Energetska izkaznica stavbe

13. 8. 2015 | Avtor: dr. Marjana Šijanec Zavrl

Energetske izkaznice po novem energetskem zakonu EZ-1

Državni zbor je 24. februarja 2014 potrdil novi Energetski zakon EZ-1. Zakon je po potrditvi v Državnem zboru konec januarja doživel v začetku februarja veto Državnega sveta in bil konec februarja ponovno potrjen v Državnem zboru. Energetski zakon je nov sistemski zakon, ki nadomešča dokaj obsežno in nepregledno zakonodajo na tem področju, v pravni red implementira 10 direktiv in želi sistemsko urediti ključne tri energetske stebre: zanesljivost, konkurenčnost in nizkoogljičnost.

Preberite:

 • Pregled določil EZ-1 glede energetske izkaznice
 • Globe za kršitelje določil v zvezi z energetsko izkaznico
 • Pomembne prehodne določbe
 • Po energetsko izkaznico ustrezno pripravljeni
 • Licence in pooblastila
 • Kaj lahko pričakujemo od energetske izkaznice
 • Po novem predpisana najvišja cena energetske izkaznice
 • Ključni koraki kakovostne energetske izkaznice 

Izdajanje energetskih izkaznic se je pri nas začelo 4. julija 2013, ko smo v Sloveniji tudi v praksi vzpostavili vse zakonsko predpisane pogoje za izdelovanje in izdajanje energetskih izkaznic za novogradnje in obstoječe stavbe.

Ministrstvo, pristojno za energijo, je tedaj izdalo prve licence neodvisnim strokovnjakom in pooblastila pravnim osebam, izdajateljem energetskih izkaznic. V začetku marca 2014 imamo že preko 169 neodvisnih strokovnjakov z licenco in 71 pooblaščenih pravnih oseb, izdajateljev energetskih izkaznic stavb. Do njihovih kontaktnih podatkov lahko dostopate na spletni povezavi: http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetske-izkaznice-stavb/izdajatelji-energetskih-izkaznic/.

Lastniki novogradenj in javnih stavb ter lastniki obstoječih objektov, ki so predmet prodaje ali oddaje v najem, morajo biti pozorni na to, da je zdaj mogoče v celoti izvajati določila energetskega zakona glede energetskih izkaznic stavbe. Novi energetski zakon je uvedel tudi kazni za kršitelje določb v povezavi z energetsko izkaznico. Kazni bodo inšpektorji začeli izrekati 12 mesecev po uradnem sprejetju novega zakona.

Ministrstvo ima do marca 2014 v registru že preko 150 energetskih izkaznic.

Pregled določil EZ-1 glede energetske izkaznice

Povzeto iz veljavne energetske zakonodaje

Od julija lani lahko tudi v Sloveniji lastniki stavb za svoje objekte pridobijo energetsko izkaznico. Izkaznice seveda ne potrebuje vsaka stavba, zakon jo predpisuje le ob prometu z nepremičninami, torej pri prodaji stavbe ali njenega posameznega dela, zahtevana je pri novogradnjah ob pridobivanju uporabnega dovoljenja in pri oddaji stavbe ali dela stavbe v najem za obdobje, daljše od enega leta. Energetsko izkaznico potrebujejo tudi večje javne stavbe (šole, zdravstvene ustanove, stavbe občinske in državne uprave), ki morajo dokument namestiti na vidno mesto v javnosti dostopnem prostoru.

Novi EZ-1 skladno s prenovljeno direktivo EPBD (2010/31/EU) podaja naslednja določila v zvezi z energetsko izkaznico:

 • Energetska izkaznica stavbe je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in priporočili za povečanje energetske učinkovitosti.
 • Ohranja se sistem neodvisnih strokovnjakov, ki izkaznico izdelujejo, in pooblaščenih pravnih oseb, ki izkaznico izdajajo. Predvideno je vodenje registrov izdanih energetskih izkaznic in neodvisnih strokovnjakov ter izdajateljev energetskih izkaznic stavbe.
 • Veljavnost energetske izkaznice je 10 let.
 • Energetska izkaznica je obvezna sestavina projekta izvedenih del in mora pri novogradnjah izkazovati skladnost z minimalnimi zahtevami pravilnika PURES.
 • Zahteve glede energetske izkaznice se ne nanašajo na stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine, stavbe za obredne namene ali verske dejavnosti, industrijske stavbe in skladišča, nestanovanjske kmetijske stavbe, če se te ne ogrevajo, na enostavne in nezahtevne objekte ter samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino, manjšo od 50 m2 (niso pa več izvzeti posamezni deli stavb površine, manjše od 50 m2).
 • V stavbah s celotno uporabno tlorisno površino nad 250 m², ki so v lasti ali uporabi javnega sektorja, mora upravljavec stavbe veljavno energetsko izkaznico namestiti na vidno mesto. Prehodne določbe predvidevajo mejo 500 m2 do 9. julija 2015.
 • Neodvisni strokovnjaki morajo za pridobitev licence izkazati ustrezno stopnjo in smer izobrazbe (6/II), po novem izkazati najmanj 2 leti (prej 5 let) delovnih izkušenj z energijsko učinkovito gradnjo in prenovo stavb ter uspešno opraviti usposabljanje po predpisanem programu.
 • Opredeljene so okoliščine, ki vodijo do izgube javnega pooblastila in licenc (npr. kršitve neodvisnosti, ponavljajoče se napake pri delu), ter podeljena pristojnost ministrstvu, pristojnemu za energijo, za izvajanje nadzora nad kakovostjo energetskih izkaznic.
 • Zakon uvaja globe za neizpolnjevanje določil v zvezi z energetsko izkaznico.

Globe za kršitelje določil v zvezi z energetsko izkaznico

V EZ-1 so predvidene globe za lastnike stavbe ali njenega posameznega dela, če ne zagotovijo izpolnjevanja določb o energetski izkaznici v prometu z nepremičninami, vključno z določbami glede namestitve veljavne energetske izkaznice na vidno mesto v javnih stavbah in glede oglaševanja nepremičnin v medijih z navedbo energijskih kazalnikov iz energetske izkaznice.

 • Z globo v višini 1000 do 10.000 evrov se kaznuje pravna oseba, če ne namesti energetske izkaznice na vidno mesto, kot je to predvideno za izbrane javne stavbe velikosti nad 500 m2 (in po 9. juniju 2015 nad 250 m2), globa v višini od 100 do 500 evrov je predvidena tudi za odgovorno osebo.
 • Z globo v višini 1000 evrov se za prekršek kaznuje upravljavec stavbe ali posameznega dela stavbe, če v zgoraj omenjenih primerih javnih stavb ne namesti veljavne energetske izkaznice stavbe na vidno mesto.
 • Globa v višini 1000 evrov je predvidena tudi za izdajatelja energetske izkaznice, če so kršeni postopki pri izdaji energetskih izkaznic.

Pomembne prehodne določbe

Pri javnih stavbah, ki izkaznico potrebujejo zaradi njene predstavitve javnosti, velja, da je izkaznice treba pridobiti nemudoma (obveznost je veljala že po prejšnjem zakonu), neizpolnjevanje pa se bo sankcioniralo šele v 12 mesecih po uveljavitvi novega energetskega zakona.

Slika 1. Trg energetskih izkaznic je končno v porastu.

Po energetsko izkaznico ustrezno pripravljeni

Vsi, ki jih obveznost energetske izkaznice zadeva, morajo ob naročilu za izdelavo izkaznice posredovati neodvisnemu strokovnjaku vrsto tehničnih podatkov. Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb med prilogami podaja tudi obrazec »Zahteva za izdelavo energetske izkaznice«, ki vsebuje pregled potrebne dokumentacije in podatkov o stavbi in rabi energije v njej, ki jih je treba posredovati ob naročilu izkaznice. Poleg tega zakon zahteva od naročnikov izkaznice aktivno in odgovorno sodelovanje, da bi se lahko neodvisni strokovnjak čim bolj korektno in podrobno seznanil s stavbo in njenimi posebnostmi, ki vplivajo na končne energijske kazalnike.

Lastniki obstoječih nestanovanjskih stavb in lastniki javnih stavb morajo neodvisnemu strokovnjaku ob izdelavi energetske izkaznice zagotoviti naslednje:

 • splošne podatke o naročniku izkaznice, o stavbi (njenem posameznem delu ali delih) in njeni lokaciji, katastrsko občino, parcelno številko, identifikacijsko številko stavbe v katastru stavb, namembnost stavbe oz. klasifikacijo stavbe po CC-SI1, klasifikacijo posameznega dela stavbe, analogno klasifikaciji po CC-SI2,
 • posredujejo fotografijo stavbe oz. omogočijo neodvisnemu strokovnjaku fotografiranje objekta,
 • pripravijo podatke o dejanski rabi energije, načelno za zadnja tri koledarska leta pred izdelavo energetske izkaznice stavbe (predložijo račune za dobavljeno energijo in podatke o drugih uporabljenih energentih, podajo soglasje za pridobitev podatkov pri dobavitelju energije, seznanijo strokovnjaka z dogovorjenimi pogoji dobave energije oz. z drugimi dogovori glede obračuna stroškov za energijo),
 • pripravijo podatek o površini stavbe (uporabna površina, kondicionirana površina stavbe, načrt stavbe ali drugi podatki o izmerah objekta, s pomočjo katerih bo neodvisni strokovnjak posredovane podatke preveril),
 • podajo kratek opis delovanja stavbe in vgrajenih naprav v njej, posredujejo urnik uporabe stavbe,
 • zagotovijo neodvisnemu strokovnjaku razgovor s strokovno osebo, pooblaščeno za energetiko (npr. energetski menedžer, hišnik, vzdrževalec),
 • omogočijo neodvisnemu strokovnjaku ogled objekta in vstop v stavbo,
 • seznanijo neodvisnega strokovnjaka z že izvedenimi posegi na stavbi in sistemih, z načrtovanimi investicijami, vzdrževanimi deli, večjo prenovo stavbe, z vsem, kar lahko vpliva na priporočene ukrepe za izboljšanje energijske učinkovitosti stavbe,
 • seznanijo neodvisnega strokovnjaka z meritvami in že izvedenimi študijami učinkovite rabe energije in uporabe obnovljivih virov (npr.: termografska analiza, meritev zrakotesnosti, meritve temperature, pretokov, energetski pregled, študije izvedljivosti).

Odgovornost naročnika merjene energetske izkaznice

Za pravilnost in resničnost posredovanih podatkov o stavbi in rabi energije v njej je odgovoren naročnik merjene energetske izkaznice.

Naročnik merjene energetske izkaznice mora neodvisnega strokovnjaka opozoriti na morebitna odstopanja (npr. časovno neskladje obračunskega obdobja za posamezni energent in obdobja, na katero se nanaša energetska izkaznica) in na porabo goriva, za katero ne obstajajo meritve.

Licence in pooblastila

Na podlagi Energetskega zakona je ministrstvo, pristojno za energijo, začelo z julijem 2013 podeljevati licence neodvisnim strokovnjakom in javna pooblastila pravnim osebam, izdajateljem energetskih izkaznic.

Ministrstvo, pristojno za energijo, tudi vodi register izdanih licenc neodvisnim strokovnjakom in register pooblaščenih izdajateljev energetskih izkaznic. Licence in pooblastila so izdani za pet let.

Licence za izdelovalce energetskih izkaznic in pooblastila za izdajatelje

Prve licence za izdelovanje energetskih izkaznic je ministrstvo podelilo 4. julija 2013, in sicer 110 neodvisnim strokovnjakom iz vse Slovenije, ki so uspešno opravili z zakonom predvideno usposabljanje in izkazali ustrezne strokovne kvalifikacije in izkušnje. Do 3. marca 2014 imamo že 169 neodvisnih strokovnjakov.

Do marca 2014 je ministrstvo podelilo 71 pooblastil pravnim osebam za izdajo energetskih izkaznic.

Izdajatelji (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zavodi ali zbornice) morajo poleg ustrezne dejavnosti projektiranja in tehničnega svetovanja izkazati tudi formalno sodelovanje z neodvisnim strokovnjakom z licenco za izdelovanje energetskih izkaznic.

Seznam neodvisnih strokovnjakov z licenco in seznam pooblaščenih izdajateljev energetskih izkaznic sta objavljena na spletni strani Ministrstva RS za infrastrukturo in prostor, na povezavi http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetske-izkaznice-stavb/ oziroma na uradni spletni strani usposabljanja neodvisnih strokovnjakov

http://www.energetskaizkaznica.si.

Kaj lahko pričakujemo od energetske izkaznice

Po Direktivi EPBD je energetska izkaznica predvsem promocijski instrument, ki naj v skladu z energetsko zakonodajo spodbuja k nakupu ali najemu energetsko učinkovitejših objektov oz. lastniku obstoječega objekta svetuje, kako z gospodarnimi naložbami preiti v boljši razred (po energetski učinkovitosti), in spodbuja uporabnika javnih objektov k spremljanju porabe energije, da se bo tako pri režimu uporabe kot pri načrtih za vzdrževanje in obnovo obnašal kot dolgoročno dober gospodar.

Energetski zakon je v duhu Direktive EPBD opredelil, da:

 • je obveznost lastnika, da pri prodaji ali oddaji v najem stranki predloži energetsko izkaznico;
 • je obveznost investitorja, da pridobi energetsko izkaznico, preden zaprosi za uporabno dovoljenje;
 • so iz obveznega energetskega certificiranja stavb izvzeti nekateri objekti (npr. stavbe pod spomeniškim varstvom, stavbe, namenjene verski dejavnosti, objekti s krajšim časom uporabe, objekti z manj kot 50 m²);
 • je veljavnost energetske izkaznice 10 let, vendar lahko investitor naroči izdelavo nove izkaznice, če so se lastnosti stavbe med tem časom spremenile.

Energetska izkaznica ima pri nas status javne listine, ki jo bodo izdajale pooblaščene organizacije, izdelovali pa neodvisni strokovnjaki z licenco, pridobljeno na podlagi strokovne usposobljenosti ter opravljenega izobraževalnega tečaja in izpita. Podrobna določila glede obveznosti izdaje energetskih izkaznic stavbe so navedena v členih v 3. poglavju novega Energetskega zakona EZ-1.

Kljub pojasnilom, da naj bi energetska izkaznica omogočala predvsem primerljivost stavb med seboj na podlagi energijskih kazalnikov, se včasih srečamo tudi z neustreznim pojmovanjem vloge energetske izkaznice stavbe. Zato je treba poudariti, da energetska izkaznica stavbe na primer ni instrument zagotavljanja kakovosti izvedenih del, kajti to nalogo po Zakonu o graditi objektov opravlja gradbeni nadzor. Energetska izkaznica tudi ni razširjeni energetski pregled, saj je namenjena predvsem nevtralnemu obveščanju bodočega kupca nepremičnine, ne pa načrtovanju energijske prenove skladno s potrebami, načrti in željami trenutnega lastnika nepremičnine. Energetska izkaznica tudi ni namenjena primerjavi pričakovane rabe energije določene računsko, med načrtovanjem stavbe, z dejansko rabo energije, ki jo dosega objekt v obratovanju, saj metodologija izračuna predvideva standardno rabo stavbe, ki se lahko od dejanske rabe razlikuje, nadalje se standardne klimatske okoliščine razlikujejo od dejanskih vremenskih podatkov v opazovanem letu, v prvih letih je treba naprave še ustrezno nastaviti, stavba se lahko še suši, kasneje pa se že lahko srečamo s tehničnimi napakami, kar vse vpliva na odstopanje od idealnih razmer, pri katerih je bil določen računski kazalnik rabe energije.

Po novem predpisana najvišja cena energetske izkaznice

Naša prvotna zakonodaja (EZ-B) je omogočala, da vlada navzgor omeji cene izkaznic, v praksi pa se je kot bolj potrebna pokazala omejitev najnižje cene. Tudi novi energetski zakon EZ-1 je predvidel, da strošek energetske izkaznice sestavljata strošek za tehnično storitev izdelave izkaznice in pristojbina za vpis energetske izkaznice v register. Ceno dela neodvisnih strokovnjakov naj bi določil trg, višino pristojbine pa določi vlada ob vzpostavitvi delovanja elektronskega registra energetskih izkaznic.

Tik po ponovni potrditvi EZ-1 je vlada izdala Uredbo o določitvi najvišjih cen za izdajo energetske izkaznice, ki predpisuje tako višino prispevka za izdajo energetske izkaznice (od 1 do 4 evre na izkaznico) kot najvišjo ceno izdelave energetske izkaznice. V predpisano ceno niso vključeni morebitne dodatne storitve, na primer zaradi nepopolne dokumentacije o stavbi, potni stroški in podobno, za zdaj kompleksnost stavbe kot dejavnik dodatnih del ni omenjena. Najvišje cene so določene le za stanovanjski sektor.

Ključni koraki kakovostne energetske izkaznice

Ne pozabimo, da je za kakovostno energetsko izkaznico stavbe treba korektno izvesti vse predpisane korake. Neodvisni strokovnjak mora:

 • analizirati prejeto projektno dokumentacijo o stavbi,
 • izvesti ogled stavbe in sistemov,
 • preveriti skladnost posredovanih podatkov in dokumentov z dejanskim stanjem,
 • oblikovati računski model,
 • določiti površine, toplotne lastnosti stavbe in karakteristike sistemov,
 • evidentirati in preveriti učinke priporočenih ukrepov za povečanje energijske učinkovitosti,
 • izdelati poročilo o določitvi energijskih lastnosti stavbe, izdelati in izdati izkaznico,
 • podatke vnesti v register energetskih izkaznic,
 • zagotoviti hrambo dokumentacije še vsaj leto po izteku 10-letne veljavnosti izkaznice,
 • zagotoviti strokovnost svojega delovanja s primerno opremo in posodabljanjem znanja.

Nazaj