Konstituiranje sveta

13. 8. 2015

Svet se lahko konstituira, ko so imenovani oziroma izvoljeni vsi predstavniki – člani sveta. Z aktom o ustanovitvi pa se lahko določi, da za konstituiranje sveta zadostuje, da je izvoljena večina vseh članov sveta. Konstitutivno sejo sveta skliče ravnatelj (direktor zavoda, ki ima organizacijske enote), ki tudi vodi sejo sveta do potrditve mandatov, ki se opravi na podlagi poročila volilne komisije. V nadaljevanju svet imenuje predsednika in namestnika predsednika sveta, ki prevzame vodenje konstitutivne seje. 

1

1 Trinajsti odstavek 46. člena

Svet se lahko konstituira, ko so imenovani oziroma izvoljeni vsi predstavniki, razen če akt o ustanovitvi določa drugače.

 

Nazaj