Nova zakonodaja

05. 8. 2022

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o bivanju v dijaških domovih se začne uporabljati 1. 9. 2022

V Uradnem listu št. 92/2022 je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o bivanju v dijaških domovih, ki se začne uporabljati 1. 9. 2022.Ta prinaša, kar nekaj sprememb, in sicer se spreminja:3. člen (razpisni postopek)Sprememba: Tretji odstavek 3. člena ("K morebitni naknadni spremembi števila ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

28. 6. 2022

Sprejeta sta pravilnika, ki določata izobrazbo strokovnih delavcev v izobraževalnih programih gimnazije ter poklicnem in strokovnem izobraževanju

V Uradnem listu št. 87/22 sta bila objavljena nova pravilnika, ki določata izobrazbo strokovnih delavcev izobraževalnih programih gimnazije ter poklicnem in strokovnem izobraževanju, in sicer:Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanjuPravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih ...
20. 6. 2022

Sprejeti so novi pravilniki, ki določajo izobrazbo strokovnih delavcev v vrtcih, osnovnih šolah, dijaških domovih in prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami

V Uradnem listu št. 85/22 so bili objavljeni novi pravilniki, ki določajo izobrazbo strokovnih delavcev v vrtcih, osnovnih šolah, dijaških domovih in prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami, in sicer:Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v ...
31. 1. 2022

Odredba o spremembi izobraževalnih programov glasbene šole je začela veljati 29. 1. 2022

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je na podlagi sklepa Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje, ki ga je sprejel na 218. seji, dne 16. 12. 2021 in s katerim je določil dopolnitve učnih načrtov predmetov v izobraževalnih programih glasbene šole in znanja, ki jih morajo imeti izvajalci predmetov ...
29. 7. 2021

Novosti Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) - posodobljeno

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122, Uradni list RS, št. 174/20) določa izvrševanje proračunov Republike Slovenije na vsebinsko enak način kot pretekla leta, zato je smiselno opozoriti le na nekatere določbe, ki posegajo na področje plač oziroma razpolaganje s sredstvi za plače.V ...
Samo za aktivne naročnike:
20. 7. 2021

Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ, UL RS, št. 112/21) velja od 14. 7. dalje, opredeljuje pa dodatek za delo v rizičnih razmerah za ravnatelje ter nadomestila plač zaradi karantene ali višje sile

Sprejet je bil Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva, ki velja od 14. julija 2021 dalje. Naslov zakona sicer nakazuje na vsebino s področja zdravstva, vendar pa vključuje tudi nekaj določb, ki se nanašajo na urejanje pravic zaposlenih in plačila oziroma dodatke za delo v rizičnih razmerah.V nadaljevanju ...
Samo za aktivne naročnike:
03. 6. 2021

Objavljen je Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v glasbenih šolah v šolskem letu 2020/2021

V Uradnem listu št. 83/2021 je objavljen Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v glasbenih šolah v šolskem letu 2020/2021, ki določa, da: se v 2. členu četrti odstavek spremeni tako, da se glasi: »(4) Pri pouku instrumenta in petja ...
25. 5. 2021

Spremembe na področju normativov in standardov pri izvajanju programov OŠ, SŠ, GŠ, programov za otroke s PP ter predšolske vzgoje

V Uradnem listu RS št. 54/21 so bili objavljeni pravilniki o spremembah in dopolnitvah pravilnikov o normativih in standardih:za izvajanje programov osnovne šole,za izvajanje programov glasbene šole,za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami,za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in za izvajanje programa osnovne šole ...
10. 3. 2021

Objavljen je Sklep o prilagoditvah splošne in poklicne mature v šolskem letu 2020/2021

V Uradnem listu št. 30/21 z dne 4. 3. 2021 je bil objavljen Sklep o prilagoditvah splošne in poklicne mature v šolskem letu 2020/2021. Ta prinaša nekaj prilagoditev pri izvajanju splošne in poklicne mature v šolskem letu 2020/2021, kjer so zaradi posebnih okoliščin zagotovo potrebne določene spremembe ...
02. 3. 2021

Novela Zakona o vrtcih začne veljati 24. 2. , oprostitev plačila vrtca pa od 1. 9. 2021

Državni zbor je dne 27. 1. 2021 soglasno sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih, ki je bil dne 9. 2. 2021 objavljen v Uradnem listu RS (št. 18/21). Novela zakona prične veljati dne 24. 2. 2021, razen glede oprostitve plačila vrtca staršev, ki bodo imeli v ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike