Javno naročanje

07. 8. 2023

Informacija o izvajanju nujnih javnih naročil v zvezi z naravnimi nesrečami in odpravo škode

Na portalu Elektronsko javno naročanje Republike Slovenije (e-JN) so objavljene informacije za naročnike za oddajo nujnih naročil za dobavo blaga, storitev ali gradenj v zvezi s sanacijo škode in odpravo posledic obsežnih poplav.Ob aktivaciji Državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah sicer v celoti veljajo določila Zakona o javnem ...
22. 5. 2023

Poenostavljeno preverjanje nekaznovanosti v postopkih javnega naročanja

Ministrstvi za pravosodje in javno upravo sta vzpostavili informacijsko rešitev, ki omogoča elektronsko pridobivanje podatkov iz Centralne kazenske evidence v informacijski sistem Elektronsko javno naročanje (e-JN), v aplikacijo e-Dosje.Odslej naročniku v postopku javnega naročila morebitnih razlogov za izključitev ponudnikov v kazenski evidenci ni več treba preverjati fizično, s pisnimi ...
21. 2. 2023

Obveznost poročanja o oddanih evidenčnih javnih naročilih za preteklo koledarsko leto

ZJN-3[1] naročnikom nalaga, da morajo do zadnjega dne februarja tekočega leta sporočiti statistične podatke o evidenčnih naročilih, ki so jih je oddali v preteklem letu. Poleg tega morajo do zadnjega dne februarja tekočega leta (za preteklo leto) na portalu javnih naročil objaviti tudi seznam oddanih evidenčnih naročil, ki mora ...
Samo za aktivne naročnike:
21. 5. 2019

Postopek pravnega varstva po ZJN-3

Splošno ZPVPJN določa, da je pravno varstvo zoper kršitve v postopkih javnega naročanja zagotovljeno v predrevizijskem postopku, ki poteka pred naročnikom, v revizijskem postopku, ki poteka pred Državno revizijsko komisijo za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (DKOM), ter v sodnem postopku, ki poteka pred okrožnim sodiščem (v skladu z zakonom ...
21. 5. 2019

Postopki oddaje javnih naročil po ZJN-3

Postopki oddaje javnih naročil ZJN-3 pozna naslednje postopke oddaje javnih naročil ...
21. 5. 2019

Vrednostni pragovi po ZJN-3

Vrednosti za izvajanje posameznih vrst postopkov javnih naročil Naročnik lahko izvede le tisti postopek oddaje javnega naročila, ki ga, glede na vrednost naročila, dopušča zakon. Vrednosti za posamezne postopke so določene v 21. členu ZJN-3.
21. 5. 2019

Javna naročila po ZJN-3

Pojem javnih naročil Država (v širšem smislu) mora za svoje delovanje kupovati blago, najemati storitve in naročati gradnje. V tem primeru na trgu zbira ponudbe in izbere najugodnejšega ponudnika, s katerim sklene pogodbo. Država je v teh razmerjih subjekt, ki na trgu nastopa na strani povpraševanja. V tej vlogi ne ...
17. 5. 2018

Uredba o zelenem javnem naročanju in nabava živil

Uvod Na podlagi statističnih podatkov obseg vseh javnih naročil, oddanih v Republiki Sloveniji v letu 2016, znaša 3.912.762.959 evrov. Navedena vrednost javnih naročil v bruto družbenem proizvodu (BDP) znaša 9,84 odstotkov.[1] V letu 2016 je ponovno razvidno povečanje deleža javnih naročil v BDP, ki je ...
03. 5. 2018

Elektronska oddaja ponudbe v javnem naročanju

ELEKTRONSKA ODDAJA PONUDBE I. S 1. 4. 2018 je tudi v naš pravni sistem uveden sistem elektronske oddaje ponudbe. Glede na dokaj skope določbe ZJN-3, ki to vprašanje ureja v 37. členu, gre zapisati, da so naročniki dolžni ponudnikom omogočiti, da ponudbe oddajo elektronsko v vseh primerih, razen a) če ...
14. 4. 2016

Javno naročanje živil v Kranjskih vrtcih - primer iz prakse

Predstavitev zavoda Kranjski vrtci Kranjski vrtci so  javni vzgojno-varstveni zavod, ki deluje na 16 lokacijah. V 95 oddelkov je vključenih 1.750 otrok, za katere skrbi 285 zaposlenih.  Otroci so v oddelke razporejeni glede na starost. Zavod ima oblikovane oddelke I. in II. starostnega obdobja ter kombinirane oddelke. Oblikovanih ...