Kadri

10. 5. 2021

Pravica do dodatka za delo v rizičnih razmerah po 11. točki 39. člena KPJS za delavce po podjemni pogodbi

Ali so do dodatka za delo v nevarnih razmerah (39. člen, točka 11 KPJS) upravičeni tudi upokojenci, ki delo v vrtcu občasno opravljajo po podjemni pogodbi? Gre za nadomeščanje odsotnih delavcev.
Samo za aktivne naročnike:
07. 5. 2021

Zaposlitev pomočnika ravnatelja za nedoločen čas

Ali v primeru, da objavimo javni razpis za delovno mesto pomočnika ravnatelja in izberemo zunanjega kandidata, obstaja kakšna ovira, da z izbranim kandidatom sklenemo pogodbo za nedoločen čas?Akt o ustanovitvi in Poslovnik dela sveta zavoda tega ne opredeljujeta. Gre pa za prosto delovno mesto zaradi upokojitve.
Samo za aktivne naročnike:
04. 5. 2021

Izraba letnega dopusta odsotnega delavca zaradi bolniškega staleža in starševskega dopusta

Delavka je bila na bolniški odsotnosti od jeseni 2019 neprekinjeno do nastopa prvega starševskega dopusta v februarju 2020. Takoj po izteku starševskega dopusta je bila delavka ponovno na bolniški odsotnosti zaradi rizične nosečnosti, ki bo trajala do začetka porodniškega dopusta, in sicer predvidoma julija 2021.Delavka ima še neizkoriščen dopust ...
21. 4. 2021

Povečan obseg dela za ravnatelja v času epidemije 2021 in izplačilo dodatka

Ravnateljem kot funkcionarjem ne pripadajo dodatki za delo v nevarnih razmerah, kljub temu pa zaradi novih nalog in obveznosti, ki so povezana z epidemijo, opravljajo delo v zelo povečanem obsegu. Ali je možno izplačilo kakšnega dodatka za povečan obseg dela?
Samo za aktivne naročnike:
19. 4. 2021

Dodatni dnevi dopusta za delavca, ki skrbi za otroka z lažjo duševno motnjo

Delavka ima otroka, ki je vključen v osnovno šolo s prilagojenim izobraževalnim programom. Ima odločbo Zavoda RS za šolstvo, da je otrok opredeljen kot otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Ali ji po KPVIZ ali ZDR-1 pripadajo dodatni dnevi dopusta?
Samo za aktivne naročnike:
10. 4. 2021

Sprememba pogodbe o zaposlitvi iz določen čas v nedoločen čas za pomočnika ravnatelja

Jeseni lani smo zaposlili pomočnika ravnatelja za določen čas – za obdobje mandata. S strani ustanovitelja smo sedaj pridobili soglasje, da pogodbo o zaposlitvi pomočnika ravnatelja iz določenega spremenimo za nedoločen čas. Zanima nas, ali moramo objaviti nov razpis za to delovno mesto ali lahko spremembo pogodbe o zaposlitvi za pomočnika ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

08. 4. 2021

Zaposleni preko javnih del - upravičenost do dodatka za delo v nevarnih pogojih in za delovno uspešnost

Ali delavcu, ki so zaposleni preko javnih del, pripada dodatek za delo v nevarnih pogojih in dodatek za redno delovno uspešnost?
Samo za aktivne naročnike:
06. 4. 2021

Nadomestilo plače delavcu, ki je klican na sodišče kot priča

Avtor: Tanja Bohl

Delavec je v postopku na sodišču bil klican za pričo, šlo je za zasebno zadevo, ne službeno. Naslednji delovni dan je prinesel s sodišča zahtevek za nadomestilo plače. Ali mu moramo izplačati nadomestilo plače?Imamo informacijo, da v primeru, ko gre za osebno zadevo, delavec za urejanje zadev koristiti dopust.
Samo za aktivne naročnike:
03. 4. 2021

Upravičenost izplačila dodatka za delovno uspešnost za povečan obseg dela za delavce, ki opravljajo delo odsotnih zaposlenih ali delo na nezasedenih delovnih mestih

V vrtcu imamo nekaj delovnih mest nezasedenih, tako imamo dve tajnici s 100 % zasedenostjo delovnega mesta, pri kuharjih (kuharji IV in kuharji V ter pomivalka) je 60 % zasedenost delovnih mest, med strokovnimi delavci nam manjkata dve zaposleni (določen čas, nadomeščanje zaradi bolniškega staleža) in je ta delovna obveza razporejena na ...
Samo za aktivne naročnike:
01. 4. 2021

Prekinitev napredovalnega obdobja zaradi zaposlitve na delovnem mestu v nižjem tarifnem razredu

S 1. 1. 2021 smo zaposlili novo delavko na delovnem mestu spremljevalec gibalno oviranih učencev (šifra DM J035064, tarifni razred DM: V). Delavka ima pridobljene tri ocene za nazaj (za leto 2018, 2019 in 2020) za delovno mesto učitelj na prejšnji šoli. Zanima, kdo ji izda aneks - ali naša šola ...