Odločanje sveta

13. 8. 2015

Svet odloča z večino glasov vseh članov, razen v primerih, ko ZOFVI določa drugače. Za nekatere člane je namreč določeno, da o posameznih vprašanjih ne morejo odločati, in sicer: v postopku imenovanja ravnatelja višje strokovne šole kot organizacijske enote vzgojno-izobraževalnega zavoda ne odločajo predstavniki staršev, v postopku imenovanja ravnatelja javne poklicne šole, srednje tehniške in srednje strokovne šole, javne gimnazije, javnega dijaškega doma ter doma za učence in zavoda za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki je oblikovana, kot organizacijska enota vzgojno-izobraževalnega zavoda, ne odločajo predstavniki študentov, predstavnik vlagateljev v medpodjetniški center pa lahko kot član sveta glasuje le o vprašanjih, ki se nanašajo na dejavnost medpodjetniškega izobraževalnega centra. Pristojnosti člana se podrobneje določijo z aktom o ustanovitvi. Svet v teh primerih odloča z večino glasov članov, ki imajo pravico glasovati.

1

1 Dvanajsti odstavek 46 člena

Svet odloča z večino glasov vseh članov, če s tem zakonom ni drugače določeno.

Peti odstavek 53. a člena

V postopku imenovanja ravnatelja višje strokovne šole kot organizacijske enote vzgojno-izobraževalnega zavoda predstavniki staršev ne odločajo. V postopku imenovanja ravnatelja javne poklicne šole, srednje tehniške in srednje strokovne šole , javne gimnazije, javnega dijaškega doma ter doma za učence in zavoda za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, kot organizacijske enote vzgojno-izobraževalnega zavoda, predstavniki študentov ne odločajo.

Osmi odstavek 46. člena

Predstavnik iz prejšnjega odstavka lahko kot član sveta glasuje le o vprašanjih, ki se nanašajo na dejavnost medpodjetniškega izobraževalnega centra. Pristojnosti člana se podrobneje določijo z aktom o ustanovitvi.

Nazaj