Plačni sistem javnega sektorja

18. 1. 2024

Vlada in sindikati podpisali aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja

Aneks so sklenili minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda, minister za javno upravo mag. Franc Props, minister za finance Klemen Boštjančič in minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije, dr. Igor Papič ter Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti, Neodvisni ...
31. 8. 2023

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive, Uradni list RS, št. 92/23

Nov Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive velja od 1. septembra 2023 dalje, ko preneha veljati Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Uradni list RS, št. 54/02, 123/08, 44/09, 18/10, 113/20, 115/22 in 23/23).
Samo za aktivne naročnike:
07. 11. 2022

Novosti na področju plač, povračil stroškov in drugih prejemkov v javnem sektorju (oktober in november 2022) - za funkcionarje

FunkcionarjiDoločbe Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 pomenijo spremembe pri plačah tudi za funkcionarje, zato je bil sprejet tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AA), Uradni list RS, št. 139 ...
Samo za aktivne naročnike:
04. 11. 2022

Novosti na področju plač, povračil stroškov in drugih prejemkov v javnem sektorju – oktober in november 2022

Vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja so sklenili Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 136/22.Dogovor se nanaša na naslednje vsebine:uskladitev vrednosti plačnih razredov plačne lestvice,povišanje ...
Samo za aktivne naročnike:
23. 3. 2022

Pravilnik o dodeljevanju štipendij za področje vzgoje in izobraževanja

Od 12. marca 2022 dalje velja Pravilnik o dodeljevanju štipendij za področje vzgoje in izobraževanja, ki je bil sprejet za izvrševanje petnajste alineje sedmega odstavka 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64 ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

22. 3. 2022

Od 12. 3. 2022 možno zaposlovanje študentov v vrtcu na podlagi spremembe Sklepa o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov (Uradni list RS, št. 35/22)

Od 12. marca 2022 dalje velja sprememba Sklepa o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki določa dodaten kadrovski ukrep za nemoteno delo v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Sprememba sklepa je bila sprejeta na podlagi 105. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS ...
Samo za aktivne naročnike:
17. 3. 2022

Pojasnilo glede rokov za ocenjevanje, preverjanje pogojev in napredovanje v višji plačni razred

Glede na to, da se pojavljajo vprašanja glede preverjanja pogojev za napredovanje, je treba opozoriti na roke najprej za ocenjevanje, nato pa na roke za preverjanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje.Roki so, skladno z uredbo, naslednji: UREDBA AKTIVNOST ROK Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačnerazrede (Uradni list RS ...
Samo za aktivne naročnike:
14. 3. 2022

Sodišče je ponovno pritrdilo Informacijskemu pooblaščencu, da so plače v javnem sektorju javne

Upravno sodišče RS je s sodbo št. IV U 208/2021 z 9. 3. 2022 pritrdilo Informacijskemu pooblaščencu (IP), da mora SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE mediju poleg podatkov o delovnih mestih in bruto izplačilih za obdobje od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021 posredovati tudi podatke o imenih in priimkih ...
03. 1. 2022

Na podlagi spremembe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju tudi ravnatelji dvojezičnih vzgojno-izobraževalnih zavodov prejemajo višji dodatek za dvojezičnost

DZ je 16. 12. 2021 s 45 glasovi za in 40 proti sprejel spremembe zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki sta jih predlagala poslanca narodnih skupnosti. S spremembami se bo ravnateljem vzgojno-izobraževalnih zavodov na dvojezičnih območjih povišal dodatek za dvojezičnost, in sicer za od 12 do 15 % osnovne ...
24. 1. 2018

Sprememba plačnega razreda ravnatelja/direktorja po Uredbi o plačah direktorjev v javnem sektorju (velja od 1. 1. 2018)

V Uradnem list RS, št. 68/17, je bila objavljena Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, ki velja od 2. decembra 2017, uporabljati pa se začne 1. januarja 2018. Z navedeno uredbo se odpravljajo določene anomalije v zvezi s plačami direktorjev, in sicer: glede načina oziroma metodologije določanja osnovnih ...
Samo za aktivne naročnike: