Nova zakonodaja

24. 4. 2024

Novosti Zakona o osnovni šoli

Z zadnjo novelo Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 16/24) se bodo s 1. 9. 2024 začele uporabljati nekatere spremembe v osnovnošolskem sistemu. Vse spremembe je težko strniti v nekaj vrstic, saj je spremenjenih, dopolnjenih, novih in črtanih členov veliko, a ključne spremembe novele Zakona o osnovni ...
Samo za aktivne naročnike:
03. 11. 2023

Novosti Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

Po sprejemu Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023) so bile določene nove oblike skupin v skladu z Zakonom o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v ...
Samo za aktivne naročnike:
01. 8. 2023

Objavljen je nov Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami

V Uradnem listu št. 74/2023 je v petek, 7. 7. 2023, bil objavljen nov Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami, ki se začne uporabljati z začetkom šolskega leta 2023/24.Spremenjeni pravilnik sledi določilom Zakona o obravnavi otrok s čustvenimi in ...
Samo za aktivne naročnike:
31. 7. 2023

Objavljen je nov Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, ki se začne uporabljati s 1. 9. 2023

V Uradnem listu št. 82/2023 z dne 28. 7. 2023 je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, uporabljati se začne 1. septembra 2023.Spremembe so:I. Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:»(1) V vrtcu z 20 oddelki ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

11. 7. 2023

Objavljen je nov Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva, ki se začne uporabljati s 1. 9. 2023

V Uradnem listu št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023 je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva, uporabljati se začne 1. septembra 2023.Spremembe so:I. V 7. členu 4. točka spremeni tako ...
Samo za aktivne naročnike:
11. 7. 2023

Objavljen je nov Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, ki se začne uporabljati s 1. 9. 2023

V Uradnem listu št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023 je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, uporabljati se začne 1. septembra 2023.Spremembe so:I. V 3. členu se v prvem odstavku prva alineja spremeni tako, da se ...
Samo za aktivne naročnike:
11. 7. 2023

Objavljen je nov Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole, ki se začne uporabljati s 1. 9. 2023

V Uradnem listu št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023 je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole, uporabljati se začne 1. septembra 2023.Spremembe so:I. Besedilo 4.a člena se spremeni tako, da se glasi: »»Mentorju se za ...
Samo za aktivne naročnike:
05. 8. 2022

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o bivanju v dijaških domovih se začne uporabljati 1. 9. 2022

V Uradnem listu št. 92/2022 je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o bivanju v dijaških domovih, ki se začne uporabljati 1. 9. 2022.Ta prinaša, kar nekaj sprememb, in sicer se spreminja:3. člen (razpisni postopek)Sprememba: Tretji odstavek 3. člena ("K morebitni naknadni spremembi števila ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

28. 6. 2022

Sprejeta sta pravilnika, ki določata izobrazbo strokovnih delavcev v izobraževalnih programih gimnazije ter poklicnem in strokovnem izobraževanju

V Uradnem listu št. 87/22 sta bila objavljena nova pravilnika, ki določata izobrazbo strokovnih delavcev izobraževalnih programih gimnazije ter poklicnem in strokovnem izobraževanju, in sicer:Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanjuPravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih ...
20. 6. 2022

Sprejeti so novi pravilniki, ki določajo izobrazbo strokovnih delavcev v vrtcih, osnovnih šolah, dijaških domovih in prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami

V Uradnem listu št. 85/22 so bili objavljeni novi pravilniki, ki določajo izobrazbo strokovnih delavcev v vrtcih, osnovnih šolah, dijaških domovih in prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami, in sicer:Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v ...