Kadri

12. 4. 2024

Odsotnost delavca zaradi smrti v družini in koriščenje izrednih dni dopusta

Delavki, ki je zaposlena s krajšim delovnim časom od polnega in dela le 3 dni v tednu (ponedeljek, sreda in četrtek) pripada na osnovi 3. alinee prvega odstavka 50.člena Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja (smrt starša) odsotnost z dela z nadomestilom plače v višini 3 dni.Ali ...
Samo za aktivne naročnike:
11. 4. 2024

Postopek delodajalca ob neodzivnosti izbranega kandidata

Na podlagi objave prostega DM in razgovorov smo izbrali najprimernejšega kandidata. Kandidat je bil po predhodnem telefonskem klicu o izbiri obveščen tudi pisno in pozvan, da do roka predloži dokumentacijo za pripravo POZ. Kandidat do roka ni predložil dokumentacije, prav tako je neodziven po telefonu. Kakšen naj bo nadaljnji zakoniti ...
10. 4. 2024

Dodatek za mentorstvo za uvajanje dijaka ali študenta

V javnem sektorju je dodatek za mentorstvo določen v ZSPJS, ki v 23. členu določa, da javnim uslužbencem med ostalimi dodatki pripada tudi dodatek za mentorstvo.KPJS v 36. členu določa, da javnemu uslužbencu, ki je ob svojem rednem delovnem času določen za uvajanje pripravnikov, specializantov in delavcev na usposabljanju ...
Samo za aktivne naročnike:
09. 4. 2024

Ocenjevanje delavca, ki je bil prej zaposlen na drugem delovnem mestu in ni opravljal istovrstnega dela, ima pa delno oceno

Delavec je bil zaposlen do 31. 8. 2023 na zavodu za turizem kot organizator turističnega vodenja (VII. tarifna skupina), s 1. 9. se je zaposlil kot učitelj geografije. Glede na izpolnitev pogoja 6-mesečnega opravljanja dela me zanima, če ga ravnatelj za leto 2023 oceni na podlagi predhodno pridobljene delne ocene ...
Samo za aktivne naročnike:
08. 4. 2024

Povračila stroška vinjete za službeno potovanje

Zanima me, če je delavec upravičen do povračila dnevne vinjete za potovanje po Sloveniji, potuje z lastnim vozilom.
08. 4. 2024

Koriščenje dopusta ob vrnitvi na delo po starševskem dopustu

Avtor: Tanja Bohl

Delavka je v vrtcu zaposlena za nedoločen čas. Avgusta 2023 je odšla v bolniški stalež, kjer je bila do 22. 3. 2024, ko je nastopila s starševskim dopustom. Ker bo rodila dvojčka, bo imela starševski dopust podaljšan še za tri mesece, torej se bo v službo vrnila okoli junija 2025 ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

05. 4. 2024

Solidarnostna pomoč za delavca, ki je več kot 3 mesece odsoten zaradi bolniškega staleža

Ali je vsak delavec v VIZ, ki je neprekinjeno odsoten z dela zaradi bolezni 3 in več mesecev, upravičen do solidarnostne pomoči? Delavka je v 44. plačnem razredu.
Samo za aktivne naročnike:
05. 4. 2024

Napredovanje pomočnice vzgojiteljice v naziv svetovalec pred potekom 3-letnega obdobja v nazivu mentor

Prosim za informacijo glede napredovanja pomočnice vzgojiteljice, ki je s 1. 12. 2023 pridobila naziv mentor (po uskladitvi, sedaj je uvrščena na DM D035003), in sicer kako je z napredovanjem v naziv svetovalec na podlagi 9. člena Pravilnika o napredovanju. Pomočnica vzgojiteljice je po uskladitvi pridobila naziv mentor, sedaj bi ...
Samo za aktivne naročnike:
04. 4. 2024

Izplačilo nadomestila za neizkoriščen letni dopust ob daljšem bolniškem staležu in nato upokojitvi

Avtor: Tanja Bohl

Ali je 164. člen ZDR-1 (izplačilo nadomestila za neizkoriščen letni dopust zaradi daljše nezmožnosti za delo) upravičen pri delavcu, ki je dalj časa nezmožen za delo in v bolniškem staležu, po preteku zadnje odločbe ZZZS pa se bo starostno upokojil? Glede na navedeno dopusta do prenehanja delovnega razmerja ne bo ...
Samo za aktivne naročnike:
03. 4. 2024

Dodatni dnevi dopusta za delavca invalida

Smo javni vrtec. Delavka je z marcem 2024 postala na podlagi odločbe ZPIZ invalid III. kategorije, posredovala pa nam je dodatno tudi odločbo ZPIZ, po kateri je delavki podana 80 % telesna okvara.159. člen ZDR-1 določa, da ima invalid, delavec z najmanj 60-odstotno telesno okvaro pravico do najmanj treh dodatnih ...
Samo za aktivne naročnike: