Financiranje vzgoje in izobraževanja

06. 1. 2020

Novosti Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021

ZIPRS2021 (Uradni list RS, št. 75/19), ki se uporablja od 1. januarja 2020, ureja izvrševanje proračuna, vsebuje pa tudi nekaj določb, ki so pomembne z organizacijsko-kadrovskega in finančno-računovodskega vidika, na kar bo opozorjeno in pojasnjeno v nadaljevanju. Zagotavljanje sredstev za stroške dela ZIPRS2021 že v 6. členu, ki ureja ...
Samo za aktivne naročnike:
16. 5. 2019

Financiranje vzgoje in izobraževanja

Splošno Za opravljanje nepridobitne dejavnosti se najpogosteje ustanavljajo zavodi, katerih delovanje in ustanovitev predpisuje Zakon o zavodih (Ur. l. št 12/91, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP; v nadaljevanju ZZav). ZZav opredeljuje zavod, kot organizacijo, katere cilj ...
07. 1. 2019

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-A)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije  (ZIPRS1819-A, Uradni list RS, št. 83/2018) velja od 25. 12. 2018 dalje, spremembe s področja politike zaposlovanja in plač ter drugih stroškov dela v javnem sektorju pa se nanašajo na naslednje vsebine: