Plačni sistem javnega sektorja

23. 3. 2022

Pravilnik o dodeljevanju štipendij za področje vzgoje in izobraževanja

Od 12. marca 2022 dalje velja Pravilnik o dodeljevanju štipendij za področje vzgoje in izobraževanja, ki je bil sprejet za izvrševanje petnajste alineje sedmega odstavka 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64 ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

22. 3. 2022

Od 12. 3. 2022 možno zaposlovanje študentov v vrtcu na podlagi spremembe Sklepa o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov (Uradni list RS, št. 35/22)

Od 12. marca 2022 dalje velja sprememba Sklepa o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki določa dodaten kadrovski ukrep za nemoteno delo v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Sprememba sklepa je bila sprejeta na podlagi 105. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS ...
Samo za aktivne naročnike:
17. 3. 2022

Pojasnilo glede rokov za ocenjevanje, preverjanje pogojev in napredovanje v višji plačni razred

Glede na to, da se pojavljajo vprašanja glede preverjanja pogojev za napredovanje, je treba opozoriti na roke najprej za ocenjevanje, nato pa na roke za preverjanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje.Roki so, skladno z uredbo, naslednji: UREDBA AKTIVNOST ROK Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačnerazrede (Uradni list RS ...
Samo za aktivne naročnike:
14. 3. 2022

Sodišče je ponovno pritrdilo Informacijskemu pooblaščencu, da so plače v javnem sektorju javne

Upravno sodišče RS je s sodbo št. IV U 208/2021 z 9. 3. 2022 pritrdilo Informacijskemu pooblaščencu (IP), da mora SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE mediju poleg podatkov o delovnih mestih in bruto izplačilih za obdobje od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021 posredovati tudi podatke o imenih in priimkih ...
03. 1. 2022

Na podlagi spremembe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju tudi ravnatelji dvojezičnih vzgojno-izobraževalnih zavodov prejemajo višji dodatek za dvojezičnost

DZ je 16. 12. 2021 s 45 glasovi za in 40 proti sprejel spremembe zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki sta jih predlagala poslanca narodnih skupnosti. S spremembami se bo ravnateljem vzgojno-izobraževalnih zavodov na dvojezičnih območjih povišal dodatek za dvojezičnost, in sicer za od 12 do 15 % osnovne ...
24. 1. 2018

Sprememba plačnega razreda ravnatelja/direktorja po Uredbi o plačah direktorjev v javnem sektorju (velja od 1. 1. 2018)

V Uradnem list RS, št. 68/17, je bila objavljena Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, ki velja od 2. decembra 2017, uporabljati pa se začne 1. januarja 2018. Z navedeno uredbo se odpravljajo določene anomalije v zvezi s plačami direktorjev, in sicer: glede načina oziroma metodologije določanja osnovnih ...
Samo za aktivne naročnike:
28. 8. 2015

Plačni sistem javnega sektorja: plačne skupine, tarifni razred, uvrščanje v plačne razrede, določitev plače, osnovna plača in dodatki

Plačno skupino sestavljajo funkcije, delovna mesta oziroma nazivi, ki so značilni za posamezno dejavnost, in istovrstna delovna mesta, značilna za vse dejavnosti javnega sektorja (primer je plačna skupina J). Plačne skupine se delijo na plačne podskupine.
Samo za aktivne naročnike: