Javna naročila po ZJN-3

21. 5. 2019 | Avtor: Borut Smrdel, univ. dipl. prav.

Pojem javnih naročil

Država (v širšem smislu) mora za svoje delovanje kupovati blago, najemati storitve in naročati gradnje. V tem primeru na trgu zbira ponudbe in izbere najugodnejšega ponudnika, s katerim sklene pogodbo. Država je v teh razmerjih subjekt, ki na trgu nastopa na strani povpraševanja. V tej vlogi ne nastopa s pozicije oblasti, temveč kot enakopravna stranka v obligacijsko pravnih razmerjih oziroma kot naročnik. V ta obligacijsko pravna razmerja vstopa prostovoljno in jih glede na svoje potrebe oblikuje v skladu z načeli dispozitivnosti, pogodbene svobode in avtonomije strank. Glede na dejstvo, da država pri kupovanju blaga, najemanju storitev in naročanju gradenj razpolaga z javnimi (davkoplačevalskimi) sredstvi, pa v postopku sklepanja pogodb kljub vsemu mora upoštevati posebna pravila. Namen teh pravil je zagotoviti, da država odda naročilo in sklene pogodbo šele po izvedenem postopku oddaje javnega naročila, ki mora biti pregleden in v katerem morajo imeti vsi gospodarski subjekti, ki želijo sodelovati na trgu javnih naročil, enakopraven položaj. Ker mora biti v postopkih oddaje javnih naročil spoštovana poštena konkurenca, je na ta način omogočena tudi gospodarna poraba javnih sredstev.

Javna naročila v širšem smislu lahko delimo na naslednje faze:

 • predrazpisna faza: gre za fazo, v kateri naročniki ugotavljajo potrebe po blagu, storitvah in gradnjah, ocenjujejo obseg investicij, zagotavljajo denarna sredstva in sprejemajo finančne dokumente (proračune oziroma finančne načrte), pripravljajo projektne dokumentacije itd. Ta faza se praviloma zaključi, ko se določeno javno naročilo predvidi v načrtu nabav. Predpisi s področja javnega naročanja predrazpisne faze ne urejajo, temveč jo urejajo drugi predpisi (zlasti npr. predpisi s področja javnih financ).
 • razpisna faza (javno naročilo v ožjem smislu): gre za izvedbo postopka oddaje javnega naročila, ki ga naročnik praviloma začne z izdajo internih dokumentov (sklep o začetku postopka in imenovanju strokovne komisije) in nadaljuje z objavo obvestila o oddaji naročila (če je to potrebno glede na vrednost naročila). V postopku naročnik pridobi ponudbe, jih pregleda in oceni v skladu z vnaprej določenimi pogoji in merili ter na tej podlagi izbere najugodnejšo izmed njih.
 • pogodbena faza: ko postane odločitev o oddaji naročila pravnomočna, naročnik z izbranim ponudnikom sklene pogodbo o izvedbi naročila. Ne gre za poseben tip pogodbenega razmerja, saj je pogodba o izvedbi javnega naročila podrejena splošnim pravilom obligacijskega prava. Gre le za poseben (formaliziran) način nastajanja pogodbe oziroma izbire pogodbenega partnerja.

V nadaljevanju bomo obravnavali razpisno fazo oziroma javna naročila v ožjem smislu.

Predpisi, ki urejajo področje javnih naročil

Slovensko pravo javnih naročil (v ožjem smislu) je oblikovano na podlagi evropskega prava. Izhodišča so določena že v temeljnih dokumentih Evropske unije (Pogodba o Evropski uniji in Pogodba o delovanju Evropske unije), ki temeljijo na načelu nediskriminacije, svobodi ustanavljanja ter prostem pretoku blaga, oseb, storitev in kapitala. Na področju javnega naročanja so bile na ravni Evropske unije sprejete naslednje direktive:

 • Direktiva 2004/18/EC Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L 134 z dne 30. 4. 2004), ki se razveljavi z učinkom od 18. aprila 2016 in jo nadomešča
 • Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L 94 z dne 28. 3. 2014);
 • Direktiva 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev (UL L 134 z dne 30. 4. 2004), ki se razveljavi z učinkom od 18. aprila 2016 in jo nadomešča
 • Direktiva 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES (UL L 94 z dne 28. 3. 2014);
 • Direktiva 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo nekaterih naročil gradenj, blaga in storitev, ki jih oddajo naročniki na področju obrambe in varnosti, ter spremembi direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES (UL L 216 z dne 20. 8. 2009),
 • Direktiva 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb (UL L 94 z dne 28. 3. 2014).

Naštete direktive urejajo postopke oddaje javnih naročil na klasičnem področju, področju infrastrukture in obrambnem področju, s slednjo pa se prvič na ravni EU ureja tudi podeljevanje koncesij. Na področju pravnega varstva so bile na ravni Evropske unije sprejete naslednje direktive:

 • Direktiva Sveta 89/665/EGS z dne 21. decembra 1989 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje,
 • Direktiva Sveta 92/13/EGS z dne 25. februarja 1992 o uskladitvi zakonov in drugih predpisov o uporabi pravil Skupnosti za oddajo javnih naročil podjetij na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem področju,
 • Direktiva 2007/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2007 o spremembi direktiv Sveta 89/665/EGS in 92/13/EGS glede izboljšanja učinkovitosti revizijskih postopkov oddaje javnih naročil (UL L 335 z dne 20. 12. 2007).

Po vzoru evropskega prava je tudi Slovenija sprejela ločene zakone, ki urejajo posamezna področja javnih naročil:

 • Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in spremembe; v nadaljevanju: ZJN-2) ureja postopke javnega naročanja na klasičnem področju; ZJN-2 je bil zadnjič spremenjen z novelo ZJN-2E, ki je začela veljati 16. aprila 2014,
 • Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/06 in spremembe; v nadaljevanju: ZJNVETPS) ureja postopke javnega naročanja na infrastrukturnem področju,
 • Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3), ki bo s 1. aprilom 2016 nadomestil ZJN-2 in ZJNVETPS ter kot enoten zakon urejal tako javno naročanje na klasičnem, kot na infrastrukturnem področju;
 • Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12) ureja nekatere postopke javnega naročanja na obrambnem področju,
 • Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN) ureja postopke pravnega varstva (predrevizijski in revizijski postopek).

Poleg naštetih zakonov urejajo posamezne vidike javnega naročanja tudi nekateri drugi zakoni, npr. Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, ter številni podzakonski akti.

Naročniki, ki so javni zavodi, so doslej pri oddaji javnih naročil uporabljali ZJN-2, od 1. aprila 2016 dalje bodo uporabljali ZJN-3, pri postopku pravnega varstva pa ZPVPJN. Uporaba drugih zakonov s področja javnega naročanja zanje praviloma ne pride v poštev. Zato bomo v nadaljevanju tega prispevka prikazali ureditev javnih naročil, kot je določena v ZJN-3, in postopka pravnega varstva, kot ga ureja ZPVPJN. 

Temeljna načela javnega naročanja

Ureditev, razvoj sistema javnega naročanja in njegovo izvajanje morajo temeljiti na načelu prostega pretoka blaga, načelu svobode ustanavljanja, načelu prostega pretoka storitev, ki izhajajo iz Pogodbe o delovanju Evropske unije, in na načelih gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti javnega naročanja, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti. Pri izvajanju javnih naročil morajo gospodarski subjekti izpolnjevati veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava. Naročnik mora izvesti javno naročanje na pregleden način in tako, da z njim zagotovi gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev. Ponudnike mora obravnavati na enakopraven način in jih ne sme diskriminirati. Postopek javnega naročila mora naročnik izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila. V postopku ne sme neupravičeno omejevati konkurence med ponudniki in mora ravnati v skladu s predpisi o varstvu oziroma preprečevanju omejevanja konkurence. Po drugi strani seveda tudi ponudniki v postopkih javnih naročil ne smejo kršiti predpisov s področja varovanja konkurence (npr. v obliki kartelnih dogovorov).

Osebna in stvarna veljavnost Zakona o javnem naročanju

Osebe, ki imajo status naročnika po ZJN-3 in morajo na klasičnem področju pri naročanju blaga, storitev ali gradenj uporabljati ta predpis, so:

 • organi Republike Slovenije,
 • organi samoupravnih lokalnih skupnosti,
 • druge osebe javnega prava, če so kot pravne osebe ustanovljene za opravljanje dejavnosti, ki niso industrijske ali poslovne narave in če jih v več kot 50 odstotkih financirajo državni ali lokalni organi ali druge osebe javnega prava ali so pod upravljavskim nadzorom teh organov ali oseb ali imajo upravni, vodstveni ali nadzorni organ, v katerega več kot polovico članov imenujejo državni ali lokalni organi ali druge osebe javnega prava. Javni sklad, javna agencija, javni zavod in javni gospodarski zavod štejejo za osebe javnega prava.

Javni zavodi (npr. šole, vrtci, bolnice itd.) so torej definirani kot klasični naročniki, ki pri oddaji naročil postopajo na podlagi ZJN-3. Poleg naštetih naročnikov morajo na klasičnem področju pod določenimi pogoji ZJN-3 uporabljati tudi osebe zasebnega prava, in sicer v primeru naročil nad določenimi pragovi (ti so določeni v 23. členu ZJN-3), ki jih naročnik subvencionira ali sofinancira z več kakor 50-odstotnim deležem.

Osebe s statusom naročnika morajo postopke oddaje javnih naročil izvajati, kadar kupujejo blago, najemajo storitve ali naročajo gradnje nad vrednostnimi pragovi, ki so določeni v 21. členu ZJN-3 (ti bodo predstavljeni v nadaljevanju tega prispevka). Pogodbe, ki jih naročniki sklepajo z gospodarskimi subjekti in katerih predmet ni nakup blaga, najemanje storitev ali naročanje gradenj, niso podrejene pravilom javnega naročanja. Tako npr. oddaja nepremičnine v najem ni javno naročilo. Prav tako ne gre za javno naročilo v primeru podeljevanja subvencij ali donacij.

Tudi kadar gre za naročila določenega blaga, storitev ali gradenj, se ZJN-3 ne uporablja. V tem primeru sicer govorimo o javnih naročilih, ki pa so po izrecni določbi zakona (27. člen ZJN-3) izvzeta iz njegove uporabe. Gre npr. za naslednje izjeme: 

 • javna naročila za pridobitev ali najem zemljišč, obstoječih stavb ali z njimi povezanih pravic;
 • pridobitev, razvoj, produkcijo ali koprodukcijo programskega gradiva za avdiovizualne ali radijske medijske storitve ter javna naročila za oddajni čas ali zagotavljanje programov;
 • storitve na področju arbitraže in spravnih storitev;
 • nekatere pravne storitve:
  • pravno zastopanje stranke po odvetniku v arbitraži ali spravnem postopku v Republiki Sloveniji ali tujini,
  • pravno svetovanje, ki se izvaja med pripravami na postopek iz prejšnje alineje,
  • storitve overitev in avtentikacije dokumentov, ki jih morajo izvajati notarji,
  • pravne storitve, ki jih opravljajo skrbniki ali zakoniti zastopniki,
  • druge pravne storitve, ki so v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici povezane z izvajanjem javne oblasti;
 • pogodbe o zaposlitvi;
 • nekatere  storitve civilne obrambe, civilne zaščite in preprečevanja nevarnosti, ki jih izvajajo neprofitne organizacije ali združenja;
 • storitve javnega potniškega prevoza z železnico ali podzemno železnico;
 • naročila storitev, ki jih naročnik odda drugemu naročniku ali združenju naročnikov na podlagi izključne pravice;
 • določene raziskovalne in razvojne storitve;
 • javna naročila opreme, tehnike in druga javna naročila za zagotovitev osnovnih pogojev za preživetje oziroma življenje ali takojšnjo preprečitev nastanka neposredno grozeče škode ob naravni ali drugi nesreči;
 • javna naročila, ki jih naročnik odda pravni osebi zasebnega ali javnega prava v primeru izpolnjenih kriterijev v skladu z 28. členom ZJN-3, javna naročila, oddana povezanemu podjetju ali skupnemu podjetju ali naročniku, ki je del skupnega podjetja, če so izpolnjeni pogoji iz 29. člena ZJN-3;
 • naročila, za katera veljajo drugačna postopkovna pravila naročanja in so dodeljena na podlagi različnih mednarodnih sporazumov ali na podlagi posebnih postopkov mednarodnih organizacij.

Poleg naštetih pozna ZJN-3 še nekatere druge izjeme, ki pa pri javnih zavodih s področja izobraževanja in kulture praviloma ne pridejo v poštev.

Javna naročila, pri oddaji katerih je uporaba ZJN-3 zelo omejena, pa so  javna naročila za t. i. socialne in druge posebne storitve (ki delno nadomeščajo prejšnje storitve iz t. i. Seznama storitev B – delitev storitev na Seznam storitev A in Seznam storitev B je bila z ZJN-3 namreč odpravljena). Med ta sodijo javna naročila za:

 • zdravstvene, socialne in sorodne storitve;
 • storitve na področju uprave, sociale, izobraževanja, zdravstva in kulture;
 • storitve v okviru obveznega socialnega zavarovanja;
 • storitve v okviru dajatev;
 • druge javne, skupne in osebne storitve, vključno s storitvami sindikatov, političnih organizacij, mladinskih združenj in drugih organizacij s članstvom;
 • storitve verskih organizacij;
 • storitve hotelov in restavracij;
 • pravne storitve, kolikor niso izključene iz dometa (zakona);
 • druge upravne storitve in storitve za javno upravo;
 • storitve za družbeno skupnost;
 • storitve, povezane z zapori, storitve na področju javne varnosti in storitve reševalnih služb, kolikor niso izključene iz dometa direktive (zakona);
 • preiskovalne in varovalne storitve;
 • mednarodne storitve;
 • poštne storitve;
 • različne storitve (projektiranje gum, kovaške storitve).

Katere storitve konkretno (glede na CPV-kode) sodijo med navedene kategorije storitev, je določeno v Prilogi XIV Direktive 2014/24/EU. Zgolj primeroma gre tako navesti, da med storitve na področju uprave, sociale, izobraževanja, zdravstva in kulture sodijo npr. storitve izobraževanja in usposabljanja, storitve organiziranja razstav, sejmov in kongresov, storitve organiziranja kulturnih dogodkov, festivalov, zabav, modnih revij ter sejmov in razstav. Med storitve hotelov in restavracij pa sodijo npr. storitve priprave in dostave hrane za šole, storitve menz in drugih samopostrežnih restavracij zaprtega tipa, storitve dobave šolskih obrokov itd.

Pri oddaji socialnih in drugih posebnih storitev mora naročnik upoštevati ZJN-3 le v primeru, kadar ocenjena vrednost teh storitev presega 750.000 evrov, brez davka na dodano vrednost (DDV). V tem primeru lahko odda javno naročilo po katerem od običajnih postopkov, lahko pa uporabi tudi t. i. milejši režim, ki od njega zahteva zgolj, da upošteva načela javnega naročanja, določbe zakona glede opredelitve predmeta javnega naročila oziroma tehničnih specifikacij (predvsem 68. člen ZJN-3), prilagojena pravila za objavo obvestil (98. člen ZJN-3) ter potrebo po zagotavljanju kakovosti, stalnosti, dostopnosti, cenovne dostopnosti, razpoložljivosti in celovitosti storitev, posebne potrebe različnih skupin uporabnikov, vključno s prikrajšanimi in ranljivimi skupinami, sodelovanje in krepitev vloge uporabnikov ter inovativnost.

Nazaj