Organizacija in sistematizacija delovnih mest

03. 2. 2023

Spremembe, ki jih Aneks h Kolektivni pogodbi prinaša glede uvrstitve delovnih mest in nazivov zaradi uvedbe napredovanja v nazive na delovnem mestu Vzgojitelj predšolskih otrok–pomočnik vzgojitelja in novega naziva višji svetnik - kako morate ravnati?

V Uradnem listu RS, št. 11/23, je bil objavljen Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, ki velja od 28. januarja 2023, pravico do plače glede na vrstitev delovnih mest in nazivov v plačne razrede pa javni uslužbenci pridobijo s 1. januarjem 2023 in ...
Samo za aktivne naročnike:
16. 1. 2023

S spremembo pravilnikov o normativih in standardih na področju vzgoje in izobraževanja je možna zaposlitev računovodij in poslovnih sekretarjev v VII. tarifnem razredu

Spremenjeni so bili pravilniki, ki urejajo normative in standarde za izvajanje programa osnovne šole, vzgojno-izobraževalnih programov pomoči za otroke s posebnimi potrebami, programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom in za izvajanje programa glasbene šole.V zvezi z navedenimi spremembami je treba uvodoma ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

13. 1. 2023

Pravilniki o spremembah Pravilnikov o normativih in standardih – komentar k spremembam

Dne 23. 12. 2022 so bili v Uradnem listu RS (št. 161/22) objavljeni že nekaj časa pričakovani:Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole,Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih ...
Samo za aktivne naročnike:
20. 10. 2022

Uporaba delovnih mest iz drugih kolektivnih pogodb pri pripravi pravilnika o sistematizaciji delovnih mest v vzgoji in izobraževanju

Velikokrat uporabniki proračuna pri pripravi pravilnika o sistematizaciji delovnih mest, sistematizirajo delovna mesta iz kolektivne pogodbe, ki jih zavezuje, kot tudi iz drugih kolektivnih pogodb, saj menijo, da je določba 13. člena ZSPJS Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09, s spremembami, v nadaljevanju ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 2. 2021

Pravila pisanja notranjih aktov - kaj morate vedeti, predno se lotiti priprave ali spremembe notranjega pravnega akta?

Avtor: Breda Koren
Notranji akti imajo značaj avtonomnega pravnega vira. Tako bi lahko rekli tudi, da je notranji akt »delodajalčev zakon«, ki mora biti tako kot vsi predpisi, v skladu z ustavo in celotnim pravnim redom.Čeprav obvezna pravila pisanja notranjih aktov ne obstajajo, mora delodajalec ob dejstvu, da imajo notranji akti normativno ...
Samo za aktivne naročnike:
15. 2. 2021

Notranji akti delodajalca

Avtor: Breda Koren
Splošno o notranjih aktih delodajalcaPomen notranjih aktovJavni zavodi, tako kot vsi delodajalci, morajo za izvajanje nalog in zagotovitev pravilnega in učinkovitega delovnega procesa sprejemati notranje akte.Notranji akti, ki jih lahko imenujemo tudi interni, splošni ali generalni akti delodajalca, ob splošnih predpisih predstavljajo osnovno za uresničevanje pravic in ...
Samo za aktivne naročnike:
20. 11. 2017

Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, št. 45/2017 (delovni čas strokovnih delavcev)

Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96 – popr., 51/98, 28/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 – popr., 56/02, 43/06 – ...
25. 1. 2016

Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja (veljavno od 1. 1. 2016)

V Uradnem listu RS, št. 106/2015 je bil objavljen Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja, ki velja od 1. 1. 2016, in v katerem so bila določena delovna mesta iz plačne skupine D in določena delovna mesta iz plačne skupine J uvrščena v višje plačne razrede ...
Samo za aktivne naročnike:
12. 8. 2015

Sistemizacija delovnih mest

Vsaka oseba javnega prava (torej tudi vsi javni zavodi) mora imeti akt o sistemizaciji delovnih mest, v katerem so v skladu z notranjo organizacijo določena delovna mesta. Sistemizacija delovnih mest je torej akt, ki določa delovna mesta, potrebna za izvajanje nalog osebe javnega prava z opisom pogojev in nalog na ...