Obveznosti priprave načrtov in poročil

25. 11. 2019

Obveznost priprave finančnih načrtov in poročil

Priprava proračuna in finančnega načrta Pri pripravi proračuna in finančnega načrta je poleg določil 3. poglavja Zakona o javnih financah treba upoštevati tudi določila veljavnega Zakona o izvrševanju proračuna RS za določeno leto (trenutno veljavni ZIPRS1819). Podrobnejše določbe glede priprave finančnih načrtov so opredeljene v 58. in 59. čl. ZIPRS1819.
Samo za aktivne naročnike:
21. 11. 2019

Ugotovitev in razporeditev presežka prihodkov nad odhodki

48. čl. Zakona o zavodih določa, da sme zavod ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti, če ni z aktom o ustanovitvi drugače določeno (to velja seveda tudi za presežek, ustvarjen na »trgu«).Navedeno pomeni, da zavod z ugotovljenim presežkom ne more prosto razpolagati. Presežek ...
Samo za aktivne naročnike:
04. 1. 2018

Izračun in poraba presežkov po novem fiskalnem pravilu

O Zakonu o fiskalnem pravilu Na podlagi tretjega odstavka 148. čl. Ustave RS je bil 10. julija 2015 sprejet Zakon o fiskalnem pravilu (ZFisP), ki je začel veljati 25. julija 2015. ZFisP ureja način in časovni okvir izvajanja srednjeročne uravnoteženosti prihodkov in izdatkov proračunov države brez zadolževanja ter merila za ...
Samo za aktivne naročnike:
12. 8. 2015

Finančno poročilo

Poleg finančnega načrta zavoda je treba letno pripraviti tudi finančno poročilo zavoda. V finančnem poročilu so zajeti vsi finančni dogodki v obravnavanem obdobju in imajo vpliv na prihodke in odhodke zavoda. Prihodki in odhodki zavoda se pripoznavajo po načelu denarnega toka. V skladu s tem načelom se prihodek oziroma odhodek ...
12. 8. 2015

Letno poročilo

Letno poročilo zavoda sestavljata računovodsko poročilo in poslovno poročilo. Računovodsko poročilo obsega bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov ter pojasnila k obema računovodskima izkazoma. Obrazec, po katerem se sestavi bilanca stanja, je enoten za vse uporabnike enotnega kontnega načrta (v nadaljevanju EKN), obrazec, po katerem se sestavi izkaz prihodkov in ...
12. 8. 2015

Razvojni in terminski načrt

Tudi ravnatelji so neke vrste menedžerji, ki načrtujejo cilje zavoda, ki jo vodijo. Vsebina ciljev temelji na interesnem in sistemskem pojmovanju zavoda. Oblikovati morajo politiko organizacije kot celoto ciljev in strategij za doseganje teh ciljev in sredstva za doseganje teh ciljev ob upoštevanju interesov udeležencev, ki so povezani z delovanjem zavoda ...