, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP; v nadaljevanju ZZav). ZZav opredeljuje zavod, kot organizacijo, katere cilj ...
07. 1. 2019

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-A)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije  (ZIPRS1819-A, Uradni list RS, št. 83/2018) velja od 25. 12. 2018 dalje, spremembe s področja politike zaposlovanja in plač ter drugih stroškov dela v javnem sektorju pa se nanašajo na naslednje vsebine: