Zbirka pojasnil in tabel za izračun redne delovne uspešnosti javnim uslužbencem

08. 9. 2020

Skladno s 4. členom Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19) javnim uslužbencem in funkcionarjem do 30. junija 2020 ne pripada del plače za redno delovno uspešnost. Navedeni ukrep torej velja do vključno 30. junija 2020, od 1. julija 2020 dalje pa se prične izplačevati redna delovna uspešnost v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju - ZSPJS in določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor - KPJS.

Del plače za redno delovno uspešnost se javnemu uslužbencu določi na podlagi meril in kriterijev, dogovorjenih s KPJS. Višino dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljev, direktorjev in tajnikov določi organ, pristojen za njihovo imenovanje, na podlagi meril, ki jih določi pristojni minister.

Za lažji in tudi enotni izračun dodatna za redno delovno uspešnost je MJU pripravil pojasnila in tabele za izračun redne delovne uspešnosti. Najdete jih TUKAJ.

Nazaj