Šolska prehrana

21. 5. 2019

Predogled vsebine

Zakon o šolski prehrani

»Prehrana otrok in odraščajoče mladine ima več posebnosti in prav zato ji posvečajo mnogo pozornosti v vseh družbenih sistemih, tudi pri nas. Slovenija je ena izmed držav v svetu, ki namenja šolski prehrani otrok posebno skrb,« je zapisalo Ministrstvo za šolstvo in šport RS v oceni stanja predloga Zakona o šolski prehrani, ki ga je državni zbor sprejel v maju 2010, in kot razloge za sprejem zakona navedlo: »Dejstvo je, da je zdrava, redna in pravilna prehrana bistvenega pomena ter je izredno pomembna za ključen razvoj in zdravje slehernega posameznika, še posebej pomembna pa je za otroke v razvoju in mladostnike, saj zdrava prehrana daje energijo za rast in gibanje ter omogoča boljše pogoje za osebnostni razvoj. Dobro načrtovana in organizirana šolska prehrana je najučinkovitejša korekcija nepravilne družinske prehrane. Samo z objektivnimi normativi dnevnih potreb je otrokom in odraščajoči mladini mogoče doseči ustrezen vnos hranljivih in varovalnih snovi in s tem omogočiti pravilen telesni in duševni razvoj. Tudi skrbno pripravljen polnovreden obrok hrane ne izpolni svojega namena, če ga otrok odklanja. Prav zaradi tega sta psihološki in socialni vidik hrane enako pomembna kot fiziološki. Zato je vzgojna in izobraževalna vloga šole pri razvijanju zavesti o zdravi prehrani, zdravih prehranjevalnih navadah, kulturi prehranjevanja in odgovornega odnosa do sebe in svojega zdravja izrednega pomena.«

Novi zakon je še junija istega leta doživel spremembe s sprejetjem Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS št. 62/2010) in kasneje z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v maju 2011 (Uradni list RS št. 40/2011) ter Zakonom za uravnoteženje javnih financ v maju 2012 (Uradni list RS št. 40/2012). Z navedenimi posegi so posamezne določbe Zakona o šolski prehrani prenehale veljati, nekatere pa je bilo treba uskladiti in prilagoditi novemu načinu uveljavljanja teh pravic. Zato se je pristojno ministrstvo v letu 2013 odločilo, da pripravi nov zakon, ki povzema vse posege v sistem. Novi Zakon o šolski prehrani (Uradni list RS št. 3/2013) pa je bil ponovno spremenjen in dopolnjen z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani v juniju 2014 (Uradni list RS št. 46/2013). Višina subvencije je določena z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US in 88/16), ki je bil nazadnje spremenjen v letu 2016. Sprememba se je začela uporabljati s 1. 2. 2017, kar bo predstavljeno v nadaljevanju.

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj