Javno naročanje

21. 5. 2019

Postopek pravnega varstva po ZJN-3

Splošno ZPVPJN določa, da je pravno varstvo zoper kršitve v postopkih javnega naročanja zagotovljeno v predrevizijskem postopku, ki poteka pred naročnikom, v revizijskem postopku, ki poteka pred Državno revizijsko komisijo za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (DKOM), ter v sodnem postopku, ki poteka pred okrožnim sodiščem (v skladu z zakonom ...
21. 5. 2019

Postopki oddaje javnih naročil po ZJN-3

Postopki oddaje javnih naročil ZJN-3 pozna naslednje postopke oddaje javnih naročil ...
21. 5. 2019

Vrednostni pragovi po ZJN-3

Vrednosti za izvajanje posameznih vrst postopkov javnih naročil Naročnik lahko izvede le tisti postopek oddaje javnega naročila, ki ga, glede na vrednost naročila, dopušča zakon. Vrednosti za posamezne postopke so določene v 21. členu ZJN-3.
21. 5. 2019

Javna naročila po ZJN-3

Pojem javnih naročil Država (v širšem smislu) mora za svoje delovanje kupovati blago, najemati storitve in naročati gradnje. V tem primeru na trgu zbira ponudbe in izbere najugodnejšega ponudnika, s katerim sklene pogodbo. Država je v teh razmerjih subjekt, ki na trgu nastopa na strani povpraševanja. V tej vlogi ne ...
17. 5. 2018

Uredba o zelenem javnem naročanju in nabava živil

Uvod Na podlagi statističnih podatkov obseg vseh javnih naročil, oddanih v Republiki Sloveniji v letu 2016, znaša 3.912.762.959 evrov. Navedena vrednost javnih naročil v bruto družbenem proizvodu (BDP) znaša 9,84 odstotkov.[1] V letu 2016 je ponovno razvidno povečanje deleža javnih naročil v BDP, ki je ...
03. 5. 2018

Elektronska oddaja ponudbe v javnem naročanju

ELEKTRONSKA ODDAJA PONUDBE I. S 1. 4. 2018 je tudi v naš pravni sistem uveden sistem elektronske oddaje ponudbe. Glede na dokaj skope določbe ZJN-3, ki to vprašanje ureja v 37. členu, gre zapisati, da so naročniki dolžni ponudnikom omogočiti, da ponudbe oddajo elektronsko v vseh primerih, razen a) če ...
14. 4. 2016

Javno naročanje živil v Kranjskih vrtcih - primer iz prakse

Predstavitev zavoda Kranjski vrtci Kranjski vrtci so  javni vzgojno-varstveni zavod, ki deluje na 16 lokacijah. V 95 oddelkov je vključenih 1.750 otrok, za katere skrbi 285 zaposlenih.  Otroci so v oddelke razporejeni glede na starost. Zavod ima oblikovane oddelke I. in II. starostnega obdobja ter kombinirane oddelke. Oblikovanih ...
29. 2. 2016

Novosti Zakona o javnem naročanju (ZJN-3)

Državni zbor Republike Slovenije je 18. novembra 2015 sprejel novi Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3). ZJN-3 bo pričel veljati 1. aprila 2016 in bo nadomestil dotlej veljavna ZJN-2 in ZJNVETPS, ki sta bila (s spremembami) v uporabi od leta 2007. Z ZJN-3 ...
26. 2. 2016

Elektronsko javno naročanje

Z ZJN-3 se nadaljuje postopno uvajanje elektronskega javnega naročanja. Iz določil prvega odstavka 37. člena ZJN-3 tako izhaja, da se, razen v izrecno navedenih primerih (drugi, četrti in šesti odstavek 37. člena ZJN-3), za vsakršno sporočanje in izmenjavo informacij na podlagi tega zakona, zlasti elektronsko oddajo ponudb, uporabljajo elektronska komunikacijska ...