Pristojnosti sveta

13. 8. 2015

Pristojnosti sveta kor organa upravljanja javnega vrtca, šole, doma za učence, dijaškega doma, zavoda za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in organizacije za izobraževanje odraslih je mogoče po vsebini razdeliti na tri sklope zadev, o katerih svet samostojno odloča. V prvi sklop spadajo tiste zadeve, ki se nanašajo na programski razvoj vrtca oziroma šole in na vzgojno-izobraževalni program, glede predpisanega programa ter tudi glede nadstandardnih in drugih programov in na njihovo uresničevanje. V drugi sklop spadajo zadeve, o katerih odloča svet kot zadnji pritožbeni organ v postopkih v zvezi s statusom vajenca, dijaka, študenta višje šole in odraslega, prav tako pa tudi v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja. Svet odloča v tem sklopu tudi o pritožbah v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom, ki jih lahko neposredno pri svetu vlagajo starši. V tretjem sklopu je še posebej poudarjena vloga sveta v postopku imenovanja in razrešitve ravnatelja in direktorja vzgojno-izobraževalnega zavoda.

Poleg zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je treba pri določanju pristojnosti sveta upoštevati tudi pristojnosti, ki so določene v 30. členu zakona o zavodih in v drugih zakonih, ki jih 48. člen zakona ne povzema. Zakon na te pristojnosti napotuje s tem, ko določa, da svet opravlja tudi druge naloge, določene z zakonom.1

1 48. člen
(pristojnosti sveta)


Svet javnega vrtca oziroma šole imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca oziroma šole, sprejema program razvoja vrtca oziroma šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole oziroma vrtca, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom vajenca, dijaka, študenta višje šole in odraslega kot drugostopenjski organ, če z zakonom ni določeno drugače, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski, učiteljski, andragoški oziroma predavateljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev, vajencev, dijakov ali študentov in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.Predstavniki skupnosti dijakov imajo pravico sodelovati pri delu sveta, ko ta obravnava zadeve, ki se nanašajo na položaj dijakov ali ko obravnava zadeve, ki jih je v obravnavo predložila skupnost dijakov.Delavec ima pravico vložiti pritožbo na svet javnega vrtca oziroma šole v primerih, ko lahko v skladu z zakonom, ki ureja delavna razmerja, zahteva sodno varstvo pred pristojnim sodiščem. Rok za vložitev pritožbe je osem dni od dneva, ko v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, teče rok za vložitev zahteve za sodno varstvo. Svet javnega vrtca oziroma šole mora o pritožbi delavca odločiti v 30 dneh od vložitve pritožbe.Če delavec ni zadovoljen z dokončno odločitvijo sveta javnega zavoda oziroma šole oziroma le-ta ne odloči v roku iz prejšnjega odstavka, lahko delavec v roku 30 dni zahteva sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem.Ne glede na določbe tretjega in četrtega odstavka tega člena lahko delavec uveljavlja pravice neposredno pred pristojnim sodiščem v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja.

 

Nazaj