Nova zakonodaja

02. 12. 2020

Novosti Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122)

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122, Uradni list RS, št. 174/20) določa izvrševanje proračunov Republike Slovenije na vsebinsko enak način kot pretekla leta, zato je smiselno opozoriti le na nekatere določbe, ki posegajo na področje plač oziroma razpolaganje s sredstvi za plače.V ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 8. 2020

Objavljena je novela Pravilnika o napredovanju zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja v nazive

V Uradnem listu Republike Slovenije je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja v nazive.Spremembe in dopolnitve pravilnika se nanašajo na:lažje pogoje za napredovanje v naziv svetnik,kriterije in merila za izvedbo mednarodnih konferenc,vrednotenje nastopov strokovnih delavcev s širitvijo ...
30. 3. 2020

Novosti Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)

Vlada Republike Slovenije je na svoji 8. redni seji sprejela besedilo Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo, ter ga predložila v skladu s 143. členom Poslovnika državnega zbora v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku. Predlog ...
18. 2. 2020

Pravilnik o o spremembah Pravilnika o šolskem koledarju v srednjih šolah

Sprejet je Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolskem koledarju v srednjih šolah, ki je začel veljati 15. 2. 2020.Ta med najpomembnejšimi spremembami spreminja 10. člen, kjer so opredeljeni pouka prosti dnevi, po novem kot pouka prost dan se dodaja še dodatni dan, ki ga lahko določi minister ...
13. 1. 2020

Pravilnik o spremembah pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah

Na podlagi novel Zakona o gimnazijah (Uradni list RS, št. 46/19) in Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 46719) je ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v Pravilniku o šolskem redu v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/18) predlagalo spremembe četrtega in petega ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

13. 1. 2020

Pravilnik o spremembi pravilnika o bivanju v dijaških domovih

Sprejeta je sprememba Pravilnika o bivanju v dijaških domovih (Uradni list RS, št. 30/18).V Pravilniku se v 1. členu doda nov četrti odstavek, ki se glasi:»(4) Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na dijake, se uporabljajo tudi za učence, ki imajo pravico bivati v dijaškem domu, razen ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

13. 1. 2020

Pravilnik o spremembi pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju

V Pravilniku o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS, št. 30/18) se v 5. členu, s katerim je določena vsebina evidenc v gimnazijah, in v 6. členu, s katerim je določena vsebina evidenc strokovnih in poklicnih šol, za besedo »občana« doda besedna zveza »e-naslov, telefonsko številko, davčno ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 5. 2019

Novosti Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami

V Uradnem listu št. 24/18 z dne 13. 4. 2018 je objavljen nov Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami. Jutranje varstvo Ena izmed pomembnejših novosti je zagotovitev jutranjega varstva tudi za učence prve stopnje posebnega programa vzgoje ...
Samo za aktivne naročnike:
06. 11. 2018

Od 1. 9. 2019 v uporabi dva nova učna načrta v osnovni šoli

V Uradnem listu RS št. 69/18 je objavljena nova Odredba o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola. Ta prinaša: posodobljen učni načrt za obvezni predmet Slovenščina in nov izbirni predmet Filmska vzgoja ter učni načrt Filmska vzgoja kot izbirni predmet. Spremenjeni predmetnik in učna načrta se začnejo uporabljati v šolskem ...
05. 7. 2018

Novosti Pravilnika o organiziranju, delovanju in financiranju oddelkov vrtcev, ki izvajajo krajše programe in so financirani iz državnega proračuna

V Uradnem listu št. 43/18 je objavljen nov Pravilnik o organiziranju, delovanju in financiranju oddelkov vrtcev, ki izvajajo krajše programe in so financirani iz državnega proračuna. Veljati je začel 7. julija, uporabljati se začne 1. septembra 2018. Pravilnik je bil sprejet na podlagi 29. člena Zakona o vrtcih, ki umešča poseben ...