Mandat članov sveta

13. 8. 2015

Mandat članov sveta traja štiri leta. Vsak član je po preteku mandata lahko ponovno imenovan oziroma izvoljen, vendar ne več kot dvakrat zaporedoma. Po prekinitvi zaporednih mandatov se lahko isto osebo ponovno imenuje ali izvoli v svet. Članu sveta začne teči mandat s konstitutivno sejo ne glede na to, kdaj je bil imenovan oziroma izvoljen, in se mu izteče po štirih letih mandata sveta. V primeru predčasnega prenehanja njegovega mandata, se imenuje ali izvoli nadomestni član, ki pa ima le toliko časa mandat, kolikor ga je še preostalo svetu v celoti. Ne glede na določbo o štiriletnem mandatu predstavniku dijakov, študentov višjih šol in odraslih preneha mandat, če izgubi status vajenca, dijaka, študenta višje šole oziroma odraslega. Enako je na status otroka vezan tudi mandat predstavnikov staršev. Njihov mandat preneha z dnem, ko njihov otrok ni več vpisan v vrtec oziroma šolo. To velja tudi v primeru, ko imajo sicer vključene še druge otroke, ki pa niso bili vključeni v času, ko so bili izvoljeni za predstavnika staršev.

1

1Deseti in enajsti odstavek 46. člena

Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.Mandat predstavnikov staršev v svetu je povezan s statusom otroka, učenca oziroma dijaka, mandat predstavnikov študentov s statusom študenta, mandat predstavnikov odraslih pa s statusom udeleženca izobraževanja odraslih.Svet odloča z večino glasov vseh članov, če s tem zakonom ni drugače določeno.Svet se lahko konstituira, ko so imenovani oziroma izvoljeni vsi predstavniki, razen če akt o ustanovitvi določa drugače.

 

Nazaj