Mnenja Varuha človekovih pravic

09. 8. 2019

Pravice iz delovnega razmerja - Z izigravanjem zakonodaje do zaposlitve za določen čas v šoli

Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) je naslovila pobudo pobudnica, ki je bila dvajset let zaposlena v glasbeni šoli za določen čas, in sicer na podlagi 109. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) zaradi neizpolnjevanja pogoja izobrazbe za učitelja kitare. V šolskem letu 2014/2015 ni bila ...
31. 7. 2019

Varstvo pravic predšolskih otrok - Dodatna strokovna pomoči za otroka, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne more biti vključen v vrtec

V osebnem pogovoru na poslovanju zunaj sedeža Varuha je pobudnica opozorila na problem izvajanja dodatne strokovne pomoči (DSP) za svojega sina. Deček je pred enim letom zaradi gluhote prejel polžev vsadek, zaradi česar nujno potrebuje specialno surdopedagoško obravnavo v skladu z odločbo o usmeritvi. DSP je izvajal Center za sluh ...
19. 7. 2019

Varstvo pravic učencev - Sporen izrek vzgojnega ukrepa

Od Varuha je pobudnica želela mnenje v zvezi z glasovanjem učiteljskega zbora o izreku vzgojnega ukrepa njenemu sinu. Vzgojnemu ukrepu ni oporekala, pač pa se ni strinjala z načinom glasovanja strokovnih delavcev šole. Ime in priimek njenega sina z opisom kršitve šolskega reda se je znašlo kar na oglasni deski ...
04. 7. 2019

Organizacija dela - Zagotavljanje vegetarijanske prehrane v šolah

Varuh je znova obravnaval problem zagotavljanja ustrezne vegetarijanske prehrane v šolah. Pobudnica je navajala, da njena hči v šoli dobi za kosilo obrok, ki mu je zgolj odstranjeno meso – na primer testenine brez mesne polivke. Menila je, da táko ravnanje ni primerno in da bi šola morala tudi za ...
02. 7. 2019

Varstvo pravic dijaka - Prepoved udeležbe dijaka na šolskem izletu zaradi epilepsije

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je v vednost prejel pritožbo zaradi diskriminacije, ki jo je mati dijaka srednje šole, ki ima cerebralno paralizo in epilepsijo, naslovila na Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport. Mati je v pritožbi navedla, da šola njenemu sinu zaradi epilepsije prepoveduje ...
29. 6. 2019

Varstvo otrokovih pravic - Zagotavljanje pravice do zasebnosti učencem v šolah

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je obravnaval pobudo v zvezi z ravnanjem šole, v kateri se učenci prve triade za pouk športne vzgoje preoblačijo v športna oblačila vsi skupaj v svojih učilnicah. Nekaterim učencem (predvsem učenkam) to predstavlja zelo stresno situacijo. Otroci si morajo namreč sleči tudi spodnje perilo – ...
27. 6. 2019

Pravice in dolžnosti učencev/dijakov - Testiranje učencev na prepovedane droge v šolah

Na Varuha se je obrnila pobudnica, ki je bila vključena v pripravo hišnega reda na eni od srednjih šol, zato jo je zanimalo naše mnenje glede testiranja dijakov na alkohol in prepovedane droge. Varuh je podoben primer obravnaval že leta 2015, ko nas je učiteljica spraševala za mnenje in priporočila ...
27. 6. 2019

Varstvo otrokovih pravic - Soglasje obeh staršev za vključitev otroka v interesne dejavnosti

Prejeli smo pismo pobudnice, ki navaja, da ima težave, ker oče njenih otrok ne želi podati soglasja k vključitvi otrok v interesne dejavnosti v vrtcu oziroma šoli.Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih določa, da sta starša tudi po razpadu življenjske skupnosti pristojna soodločati o vseh vprašanjih, ki so ...