Pogodba o zaposlitvi

24. 10. 2023

Kako ravnati v primeru napačno določene plače?

ZSPJS v 3.a. členu ureja ravnanje v primeru, ko je bila javnemu uslužbencu določena in izplačana prenizka ali previsoka plača. V nadaljevanju navajamo ravnanje v primerih napačno določene plače v pogodbi o zaposlitvi in pravilno določene plače v pogodbi o zaposlitvi, a napačno izplačane, in sicer:Plača zaposlenega je ...
Samo za aktivne naročnike:
09. 6. 2020

Opomnik pri pripravi pogodbe o zaposlitvi za opravljanje dela na domu

Delo na domu ureja ZDR-1.Glede na to, da posebne ureditve glede dela na domu predpisi, ki urejajo delovna razmerja in pravice ter obveznosti javnih uslužbencev ne vsebujejo, veljajo določbe ZDR-1 tudi za urejanje dela na domu v javnem sektorju (javni zavodi, javni skladi, javne agencije, državni organi, občine).Delo ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 5. 2019

O pogodbi o zaposlitvi

Delovno razmerje se sklene s pogodbo o zaposlitvi, kar velja tako za delavce v zasebnem sektorju kot za javne uslužbence. Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji v 23. členu določa, da zavod in delavec skleneta pisno pogodbo o zaposlitvi najkasneje z dnem nastopa dela in da ...
24. 5. 2019

Ureditev ključnih vprašanj v pogodbi o zaposlitvi

Konkurenčna klavzula - pogodbena prepoved konkurenčne dejavnosti Če delavec pri svojem delu ali v zvezi z delom pridobiva tehnična, proizvodna ali poslovna znanja in poslovne zveze, lahko delavec in delodajalec v pogodbi o zaposlitvi dogovorita prepoved opravljanja konkurenčne dejavnosti po prenehanju delovnega razmerja. S takšno prepovedjo je delavcu onemogočeno, da določen ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 5. 2019

Poskusno delo (125. člen ZDR-1)

V pogodbi o zaposlitvi se delavec in delodajalec lahko dogovorita o poskusnem delu. Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji ureja posebnosti glede trajanja poskusnega dela in določa, da poskusno ne more biti daljše, kot je določeno v javni objavi, in znaša največ: za dela od I ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 5. 2019

Trajanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas (veriženje pogodb)

Pogodba o zaposlitvi za določen čas se sklene za omejen čas, torej za obdobje, ki izhaja iz razloga, zaradi katerega se takšna pogodba sklepa, oziroma za obdobje, ki je potrebno, da se delo, ki izhaja iz pogodbe o zaposlitvi, opravi. Tako se, na primer, za nadomeščanje začasno odsotnega delavca pogodba ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 5. 2019

Zaposlitev za določen čas – nadomeščanje začasno odsotnega javnega uslužbenca

ZDR-1 kot temeljni zakon, ki ureja delovna razmerja, določa, da se pogodba o zaposlitvi sklepa za nedoločen čas, razen v primerih, ko je z ZDR-1 ali drugim zakonom določeno drugače, torej, ko ZDR-1 ali drug zakon določa, da je možno skleniti pogodbo o zaposlitvi za določen čas. V javnem sektorju ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 5. 2019

Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu (68. do 72. člen ZDR-1)

Delodajalec je dolžan zagotavljati varne pogoje dela na domu, v nekaterih primerih, če je tako določeno z zakonom ali drugim predpisom, pa dela na domu ni mogoče opravljati. Delodajalec je pred začetkom dela delavca o nameravanem organiziranju dela na domu dolžan obvestiti inšpekcijo za delo. Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 5. 2019

Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom (65. do 69. člen ZDR-1)

Pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom se lahko sklene kadar koli je to v interesu delavca in delodajalca. Zakon omogoča možnost zaposlitve s krajšim delovnim časom brez omejitev (tudi brez spodnje meje delovnega časa). To pomeni, da je pri nas možna tudi eno- ali dvourna zaposlitev pri delodajalcu, zaposlitev ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 5. 2019

Pogodba o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku (59. do 63. člen ZDR-1)

V primeru pogodbe o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, ki na podlagi koncesije ministrstva, pristojnega za delo, opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu (v nadaljevanju: delodajalec za zagotavljanje dela) delodajalcu, delavec dela nikoli ne opravlja pri svojem delodajalcu, pač pa vedno drugje, pri tako imenovanem uporabniku. Takšna oblika »najemanja« delavcev ...
Samo za aktivne naročnike: