Primeri sodne prakse

08. 6. 2023

Pravica do odmora med delovnim časom - VSRS Sklep VIII DoR 167/2022-6

Jedro odločitveDo kršitve pravice do odmora med delovnim časom ne pride že zgolj zato, ker delavec za čas koriščenja odmora nima zagotovljene zamenjave; pri presoji o dolžnosti delodajalca, da delavcu zagotovi odmor med delovnim časom, je treba upoštevati tudi naravo delovnega mesta in dela delavca, njegovo obremenjenost in dinamiko ...
Samo za aktivne naročnike:
31. 5. 2023

Nadaljevanje dela po preteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas - transformacija delovnega razmerja iz določenega v nedoločen čas za učitelja razrednega pouka (VSC št. Pdp 637/2022)

Sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča, št. Pdp 637/2022, z dne 5. 1. 2023Jedro odločitveBistveno vprašanje v obravnavani zadevi je, ali je tožnik delo po izteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas opravljal z vednostjo tožene stranke.Pritožbeno sodišče ob tem ugotavlja, da se v primerih, ko ...
Samo za aktivne naročnike:
14. 2. 2023

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - nezmožnost nadaljevanja delovnega razmerja - izostanek z dela - obvestilna dolžnost (VDDS Sodba Pdp 526/2022)

Predstavljamo primer sodbe, kjer je odpoved delovnega razmerja zaradi neupravičenega izostanka z dela in neobveščanja delodajalca bila izvedena zakonito.Najpogosteje gre za situacije, ko zaposleni nima več odobrenega bolniškega staleža, kar je sicer zaposlenemu znano, pa kljub temu ne pride na delo in delodajalcu ne sporoči razlogov za svojo nadaljnjo ...
Samo za aktivne naročnike:
16. 5. 2022

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani zaposlenega - odpovedni rok (SVRS sodba VIII Ips 32/2021)

Delavec ima pravico redno odpovedati pogodbo o zaposlitvi brez navajanja razlogov za takšno odločitev, redno odpoved pa lahko poda kadarkoli. Če delavec v redni odpovedi določi datum, s katerim naj mu preneha delovno razmerje, je bistveno le, da je ob tem spoštovan odpovedni rok, določen z zakonom ali dogovorjen v ...
Samo za aktivne naročnike:
13. 5. 2022

Preizkus letne ocene delovne uspešnosti- VSRS Sklep VIII Ips 36/2021

JEDRO ODLOČITVE:Niti ZSPJS niti Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede ne določata formalnosti postopkovne narave, po katerih naj bi tekel postopek preizkusa ocene pred komisijo. Preizkus ocene pred komisijo ni podvržen procesnim pravilom, kot veljajo za postopek pred sodiščem. Veljavni predpisi tudi ne določajo, da mora pri ...
Samo za aktivne naročnike:
20. 4. 2022

Odškodninska odgovornost osnovne šole za poškodbo očesa zaradi naleta z gumijasto žogico v času izvajanja šole v naravi (VSC Sodba Cp 261/2021)

Tožnik je od sodišča zahteval, naj razsodi, da mu je tožena zavarovalnica, s katero je imela osnovna šola sklenjeno pogodbo o zavarovanju odgovornosti, dolžna plačati odškodnino za škodo, ki mu je nastala v šoli v naravi. Sodišče prve stopnje je tožbeni zahtevek zavrnilo. Odločilo je, da zavarovanka toženke ni odškodninsko ...
23. 6. 2020

Obveščanje učenca in njegovih staršev o nenapredovanju v višji razred osnovne šole (UPRS Sodba III U 174/2019-17)

Kako mora biti sporočena informacija staršem in učenci, ki zaradi nedoseganja standardov znanja za napredovanje v višji razred? Ali je dovolj, da učiteljski zbor to zapiše v sklep in se v spričevalo navede, da učenec ne napreduje, ali pa mora biti izdani upravni akt (upravna odločba), na katero imajo starši ...
23. 6. 2020

Izpolnjevanje pogojev za opravljanje strokovnega izpita (UPRS Sodba I U 175/2017-14)

Ali se delo preko avtorske pogodbe lahko šteje za vzgojno-izobraževalno delo in s tem izpolnjen pogoj za pristopitev k opravljanju strokovnega izpita?Izpolnjevanje pogojev za opravljanje strokovnega izpita (UPRS Sodba I U 175/2017-14)Jedro sodbe: Odločitev tožene stranke, ki je tožničino prijavo k strokovnemu izpitu zavrnila zgolj iz razloga ...
13. 1. 2020

Sodna praksa

Informacije javnega značaja - Zaračunavanje stroškov dela zaposlenih (iskanje in priprava dokumentov) Informacije javnega značaja - Podatek o izobraževanju zaposlenih Varstvo osebnih podatkov - Rok hrambe osebnih podatkov delavcev po privolitvi Zaposlovanje - Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu zaradi zmanjšanja števila oddelkov/skupin Zaposlovanje - Neizpolnjevanje pogojev za zasedbo delovnega mesta Pedagoško delo - Napredovanje ...