Strokovno - pedagoško področje

06. 10. 2021

Ali ima učenec, ki se izobražuje na domu, pravico do sodelovanja na šolskih tekmovanjih?

Ali se lahko učenec, ki se šola na domu, udeleži tekmovanj na šoli, v katero je drugače vpisan? Ima status učenca, kot pravi zakon, vendar se ne predvideva, da bi se udeleževal dejavnosti, ki jih ponuja šola. Ali to pomeni tudi za tekmovanja? Če ne, kje pa se potem lahko ...
Samo za aktivne naročnike:
14. 9. 2021

Občina financira zaposlitev stalnega spremljevalca - kako izpeljati postopek?

Učenec ima po odločbi dodeljenega začasnega spremljevalca. Ker po odločbi otroku ne pripada stalni spremljevalec, so se starši dogovorili z občino, ki bi za to finančno želeli pri tem pomagati, in sicer za 4 ure na dan. Ali je potrebno pridobiti še kakšno soglasje, da lahko šola zaposli to osebo ...
Samo za aktivne naročnike:
23. 6. 2021

Kolikšna mora biti realizacija ur dodatne strokovne pomoči na koncu šolskega leta?

Kako je z realizacijo ur dodatne strokovne pomoči (DSP) v osnovni šoli? Ali mora biti realiziranih vsaj 95 % ur, ki otroku pripadajo po odločbi, tako kot je pri ostalih predmetih?Če da:ali enako velja za ure učne pomoči, svetovalne storitve in pomoči za premagovanje primanjkljajev ovir oz. motenj? Torej ...
Samo za aktivne naročnike:
16. 6. 2021

Šolanje na domu - obveznost pridobitve nove odločbe o usmeritvi in potrebni pogoji izvajalca

Starši učenca, ki ima odločbo, želijo izvajati šolanje na domu. Ali je za šolanje na domu potrebno pridobiti tudi mnenje komisije, ki je usmerjala otroka? Ali je (kadar gre za otroka s posebnimi potrebami) določeno, kakšno izobrazbo mora imeti izvajalec?
Samo za aktivne naročnike:
14. 6. 2021

Ali mora šola v individualizirani program vnesti vse prilagoditve, ki jih komisija za usmerjanje navede v strokovnem mnenju?

V kolikšni meri je vzgojno-izobraževalni zavod dolžan v individualizirani program učenca s posebnimi potrebami vključiti vse prilagoditve, ki jih KUOPP zapiše v strokovnem mnenju (če v šoli člani strokovne skupine presojamo, da določena prilagoditev, ki jo v svojem strokovnem mnenju zapiše KUOPP, ne vidimo kot smotrne)?
Samo za aktivne naročnike:
09. 6. 2021

Vključevanje drugega učitelja v oddelek v programu za otroke s posebnimi potrebami

V centru za usposabljanje bomo v naslednjem šolskem imeli kombinirani oddelek učencev od 1. do 4. razreda (v 1. r = 3 učenci, v 2. r = 0 učencev, v 3. r = 3 učenci, v 4. r = 2 učenca). Ali po pravilniku v tem oddelku pripada drugi učitelj in v kakšnem deležu?
Samo za aktivne naročnike:
04. 6. 2021

Letovanje otrok v vrtcu - pravica do izplačila dodatkov spremljevalcem

Vrtec v naslednjem šolskem letu organizira nadstandardno delavnost letovanje na morju, ki je v celoti plačljiva s strani staršev. Starši podpišejo pogodbo z izvajalcem, vrtec pa zagotovi spremstvo otrok z vzgojitelji. Izvajalec tem spremljevalcem izplača nagrado za spremstvo. Dejavnost je del letnega delovnega načrta zavoda, ki ga je potrdil svet ...
Samo za aktivne naročnike:
01. 6. 2021

Kakšen je pravilen postopek usmerjanja ob prehodu otroka/mladostnika iz osnovne v srednjo šolo?

Prosimo za nekaj pojasnil:Kakšen je pravilen postopek pri usmerjanju učencev, ki zaključujejo osnovno šolo in bi želeli imeti dodatno strokovno pomoč tudi v nadaljnjem izobraževanju;do kdaj je treba poslati dokumentacijo na ZRSŠ;ali je v dokumentacijo treba navesti, na katero šolo in v kateri program se učenec vpisuje ...
14. 5. 2021

Postopek usmerjanja - kako ravnati, če starši ne želijo podpisati individualiziranega programa (IP)?

Kako naj šola ravna v primeru, da starši dijaka s posebnimi potrebami ne želijo podpisati dijakovega IP, ker ni bil sprejet dogovor o prilagoditvi podaljšanega časa pisanja? Dijak ima odločbo zaradi PPPU, na šoli mu želimo čas na ocenjevanjih podaljšati za 50 %, starši bi želeli 100 % podaljšanje časa, kar pa ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 6. 2020

Izvajanje dodatne strokovne pomoči po urniku učenca

Dodatna strokovna pomoč v obliki individualne ure za področje matematike bi naj potekala takrat, ko ima učenec tretjega trilerja osnovne šole na urniku uro matematike. Starši želijo, da se te ure izvajajo, ko je na urniku ura športa. Ali je to kje zakonsko opredeljeno in kako naj ustrezno ravnamo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike