Pravice iz delovnega razmerja

22. 11. 2016

Pravica staršev do krajšega delovnega časa in do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi starševstva

Pravica staršev do krajšega delovnega časa in do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi starševstva Pravico staršev do krajšega delovnega časa in do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi starševstva ureja Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih – ZSDP-1 (Uradni list RS, št. 26/2014), in sicer v 50 ...
12. 8. 2015

Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence

Uvodoma je treba opozoriti, da se je v letu 2010 spremenilo zakonsko besedilo prvega odstavka 24. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 98/09 – ZIUZGK, 13/10 in 59/10), ki določa pogoje, pod katerimi je mogoče ...
12. 8. 2015

Nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom

Za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni, ki ni povezana z delom, in za čas odsotnosti z dela zaradi poškodbe, ki ni povezana z delom, ostaja nadomestilo enotno določeno za vse v višini 80 odstotkov osnove.
12. 8. 2015

Nadomestilo plače

Delavcu pripada nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela v naslednjih primerih: zaradi bolezni (delavcu za čas, ko gre nadomestilo v breme zavoda oziroma delodajalca pripada nadomestilo v višini 80 odstotkov od osnove); poklicne bolezni in nesreče pri delu; letnega dopusta in druge odsotnosti z dela; za praznik in dela ...
Samo za aktivne naročnike:
12. 8. 2015

Plačilo za delo

V pogodbi o zaposlitvi zavod oziroma delodajalec in delavec določita osnovno plačo delavca. Sistem plač funkcionarjev in javnih uslužbencev v javnem sektorju, pravila za njihovo določanje, obračunavanje in izplačevanje ter pravila za določanje obsega sredstev za plače ureja ZSPJS. Tako po ZDR-1 kot po ZSPJS je plača sestavljena iz treh ...
12. 8. 2015

Izobraževanje in napredovanje strokovnih delavcev (105. člen ZOFVI)

Izobraževanje Delodajalec je dolžan zagotoviti izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje delavcev, če tako zahtevajo potrebe delovnega procesa ali če se je z izobraževanjem, izpopolnjevanjem ali usposabljanjem možno izogniti odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti ali poslovnega razloga (170. člen ZDR-1). Posebnosti glede izobraževanja po Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in ...
12. 8. 2015

Letni dopust

Trajanje letnega dopusta Delavec ima v skladu z ZDR-1 pravico do izrabe letnega dopusta v posameznem koledarskem letu: najmanj štiri tedne (minimalno število dni letnega dopusta delavca je odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu za posameznega delavca), do najmanj treh dodatnih dni letnega dopusta starejši delavec, invalid, delavec z ...
Samo za aktivne naročnike:
12. 8. 2015

Obveznosti glede odmorov in počitkov

Delodajalec mora delavcu, ki dela polni delovni čas: med dnevnim delom zagotoviti pravico do odmora, ki traja 30 minut (154. člen ZDR-1), doječi materi pa mora zagotoviti odmor za dojenje med delovnim časom, ki traja najmanj eno uro dnevno (1. odst. 188. člena ZDR-1) – odmor med delovnim časom, v ...
Samo za aktivne naročnike:
12. 8. 2015

Obveznosti glede nočnega dela

Nočni delavec je tisti delavec, ki po razporeditvi delovnega časa dela ponoči vsaj tri ure svojega dnevnega delovnega časa, oziroma delavec, ki dela ponoči vsaj tretjino polnega delovnega časa. 
Samo za aktivne naročnike:
12. 8. 2015

Obveznosti glede razporejanje delovnega časa (148. člen ZDR-1)

Pred začetkom leta delodajalec določi letni razpored delovnega časa in o tem obvesti delavce in sindikate pri delodajalcu. Delodajalec mora v pisni obliki obvestiti delavce o začasni prerazporeditvi delovnega časa najmanj en dan pred razporeditvijo delovnega časa na običajni način. Pri enakomerni razporeditvi polni delovni čas ne sme biti razporejen ...
Samo za aktivne naročnike: