Strokovno - pedagoško področje

12. 7. 2024

Popravni izpiti za dijaka zaključnega letnika

52. člen ZPSI-1 pravi, da dijak, ki ni opravil vseh obveznosti zaključnega letnika izobraževalnega programa, lahko opravi manjkajoče obveznosti tudi z izpiti. Zaključni letnik se namreč načeloma ne ponavlja.73. člen istega Zakona pa, da ima dijak, ki je ob koncu pouka negativno ocenjen iz največ treh predmetov ali modulov ...
Samo za aktivne naročnike:
10. 7. 2024

Kdo so lahko člani tima za kakovost v gimnaziji?

Glede sprememb Zakona o gimnazijah in imenovanju tima za kakovost (9.a člen) me zanima, ali so kakšne omejitve pri imenovanju članov oz. ali so lahko člani pomočnik ravnatelja, laborant oz. nepedagoški delavci.
Samo za aktivne naročnike:
05. 7. 2024

Vpis ustreznega datuma dokončanja šolanja v matično knjigo

Vprašanje se nanaša na matično knjigo in vpis datuma v rubriki »učenec je OŠ prenehal obiskovati dne …«. Gre torej za devetošolce oziroma učence, ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost.Ali je datum vpisa, ko prejmejo spričevalo, torej 15. 6. 2024? Ali pa mora biti vpisani datum 31. 8. 2024, ko jim ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 6. 2024

Pravica do opravljanja razrednih izpitov za učenko, ki je dopolnila osnovnošolsko obveznost

Učenka 6. razreda letos ponavlja razred zaradi neopravičenih izostankov. Deklica je sedaj neocenjena pri večini predmetov in letos zaključuje osnovnošolsko obveznost.Ali je za učenko potrebno razpisati predmetne izpite v skladu s 27. členom Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev?
Samo za aktivne naročnike:
14. 6. 2024

Možnost opravljanja predmetnih in popravnih izpitov ter ponavljanja razreda

Učenec (sedmošolec) nima predpisanega števila ocen, in bo pri posameznih predmetih neocenjen ali pa bo imel negativno. Pogosto je namreč izostal od pouka, vendar ne zaradi zdravstvenih razlogov ali drugih utemeljenih razlogov (27. člen).Zanima nas:ali mu moramo omogočiti opravljanje predmetnih izpitov pri predmetih, katerih je neocenjen (če ja ...
Samo za aktivne naročnike:
07. 6. 2024

Popravek ocene ob ugotovljenem napačnem seštevku točk na pisnem ocenjevanju znanja

Imamo vprašanje glede ocenjevanja. Učiteljica je učencem vrnila pisne preizkuse znanja meseca decembra. V mesecu maju so starši ugotovili, da se je zmotila v seštevanju, zelo pozno, kljub temu da so test imeli doma. Po seštevku točk bi učenec moral dobiti višjo oceno, ne zadostno, ampak dobro.Ali lahko učiteljica ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 5. 2024

Strošek zunanjih izvajalcev v šoli v naravi

Ali je strošek zunanjih izvajalcev lahko višji, če starši s tem soglašajo? Ali pravilno razumemo, da je strošek npr. učitelja smučanja lahko največ 54€ na dan?
Samo za aktivne naročnike:
10. 4. 2024

Starost otrok v vrtcu, ko se lahko gibajo izven prostorov in ograjenega območja vrtca

Ali je zakonsko ali morda strokovno predpisano, do katerega leta se naj otroci pri bivanju na prostem zadržujejo le znotraj ograje vrtca in kdaj lahko grejo na sprehode?
27. 3. 2024

Odstopanje od normativa predpisane igralne površine na otroka in fleksibilni normativ v vrtcu

Ker naše igralnice glede na prostorski normativ v vrtcu ne dosegajo treh kvadratnih metrov na otroka, ima občina sprejet sklep o fleksibilnem normativu (plus dva otroka na oddelek). Mnenja so deljena: Eno mnenje je, da v kolikor ne dosegamo treh kvadratnih metrov na otroka, se računa vsaj dva kvadratna metra ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

01. 3. 2024

Ocenjevanje učenca takoj po vrnitvi v šolo po odsotnosti od pouka

Nekateri učitelji imajo prakso, da če učenec manjka na dan pisnega ocenjevanja znanja, mu nato učitelj da pisati pisni preizkus takrat, ko učenec pride v šolo in pove, da je pripravljen na ocenjevanje. Ali je takšno naknadno pisno ocenjevanje učenca v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter ...
1 2 3 4 5 6 7 8