Obveznosti priprave načrtov in poročil

12. 9. 2021

Priprava finančnega in kadrovskega načrta - kaj morate vedeti?

V skladu z Zakonom o javnih financah (ZJF) je finančni načrt akt neposrednega in posrednega uporabnika proračuna, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, s katerim so predvideni njegovi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki za eno leto. Finančni načrt posrednega ...
Samo za aktivne naročnike:
29. 7. 2021

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122-A) ukinja obveznost oddajanja polletnih poročil

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122-A), ki velja od 15. maja 2021, je razveljavil 62. člen veljavnega ZIPRS2122, ki je urejal polletno poročilo in določal, da morajo posredni uporabniki proračuna države in občin ter ZZZS in ZPIZ najpozneje do ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 7. 2021

Novosti Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) - od 13. 5. 2021 dalje črtan 62. člen o obveznosti oddaje polletnih poročil

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122, Uradni list RS, št. 174/20) določa izvrševanje proračunov Republike Slovenije na vsebinsko enak način kot pretekla leta, zato je smiselno opozoriti le na nekatere določbe, ki posegajo na področje plač oziroma razpolaganje s sredstvi za plače.V ...
Samo za aktivne naročnike:
19. 2. 2021

Pomembni poudarki pri pripravi letnega poročila za leto 2020

Redni letni popisPopis morajo opraviti vsi poslovni subjekti, ki sestavljajo računovodske izkaze. V javnem sektorju zakonsko podlago predstavljajo:Zakon o računovodstvu (36.- 40. čl.) in SRS (med ukrepe za preverjanje zanesljivosti podatkov v računovodskih izkazih spada tudi popis (inventura) sredstev in dolgov.Čas popisaJavni zavodi morajo po Zakonu ...
Samo za aktivne naročnike:
25. 11. 2019

Obveznost priprave finančnih načrtov in poročil

Priprava proračuna in finančnega načrta Pri pripravi proračuna in finančnega načrta je poleg določil 3. poglavja Zakona o javnih financah treba upoštevati tudi določila veljavnega Zakona o izvrševanju proračuna RS za določeno leto (trenutno veljavni ZIPRS1819). Podrobnejše določbe glede priprave finančnih načrtov so opredeljene v 58. in 59. čl. ZIPRS1819.
Samo za aktivne naročnike:
21. 11. 2019

Ugotovitev in razporeditev presežka prihodkov nad odhodki

48. čl. Zakona o zavodih določa, da sme zavod ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti, če ni z aktom o ustanovitvi drugače določeno (to velja seveda tudi za presežek, ustvarjen na »trgu«).Navedeno pomeni, da zavod z ugotovljenim presežkom ne more prosto razpolagati. Presežek ...
Samo za aktivne naročnike:
04. 1. 2018

Izračun in poraba presežkov po novem fiskalnem pravilu

O Zakonu o fiskalnem pravilu Na podlagi tretjega odstavka 148. čl. Ustave RS je bil 10. julija 2015 sprejet Zakon o fiskalnem pravilu (ZFisP), ki je začel veljati 25. julija 2015. ZFisP ureja način in časovni okvir izvajanja srednjeročne uravnoteženosti prihodkov in izdatkov proračunov države brez zadolževanja ter merila za ...
Samo za aktivne naročnike:
12. 8. 2015

Finančno poročilo

Poleg finančnega načrta zavoda je treba letno pripraviti tudi finančno poročilo zavoda. V finančnem poročilu so zajeti vsi finančni dogodki v obravnavanem obdobju in imajo vpliv na prihodke in odhodke zavoda. Prihodki in odhodki zavoda se pripoznavajo po načelu denarnega toka. V skladu s tem načelom se prihodek oziroma odhodek ...
12. 8. 2015

Letno poročilo

Letno poročilo zavoda sestavljata računovodsko poročilo in poslovno poročilo. Računovodsko poročilo obsega bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov ter pojasnila k obema računovodskima izkazoma. Obrazec, po katerem se sestavi bilanca stanja, je enoten za vse uporabnike enotnega kontnega načrta (v nadaljevanju EKN), obrazec, po katerem se sestavi izkaz prihodkov in ...
12. 8. 2015

Razvojni in terminski načrt

Tudi ravnatelji so neke vrste menedžerji, ki načrtujejo cilje zavoda, ki jo vodijo. Vsebina ciljev temelji na interesnem in sistemskem pojmovanju zavoda. Oblikovati morajo politiko organizacije kot celoto ciljev in strategij za doseganje teh ciljev in sredstva za doseganje teh ciljev ob upoštevanju interesov udeležencev, ki so povezani z delovanjem zavoda ...