Elektronsko javno naročanje

26. 2. 2016 | Avtor: Borut Smrdel, univ. dipl. prav.

Z ZJN-3 se nadaljuje postopno uvajanje elektronskega javnega naročanja. Iz določil prvega odstavka 37. člena ZJN-3 tako izhaja, da se, razen v izrecno navedenih primerih (drugi, četrti in šesti odstavek 37. člena ZJN-3), za vsakršno sporočanje in izmenjavo informacij na podlagi tega zakona, zlasti elektronsko oddajo ponudb, uporabljajo elektronska komunikacijska sredstva. 

Navedena zakonska določba se v polnosti prične uporabljati 1. aprila 2018, že od uveljavitve zakona (1. aprila 2016) pa se uporablja v primeru uporabe dinamičnega nabavnega sistema, elektronske dražbe, elektronskih katalogov in za potrebe objav v postopkih javnega naročanja. Centralni nabavni organi morajo elektronska komunikacijska sredstva za sporočanje in izmenjavo informacij uporabljati od 1. januarja 2017.

Elektronska dražba

 Naročnik lahko v odprtem postopku, omejenem postopku, konkurenčnem postopku s pogajanji in v postopku naročila male vrednosti določi, da se pred oddajo javnega naročila izvede elektronska dražba, če je mogoče natančno določiti vsebino dokumentacije v povezavi z oddajo javnega naročila, zlasti tehnične specifikacije.

Z ZJN-3 je urejen koncept t. i. obratne elektronske dražbe, pri katerem dražba poteka na način nižanja ponudbenih cen oz. posameznih drugih vrednostnih elementov ponudbe. V ta namen naročnik elektronsko dražbo strukturira kot ponavljajoči se elektronski postopek, ki omogoča razvrščanje ponudb z metodami samodejnega ocenjevanja (npr. samodejno razvrščanje ponudb glede na ponudbene cene). Javna naročila blaga, storitev in gradenj, katerih predmet so intelektualne storitve (npr. projektiranje gradenj), pri katerih so merila za oddajo določena na način, da ponudb ni mogoče razvrstiti z metodami samodejnega ocenjevanja, ne morejo biti oddana na elektronski dražbi (samodejno razvrščanje ponudb npr. na podlagi merila »ustreznost predlagane rešitve glede na zahteve naročnika« seveda ni možno).

Naročnik, ki se odloči izvesti elektronsko dražbo, mora to navesti v obvestilu o javnem naročilu. Pred začetkom elektronske dražbe naročnik izvede popolno začetno oceno ponudb v skladu z merilom ali merili za oddajo javnih naročil in utežmi, ki so jim določene. Nato vse ponudnike, ki so predložili dopustne ponudbe (pa tudi nesprejemljive ponudbe), hkrati elektronsko povabi k sodelovanju na elektronski dražbi tako, da od navedenega datuma in ure uporabljajo povezave v skladu z navodili iz povabila. Elektronska dražba se lahko izvede v več zaporednih stopnjah, ne sme pa se začeti prej kot dva delovna dneva po datumu pošiljanja povabila.

Naročnik mora na vsaki stopnji elektronske dražbe vsem ponudnikom takoj sporočiti informacije, ki jim omogočijo, da kadarkoli preverijo svojo uvrstitev.

Naročnik zaključi elektronsko dražbo na enega ali več naslednjih načinov:

  1. na predhodno določen datum in ob predhodno določenem času;
  2. ko ne prejme več novih cen ali novih vrednosti, če je predhodno določil čas, ki mora preteči od prejema zadnje ponudbe, preden zaključi elektronsko dražbo (naročnik npr. določi, da bo dražba zaključena, ko bo preteklo 10 minut od zadnje ponudbe);
  3. ko se izvede prvotno določeno število stopenj v dražbi.

Naročnik po zaključku elektronske dražbe odda javno naročilo na podlagi rezultatov elektronske dražbe v skladu z merili za oddajo javnega naročila.

Nazaj